Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11191
Title: Шляхи підвищення ефективності функціонування вантажних станцій мережі
Other Titles: Пути повышения эффективности функционирования грузовых станций сети
Ways to Improve the Efficiency of Functioning of the Freight Stations of Network
Authors: Журавель, Ірина Леонідівна
Журавель, Вячеслав Вікторович
Журавель, Антон Вячеславович
Keywords: вантажна станція
під’їзна колія
колійний розвиток
грузовая станция
подъездной путь
путевое развитие
freight station
access road
track development
КУЕР
КТВ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Журавель, І. Л. Шляхи підвищення ефективності функціонування вантажних станцій мережі / І. Л. Журавель, В. В. Журавель, А. В. Журавель // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 38–44. – doi: 10.15802/tstt2018/164061.
Abstract: UK: Мета. Забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях вантажів значною мірою залежить від ефективної роботи станцій мережі, в першу чергу, вантажних, на яких виконуються основні обсяги вантажної та відповідної комерційної роботи. Тому виконані аналіз умов і проблем функціонування, дослідження параметрів вагонопотоків, які надходять на станцію та її під’їзні колії і відправляються з неї, та запропоновані шляхи підвищення ефективності роботи вантажних станцій є актуальними. Методика. Для аналізу умов і проблем функціонування вантажних станцій мережі використано системний аналіз. Для дослідження параметрів ва-гонопотоків, які прибувають на станцію та відправляються з неї, використано методи математичної статис-тики. Результати. Досліджено основні числові характеристики випадкових величин тривалості знаходження вагонів на вантажній станції та її під’їзних коліях по елементах, кількості вагонів у групах, які надходять на станцію призначенням на її під’їзні колії, та інтервалу надходження груп вагонів і закони їх розподілу. Наукова новизна. Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя щодо вибору доцільних способів підвищення ефективності роботи вантажних станцій у взаємодії з прилеглими під’їзними коліями підприємств. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність моделювання роботи вантажних станцій. Отримані результати можна застосувати для обґрунтування раціональних шляхів підвищення ефективності функціонування вантажних станцій.
RU: Цель. Обеспечение потребностей клиентуры в перевозках грузов в значительной мере зависит от эффективной работы станций сети, в первую очередь, грузовых, на которых выполняются основные объёмы грузовой и соответствующей коммерческой работы. Поэтому выполненные анализ условий и проблем функционирования, исследование параметров вагонопотоков, которые поступают на станцию и её подъездные пути и отправляются с неё, и предложенные пути повышения эффективности работы грузовых станций являются актуальными. Методика. Для анализа условий и проблем функционирования грузовых станций сети применен системный анализ. Для исследования параметров вагонопотоков, поступающих на грузовую станцию и подъездные пути и отправляемых оттуда, использованы методы математической статистики. Результаты. Исследованы основные числовые характеристики случайных величин продолжительности нахождения вагонов на грузовой станции и подъездных путях по элементам, числа вагонов в группах, поступающих на станцию назначением на её подъездные пути, интервала поступления групп вагонов на станцию назначением на подъездные пути и законы их распределения. Научная новизна. Полученные во время исследования результаты позволяют подвести научную основу под выбор целесообразных способов повышения эффективности работы грузовых станций во взаимодействии с примыкающими подъездными путями предприятий. Практическая значимость. Учет стохастического характера факторов повышает адекватность моделирования работы грузовых станций. Полученные результаты можно применить для обоснования рациональных путей повышения эффективности функционирования грузовых станций.
EN: Purpose. Meeting the needs of clients in the transportation of goods largely depends on the efficient operation of the network stations, primarily freight, where the bulk of freight and related commercial work is performed. Therefore, the analysis of the conditions and problems of operation, the study of the parameters of wagon traffic that arrive at the station and its access roads and depart from it, and the proposed ways to improve the efficiency of the freight stations are relevant. Methodology. To analyse the conditions and problems of the functioning of the freight stations of the network applied system analysis. To study the parameters of wagon traffic arriving at the cargo sta- tion and access roads and sent from there, the methods of mathematical statistics are used. Findings. The main numerical characteristics of random variables of the duration of the stay of cars at the freight station and access roads by elements, the number of cars in groups arriving at the station by assignment to its access roads, the interval of arrival of groups of cars to the station by assignment to access roads and the laws of their distribution are investigated. Scientific novelty. The results obtained during the study allow a scientific basis for the selection of appropriate ways to improve the efficiency of the freight stations in conjunction with the adjacent access roads of enterprises. Practical value. The consideration of the stochastic nature of factors increases the adequacy of modelling the operation of freight stations. The obtained results can be applied to substantiate rational ways to improve the efficiency of the functioning of freight stations.
Description: І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386, В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11191
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164061
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164061/pdf_147
Other Identifiers: doi: 10.15802/tstt2018/164061
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 16 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhuravel.pdf547,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.