Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11053
Название: Prospects of Mastering of Underground Space by Erection of Multistory Underground Apartments of Multifunction Complexes
Другие названия: Перспективи освоєння підземного простору шляхом зведення багатоповерхових підземних приміщень багатофункціональних комплексів
Перспективы освоения подземного пространства путем возведения многоэтажных подземных помещений многофункциональных комплексов
Авторы: Pshynko, Aleksander N.
Radkevych, Anatoliy V.
Netesa, Andrey N.
Ключевые слова: underground building
parking lot
communications
placing
foundation pit
multilevel parking
technique
close-settled building
підземне будівництво
паркінг
комунікації
розміщення
котлован
багаторівнева парковка
техніка
ущільнене будівництво
подземное строительство
паркинг
коммуникации
размещение
многоуровневая парковка
техника
уплотненное строительство
КБМ
КУПББМ
Дата публикации: 2018
Издательство: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture”, Dnipro; Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Библиографическое описание: Pshynko, A. N. Prospects of Mastering of Underground Space by Erection of Multistory Underground Apartments of Multifunction Complexes / A. N. Pshynko, A. V. Radkevych, A. N. Netesa // Innovative Lifecycle Technologies of Housing, Industrial and Transportation Objects : collective monograph / under the general editorship Savytskyi M. – Dnipro : SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” ; Bratislava : Slovac University of Technology in Bratislava, 2018. – P. 24–29. – ISBN 978-966-323-182-7.
Краткий осмотр (реферат): EN: It is set a statistical analysis, that the monolithic framework systems of building and building are widely used in Ukraine. Economy, high reliability and longevity, possibility over of the free planning into building was brought to the wideuse of multistory monolithic reinforce-concrete frameworks of housing and public building. One of basic tendencies in modern building on territory of Ukraine active mastering of underground space. The specific of modern building of underground parts of building and building is a variety of technologies of erection, difficult terms of geohydrology, closeness of surrounding building, high closeness of underground communications and other factors. With introduction to the action of new normative documents of erection of multilevel underground building became especially actual in the conditions of making more compact building of large cities. In this division of monograph the оновні problems of underground building of objects are considered on territory of Ukraine. The analysis of modern normative documents is executed, actuality of erection of multifunction complexes of the publicly-housing setting is certain. The basic methods of erection of underground parts of such complexes are analysed after various technologies. It is set that in the conditions of modern building there is a necessity of rationalization of технологіх erection of underground elements of building and building. Necessary complex analysis of advantages and lacks of existent technological processes. In addition, зформувати is important and to analyse factors that influence at choice rational technology of erection of underground elements of building. They must be elected as parameters of concrete site area, to depend on the terms of geohydrology, surrounding building, concrete project decisions et cetera. Simple and clear methodology that will allow by passing of algorithm to choose the most rational method of implementation of works must become a result. Important direction of researches is remained by the permanent study of front-rank experience of advancement of world organizations on erection of underground floors of building under trying conditions to the geohydrology and in the conditions of making more compact building, development of existent technologies and creation of new. It is necessary to strengthen development of normative documentation for underground building, with the study of front-rank experience of leading in this industry project organizations.
UK: Статистичним аналізом встановлено, що в Україні широко застосовуються монолітні каркасні системи будівель і споруд. Економічність, висока надійність і довговічність, можливість вільних планувань усередині будівлі привели до широкого застосування багатоповерхових монолітних залізобетонних каркасів житлових і громадських будівель. Одна з основних тенденцій в сучасному будівництві на території України активне освоєння підземного простору. Специфікою сучасного будівництва підземних частин будівель та споруд є різноманітність технологій зведення, складні гідрогеологічні умови, близькість навколишньої забудови, висока щільність підземних комунікацій і інші чинники. З введенням в дію нових нормативних документів зведення багаторівневих підземних споруд стало особливо актуальним в умовах ущільненої забудови великих міст. В даному розділі монографії розглянуті оновні проблеми підземного будівництва об’єктів на території України. Виконано аналіз сучасних нормативних документів, визначено актуальність зведення багатофункціональних комплексів громадсько-житлового призначення. Проаналізовано основні способи зведення підземних частин таких комплексів за різноманітними технологіями. Встановлено, що в умовах сучасного будівництва існує потреба раціоналізації технологіх зведення підземних елементів будівель та споруд. Необхідний комплексний аналіз переваг та недоліків існуючих технологічних процесів. Крім того, важливо зформувати і проаналізувати чинники, що впливають на вибір раціональної технології зведення підземних елементів будівлі. Вони мають обиратись як параметри конкретного будівельнго майданчика, залежити від гідрогеологічних умов, оточуючого будівництва, конкретних проектних рішень і т.д. Результатом має стати проста і зрозуміла методика, яка дозволить шляхом проходження алгоритму обрати найраціональніший метод виконання робіт. Важливим напрямом досліджень залишається постійне вивчення передового досвіду просування світових організацій на зведенні підземних поверхів будівництва у важких гідрогеологічних умовах та в умовах ущільненої забудови, розвиток існуючих технологій і створення нових. Необхідно посилити розвиток нормативної документації для підземного будівництва, з вивченням передового досвіду лідируючих в цій галузі проектних організацій.
RU: Статистическим анализом установлено, что в Украине широко применяются монолитные каркасные системы зданий и сооружений. Экономичность, высокая надежность и долговечность, возможность свободных планирований внутри здания привели к широкому применению многоэтажных монолитных железобетонных каркасов жилищных и общественных зданий. Одна из основных тенденций в современном строительстве на территории Украины активное освоение подземного пространства. Спецификой современного строительства подземных частей зданий и сооружений является разнообразие технологий возведения, сложные условия гидрогеологии, близость окружающей застройки, высокая плотность подземных коммуникаций и другие факторы. С введением в действие новых нормативных документов возведения многоуровневых подземных сооружений стало особенно актуальным в условиях уплотняющей застройки крупных городов. В данном разделе монографии рассмотрены оновні проблемы подземного строительства объектов на территории Украины. Выполнен анализ современных нормативных документов, определена актуальность возведения многофункциональных комплексов общественно-жилищного назначения. Проанализированы основные способы возведения подземных частей таких комплексов за разнообразными технологиями. Установлено, что в условиях современного строительства существует потребность рационализации технологіх возведения подземных элементов зданий и сооружений. Необходимый комплексный анализ преимуществ и недостатков существующих технологических процессов. Кроме того, важно зформувати и проанализировать факторы, которые влияют на выбор рациональной технологии возведения подземных элементов здания. Они должны избираться как параметры конкретной строительной площадки, зависеть от условий гидрогеологии, окружающего строительства, конкретных проектных решений и так далее. Результатом должна стать простая и понятная методика, которая позволит путем прохождения алгоритма избрать самый рациональный метод выполнения работ. Важным направлением исследований остается постоянное изучение передового опыта продвижения мировых организаций на возведении подземных этажей строительства в тяжелых условиях гидрогеологии и в условиях уплотняющей застройки, развитие существующих технологий и создание новых. Необходимо усилить развитие нормативной документации для подземного строительства, с изучением передового опыта лидирующих в этой отрасли проектных организаций.
Описание: A. Pshynko: ORCID 0000-0002-1598-2970, A. Radkevych: ORCID 0000-0001-6325-8517; A. Netesa: ORCID 0000-0002-3364-3446
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11053
ISBN: ISBN 978-966-323-182-7
Располагается в коллекциях:Монографії
Інші праці КБВ
Інші праці КУПББМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Pshynko.pdf367,5 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.