Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11187
Title: Аналіз ризиків та методів протидії несанкціонованому втручанню в роботу транспорту
Other Titles: Анализ рисков и методов противодействия несанкционированному вмешательству в работу транспорта
Analysis of Risks and Methods of Counteraction to Unauthorized Intervention in the Transport Functioning
Authors: Болвановська, Тетяна Валентинівна
Демченко, Євген Борисович
Дорош, Андрій Сергійович
Сковрон, Ігор Ярославович
Keywords: критична інфраструктура
терористичний акт
ризик-менеджмент
критическая инфраструктура
террористический акт
риск-менеджмент
critical infrastructure
terrorist act
risk management
КТВ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Аналіз ризиків та методів протидії несанкціонованому втручанню в роботу транспорту / Т. В. Болвановська, Є. Б. Демченко, А. С. Дорош, І. Я. Сковрон // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 13–21. – DOI: 10.15802/tstt2018/164055.
Abstract: UK: Мета. Метою роботи є аналіз методів оцінки ризиків несанкціонованого втручання в роботу залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Методика. Дослідження виконані з використанням методів ризик-менеджменту та математичної статистики. Результати. У статті проведено аналіз світових підходів до забезпечення захисту критичної інфраструктури та транспортної безпеки. У роботі визначено, що залізниця є об’єктом критичної інфраструктури, який на ряду із забезпеченням потреб економіки і населення у перевезеннях відіграє важливу роль в оборонній діяльності держави. У результаті аналізу встановлено, що залізничний транспорт в останні роки став однією з основних цілей для вчинення актів тероризму з великою кількістю жертв та значними матеріальними збитками. З початком військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях України вітчизняні залізниці зазнали 38 терористичних атак; при цьому найрозповсюдженішим методом вчинення терористичного акту був підрив об’єктів інфраструктури. Характер вказаних атак в Україні відрізняється від терористичних актів на залізницях світу: в більшості випадків теракти в Україні були спрямовані не на пасажирів, а проводились з метою руйнації залізничної інфраструктури та припинення забезпечення армії в зоні військового конфлікту. Підвищення рівня захищеності залізниць у вказаних умовах можливе за рахунок впровадження системи управління ризиками. З цією метою в статті визначені основні загрози в роботі залізниць та проведено аналіз вітчизняної нормативно-правової бази в сфері протидії втручанню в роботу транспорту. В результаті чого встановлено, що існуючі документи не розкривають методологію запобігання терористичним проявам на транспорті. У цьому зв’язку в роботі запропоновано загальну процедуру ризик-менеджменту в системі управління залізницями. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень визначено можливі шляхи підвищення безпеки функціонування залізничного транспорту України в умовах військового конфлікту в її східних регіонах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці методології ризик-менеджменту та засобів протидії несанкціонованим втручанням в роботу залізничного транспорту України.
RU: Цель. Целью работы является анализ методов оценки рисков несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта Украины в условиях военного конфликта в ее восточных регионах. Методика. Исследования выполнены с использованием методов риск-менеджмента и математической статистики. Результаты. В статье проведен анализ мировых подходов к обеспечению защиты критической инфраструктуры и транспортной безопасности. В работе определено, что железная дорога является объектом критической инфраструктуры, которая на ряду с обеспечением потребностей экономики и населения в перевозках играет важную роль в оборонной деятельности государства. В результате анализа установлено, что железнодорожный транспорт в последние годы стал одной из основных целей для совершения актов терроризма с большим количеством жертв и значительным материальным ущербом. С начала военного конфликта в Донецкой и Луганской областях железные дороги Украины претерпели 38 террористических атак; при этом самым распространенным методом совершения террористического акта был подрыв объектов инфраструктуры. Характер указанных атак в Украине отличается от террористических актов на железных дорогах мира: в большинстве случаев теракты в Украине были направлены не на пассажиров, а проводились с целью разрушения железнодорожной инфраструктуры и прекращения обеспечения армии в зоне военного конфликта. Повышение уровня защищенности железных дорог в указанных условиях возможно за счет внедрения системы управления рисками. С этой целью в статье определены основные угрозы в работе железных дорог и проведен анализ отечественной нормативно-правовой базы в сфере противодействия вмешательству в работу транспорта. В результате этого установлено, что существующие документы не раскрывают методологии предотвращения террористических проявлений на транспорте. В этой связи в работе предложена общая процедура риск-менеджмента в системе управления железными дорогами. Научная новизна. В результате выполненных исследований определены возможные пути повышения безопасности функционирования железнодорожного транспорта Украины в условиях военного конфликта в ее восточных регионах. Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использованы при разработке методологии риск-менеджмента и средств противодействия несанкционированным вмешательствам в работу железнодорожного транспорта Украины.
EN: Purpose. The purpose of the article is to analyze the methods for assessing the risks of unauthorized intervention in the railway transport functioning of Ukraine in the context of the military conflict in its eastern regions. Methodology. The studies were performed using risk management methods and mathematical statistics. Results. The article analyzes the global approaches to ensuring the protection of critical infrastructure and transport security. It is determined that the railway is an object of critical infrastructure, which, along with meeting the needs of the economy and the population in transportation, plays an important role in the defense activities of the state. As a result of the analysis, it has been established that rail transport in recent years has become one of the main targets for the commission of acts of terrorism with a large number of victims and significant material damage. Since the beginning of the military conflict in the Donetsk and Lugansk regions, the Ukrainian railways suffered 38 terrorist attacks; at the same time, the most common method of committing a terrorist act was the infrastructure facilities blowing up. The nature of these attacks in Ukraine differs from terrorist acts on the railways of the world: in most cases, the attacks in Ukraine were not aimed at passengers, but were carried out in order to destroy the railway infrastructure and stop the army supplying in the area of military conflict. Increasing the level of protection of railways under these conditions is possible due to the introduction of a risk management system. To do this, the article identifies the main threats to the operation of railways and analyzes the national regulatory framework in the area of counteraction to unauthorized intervention in the transport functioning. As a result, it has been established that the existing documents do not disclose methodologies for the prevention of terrorist acts in transport. In this regard, a general procedure of risk management in the railways management system was proposed. Scientific novelty. As a result of the research performed, possible ways to improve the safety of the functioning of Ukraine’s railway transport in a military conflict in its eastern regions were identified. Practical significance. The results of the research can be used in developing the methodology of risk management and means of counteracting unauthorized interventions in the work of the railway transport of Ukraine.
Description: Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524, Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744, А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004, І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11187
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164055
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/164055/pdf_144
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2018/164055
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 16 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolvanovska.pdf706,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.