Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11099
Title: Застосування інформаційних технологій у процесі викладання технічних дисциплін
Other Titles: Применение информационных технологий в процессе преподавания технических дисциплін
Application of Information Technologies at Teaching Technical Disciplines
Authors: Габрінець, Володимир Олексійович
Шаптала, Максим Валентинович
Keywords: математичні моделі
анімація роботи
технічні пристрої
режим роботи
хмарні технології
математические модели
анимация работы
технические устройства
режим работы
облачные технологии
mathematical models
animation of work
technical devices
operating mode
cloud technologies
КТ
Issue Date: 2018
Publisher: ДНУ Інститут модернізації змісту освіти
Citation: Габрінець, В. О. Застосування інформаційних технологій у процесі викладання технічних дисциплін / В. О. Габрінець, М. В. Шаптала // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Ін-т модернізац. змісту освіти. – Київ, 2018. – Вип. 91. – С. 16–22.
Abstract: UK: Метою цієї роботи є розробка методологічних підходів до створення сучасного інформаційного забезпечення та технологій для освіти. Ці технології направлені на підвищення якості викладання технічних дисциплін у закладах вищої освіти (ЗВО) України. Автори пропонують для проведення лабораторних та практичних занять з конкретної дисципліни застосовувати анімаційні моделі роботи пристроїв, які вивчають у цьому курсі. Для більш наглядного уявлення про роботу таких пристроїв бажано виконувати роботу цих пристроїв у 3D анімації. Для підвищення якості засвоєння матеріалу анімаційний показ має бути доповненим математичними моделями. Ці моделі описують роботу складних технічних пристроїв, які вивчають у конкретному курсі. Крім того ці моделі мають бути поєднані з анімаційною картиною роботи цих пристроїв на різних режимах та впливати на анімаційний показ роботи. Пропонуємо розробляти такі алгоритми роботи цих моделей, які дозволяють охоплювати не тільки робочі, але і критичні та руйнівні режими роботи пристроїв. Пропонується створювати такі моделі, які в подальшому можливо модифікувати та змінювати відповідно до розвитку тієї чи іншої галузі техніки. Для залучення інших ЗВО та поширення такого підходу для різних форм навчання пропонується у подальшому залучати хмарно орієнтовані технології.
RU: Целью настоящей работы является разработка методологических подходов к созданию современного информационного обеспечения и технологий для образования. Эти технологии направлены на повышение качества преподавания технических дисциплин в учреждениях высшего образования (ЗВО) Украины. Авторы предлагают для проведения лабораторных и практических занятий по конкретной дисциплины применять анимационные модели работы устройств, изучающих в этом курсе. Для более наглядного представления о работе таких устройств желательно выполнять работу этих устройств в 3D анимации. Для повышения качества усвоения материала анимационный показ имеет быть дополнен математическими моделями. Эти модели описывают работу сложных технических устройств, изучают в конкретном курсе. Кроме того эти модели должны быть соединенные с анимационной картиной работы этих устройств на различных режимах и влиять на анимационный показ работы. Предлагаем разрабатывать такие алгоритмы работы этих моделей, позволяют охватывать не только рабочие, но и критические и разрушительные режимы работы устройств. Предлагается создавать такие модели, которые в дальнейшем возможно модифицировать и изменять в соответствии с развитием той или иной области техники. для привлечение других ЗВО и распространение такого подхода для различных форм обучения предлагается в дальнейшем привлекать облачно ориентированные технологии.
EN: The purpose of this work is developing of methodological approaches for modern information provision and training technology in technical institutes of Ukraine. These technologies are aimed for improving the quality of teaching technical disciplines in higher education institutions in Ukraine. The authors propose to apply animation models of the devices that are studied in this course during teaching process. It would be especially useful during laboratory and practical lessons. For a better understanding operation of these devices, it is desirable to show the work of these devices in 3D animation mode. To improve the quality of material mastering, the animation show should be supplemented by appropriate mathematical models. These models describe the work of complex technical devices that are studied in a particular course. In addition, these models should be combined with an animated picture of the work of these devices. They should describe the operation of devices in different modes. These model should influence on animation. It is also proposed to develop such algorithms for the operation of such models, which can cover not only the working, but also critical and destructive modes of operation for these devices. During creation such models it is necessary to providing the possibility of their modification and changing in future. Such modification are demanded by the constant development in particular field of technical technology. In order to attract other universities and disseminate this approach for different forms of education, it is proposed to continue to involve cloud-based technologies.
Description: В. Габрінець: ORCID 0000-0002-6115-7162, М. Шаптала: ORCID 0000-0002-1235-1073
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11099
Appears in Collections:Статті КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrinets.pdf177,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.