Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10998
Title: Transformation of the Detective Story in Donna Tartt’s Novel “A Secret History”
Other Titles: Трансформація детективного жанру в романі Донни Тартт «Таємна історія»
Трансформация детективного жанра в романе Донны Тартт «Тайная история»
Authors: Muntian, Antonina O.
Shpak, Iryna V.
Keywords: detective story
novel
traditional detective story
inverted detective story
mass literature
detective hero
детективна історія
роман
традиційний детектив
перевернутий детектив
масова література
детектив-герой
детективная история
традиционный детектив
перевернутый детектив
массовая литература
детективный герой
КІМ
Issue Date: 2018
Publisher: Національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Citation: Muntian, A. O. Transformationof the Detective Story in Donna Tart´s Novel “A Secret History”: [препринт] / A. O. Muntian, I. V. Shpak // Наук. записки Харків. Нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 2 (88). – C. 83–97.
Muntian, A. O. Transformationof the Detective Story in Donna Tart´s novel “A Secret History” / A. O. Muntian, I. V. Shpak // Наук. записки Харків. Нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 2 (88). – C. 83–97. – doi: 10.5281/zenodo.1490182.
Abstract: EN: Comparative literary studies show that the detective genre today is one of the most popular genres of literature. This piece is an attempt to explore the detective story genre boundaries and ascertain attributes of this genre in the novel “A Secret History” by Donna Tartt. Today, detective literature provokes interest not only with readers, but also with literary critics. The research of works of the detective genre is carried out by such scientists as M.A.Bondarenko, M.Butor, I.V.Belozerova, S.Zizek, and many others; they investigate various aspects of detective literature: the place of literary pieces of the detective genre in mass and elite literature, engage in the development of typology of genres and subgenres, etc. The inverted detective story (another name is “howcatchim” is a detective story, mystery story, where the crime is delivered to the reader in the beginning of a story, and the identity of the perpetrator is usually shown to the reader as well. This is a story, where the reader has the advantage compare to the sleuth. There may also be subsidiary puzzles, such as why the crime was committed, but those are cleared up along the way. This format is the opposite of the more typical “whodunit”, where all of the details of the perpetrator of the crime are not revealed until the story’s climax. “A Secret History” by Donna Tartt deals with a number of issues that lie beyond the characteristics of any detective story. It deals with philosophical matters, with the eternal, sublime things. Some of those things are loss of self, control, horror; sublime and divine, etc. “A Secret History” by Donna Tartt, though possessing attributes of the detective story, namely an inverted detective story, due to the murder introduction in the beginning of narrative lacks main features of the detective story. It may structurally look like one, though it is not such in essence. The novel lacks a protagonist detective and antagonist detective, investigation process, evidence gathering, just or unjust sentence, perpetrators identity uncovering. One of the most significant features of a protagonist of the detective story is to be a hero (the definition of being hero may vary) and bring justice, which is not the case in Tartt’s novel.
UK: Дослідження в області порівняльного літературознавства показують, що детективний жанр сьогодні є одним з найпопулярніших жанрів літератури. Дана стаття – це спроба дослідити межі жанру детективної історії і визначити атрибути цього жанру в романі Донни Тартт «Таємна історія». Сьогодні детективна література викликає інтерес не тільки у читачів, але і у літературних критиків. Дослідження робіт детективного жанру здійснюється такими вченими, як Бондаренко, Бутор, Білозьорова, Жіжек і багатьма іншими; вони займаються дослідженням різних аспектів детективної літератури: місцем літературних творів детективного жанру в масовій та елітарній літературі, беруть участь в розробці типології жанрів і піджанрів і т. д. Перевернутий детектив – це твір, де про злочин читачеві говорять на початку твору, а особистість злочинця зазвичай також стає відомою читачеві з перших сторінок. Це твір, в якому читач має перевагу в порівнянні зі слідчим. У ньому можуть бути і додаткові мотиви та лінії, наприклад, чому було скоєно злочин, які розкриваються по ходу дій, які відбуваються в творі. Цей формат є протилежністю більш типового «whodunit», де всі деталі, пов'язані з особою, винною у вчиненні злочину, не розкривається до кульмінації історії. «Таємна історія» Донни Тартт стосується ряду питань, які знаходяться за межами характеристик будь-якого детективного твору, але стосуються філософських питань: питань буття, питань піднесеного, філософських питань. Деякі з них - це втрата самості, контролю, жаху; піднесене і божественне і т. д. «Таємна історія» Донни Тарт, хоч і має атрибути детективного твору, а саме перевернутого детективного твору, через скоєння вбивства на початку розповіді, не має основних рис детективного твору. Структурно вона може виглядати, як перевернутий детектив, але по суті таким не бути. В романі відсутній протагоніст – детектив-герой, антагоніст, слідчий процес, збір доказів, справедливе чи несправедливе покарання, виявлення особи правопорушників. Одна з найважливіших особливостей головного героя детективного роману – бути героєм (визначення героя може варіюватися) і нести справедливість, чого немає в романі Тартт.
RU: Исследования в области сравнительного литературоведения показывают, что детективный жанр сегодня является одним из самых популярных жанров литературы. Данная статья – это попытка исследовать границы жанра детективной истории и определить атрибуты этого жанра в романе Донны Тартт «Тайная история». Сегодня детективная литература вызывает интерес не только у читателей, но и у литературных критиков. Исследование работ детективного жанра осуществляется такими учеными, как Бондаренко, Бутор, Белозерова, Жижек и многими другими; они занимаются исследованием различных аспектов детективной литературы: местом литературных произведений детективного жанра в массовой и элитарной литературе, участвуют в разработке типологии жанров и поджанров и т. д. Перевернутый детектив – это произведение, где о преступлении читателю говорят в начале произведения, а личность преступника обычно также становится известной читателю с первых страниц. Это произведение, в котором читатель имеет преимущество по сравнению с сыщиком. В нем могут быть и дополнительные мотивы и линии, например, почему преступление было совершено, которые раскрываются по ходу действий, которые происходят в произведении. Этот формат является противоположностью более типичного «whodunit», где все детали, связанные с лицом, виновным в совершении преступления, не раскрывается до кульминации истории. «Тайная история» Донны Тартт касается ряда вопросов, которые лежат за пределами характеристик любого детективного произведения, но касается философских вопросов: вопросов бытия, вопросов возвышенного, философских вопросов. Некоторые из них – это потеря самости, контроля, ужаса; возвышенное и божественное и т. д. «Тайная история» Донны Тарт, хоть и обладает атрибутами детективного произведения, а именно перевернутого детективного произведения, из-за совершения убийства в начале повествования, не обладает основными чертами детективного произведения. Структурно оно может выглядеть, как перевернутое детективное произведение, но по сути таковым не являться. В романе отсутствует протагонист – детектив-герой, антагонист, следственный процесс, сбор доказательств, справедливое или несправедливое наказание, выявление личности правонарушителей. Одна из самых важных особенностей главного героя детективного романа – быть героем (определение героя может варьироваться) и нести справедливость, чего нет в романе Тартт.
Description: A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067, I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10998
http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature/article/view/1864
Other Identifiers: doi: 10.5281/zenodo.1490182
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muntian.pdf122,13 kBAdobe PDFView/Open
Muntian.pdffull text313,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.