Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1102
Title: Удосконалення технології взаємодії підприємств гірничо-метулургійного комплексу на напрямку Донбас-Кривбас із використанням жорсткого графіку руху поїздів
Other Titles: Совершенствование технологии взаимодействия предприятий горно-метулургийного комплекса на направлении Донбасс-Кривбасс с использованием жесткого графика движения поездов
The Improvement of Interaction Technology of Mining and Metallurgical Complex Enterprises in the Direction of Donbass - Kryvbas by Using Strict Schedule
Authors: Папахов, Олександр Юрійович
Логвінова, Наталія Олександрівна
Keywords: станції вантажні
порожній пробіг
простій вагонів
оборот маршрутних поїздів
станции грузовые
порожний пробег
простой вагонов
оборот маршрутных поездов
freight station
empty run
idle time
turnout of block trains
КУЕР
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Папахов, О. Ю. Удосконалення технології взаємодії підприємств гірничо-метулургійного комплексу на напрямку Донбас-Кривбас із використанням жорсткого графіку руху поїздів / О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 28. – С. 155–158. – DOI: 10.15802/stp2009/13630.
Abstract: UKR: При перевезенні сировини між підприємствами гірничо-металургійного комплексу на напрямку Донбас – Кривбас використовується значна кількість рухомого складу Укрзалізниці та приватних вагонів металургійних підприємств, які простоюють в очікуванні вантажних операцій на кінцевих станціях і погіршують оберт вагонів та знижують продуктивність їх використання за рахунок простою під час очікування вантажних операцій, значного порожнього пробігу та оберту маршрутних поїздів.
RUS: При перевозке сырья между предприятиями горно-металлургического комплекса на направлении Донбасс – Кривбас используется значительное количество подвижного состава Укрзализныци и частных вагонов металлургических предприятий, которые простаивают в ожидании грузовых операций на конечных станциях и ухудшают оборот вагонов, снижают производительность их использования за счет простоя во время ожидания грузовых операций, значительного порожнего пробега и оборота маршрутных поездов.
ENG: In transportation of raw materials between the enterprises of ore mining and smelting complex on the Donbas – Kryvbas direction it is used a considerable quantity of Ukrzaliznytsya’s rolling stock and private wagons of metallurgical enterprises, which stand pending the freight operations at terminals and worsen the turnout of wagons, and decrease the productivity of using them due to an idle time pending the freight operations, considerable empty run and turnout of block trains.
Description: О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158, Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1102
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13630/11469
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13630
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2009/13630
Appears in Collections:Випуск 28
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papakhov_Logvinova.pdf164,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.