Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10975
Название: Комплексний підхід до вирішення проблем довговічності залізобетонних мостових конструкцій
Другие названия: Комплексный подход к решению проблем долговечности железобетонных мостовых конструкций
Comprehensive Approach to Solving Problems of Durability of Ferro-Concrete Bridge Designs
Авторы: Коваленко, Валентина Володимирівна
Заяць, Юрій Львович
Коваленко, Сергій Володимирович
Ключевые слова: бетон
балки мостові плитного типу
сировинні матеріали
передчасне руйнування
технологія виробництва
механічні характеристики
балки мостовые плитного типа
сырьевые материалы
преждевременное разрушение
технология производства
механические характеристики
concrete
slab-type beams
raw materials
premature destruction
production technology
mechanical characteristics
КБЖД
Дата публикации: 2018
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Коваленко В. В. Комплексний підхід до вирішення проблем довговічності залізобетонних мостових конструкцій / В. В. Коваленко, Ю. Л. Заяць, С. В. Коваленко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2018. – № 13. – С. 25–36.
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Попередження передчасного руйнування мостових конструкцій. Методика. В роботі застосовані макроструктурний, фрактографічний, аналітичний аналізи, методи фізико-механічних випробувань зразків бетону. Результати. В роботі предметом дослідження є не тільки структурний стан та властивості бетону мостових конструкцій, а й фізико-хімічні властивості сировинних матеріалів. Проведені дослідження передчасно зруйнованих балок мостових плитного типу показали: 1) невідповідність сировинних матеріалів: піску, щебеню та цементу вимогам стандартів; 2) наявність у хімічному складі води затворювання великої кількості карбонатних та гідрокарбонатних комплексів; 3) невідповідність вимогам сучасної технології методів та технічного регламенту виробництва в цеху мостових конструкцій заводу, що належить ПАТ «Укрзалізниця». Інноваційна технологія виробництва бетону мостових конструкцій дозволить попередити їх передчасне руйнування. Наукова новизна. В роботі застосовано комплексний аналітичний і технічний підхід до виявлення причин передчасного руйнування балок мостових плитного типу. Оцінено максимальну кількість факторів, які могли вплинути на їх передчасне руйнування. Показано, що сукупність факторів, які негативно вплинули на структурні характеристики бетону балок мостових плитного типу була значно поглиблена наявністю ефективних каталізаторів руйнівних процесів. Упровадження додаткових до українських стандартів вимог випробувань мікроструктурних характеристик щойно виготовленого бетону мостових конструкцій дозволить на ранніх стадіях виявити небезпечні фактори та спрогнозувати строк служби мостових конструкцій. Практична значимість. Дослідження фізико-механічних властивостей зразків бетону, виготовленого за новітніми технологіями підтвердили їх високу якість. Складність контролю хімічного складу сировинних матеріалів значно спрощується шляхом дослідження структурних параметрів цементного каменю готових виробів. Доведено необхідність впровадження інноваційної технології виробництва бетону та залізобетону мостових конструкцій.
RU: Цель. Предупреждение преждевременного разрушения мостовых конструкций. Методика. Использованы: макроструктурный, фрактографический, аналитический анализы, методы физико-механических испытаний образцов бетона. Результаты. В этой работе предметом исследований являлось не только структурное состояние и свойства бетона мостовых конструкций, а и химические свойства сырьевых материалов. Произведенные исследования преждевременно разрушенных балок мостовых плитного типа показали:1) несоответствие сырьевых материалов требованиям соответствующих стандартов; 2)наличие в химическом составе воды затворения большого количества карбонатных и гидрокарбонатных комплексов с натрием; 3) несоответствие требованиям современных технологий методов и технологического регламента производства бетона в условиях предприятия ПАО «Укрзализныця». Инновационные технологи производства железобетона позволят предотвратить преждевременное разрушение мостовых конструкций. Научная новизна. В работе использован комплексный аналитический и технический поход к определению причин, которые могли повлиять на преждевременное разрушение балок мостовых плитного типа. Оценено максимальное количество факторов, которые могли негативно повлиять на их преждевременное разрушение. Показано, что совокупность факторов, которые негативно повлияли на структурные характеристики бетона балок мостовых плитного типа была значительно усугублена наличием эффективных катализаторов разрушительных процессов. Внедрение к требованиям современных Украинских стандартов испытаний структуры недавно изготовленных бетонов мостовых конструкций позволит на ранних стадиях выявлять опасные факторы и прогнозировать срок службы мостовых конструкций. Практическая значимость. Исследования физико-механических свойств образцов бетона, изготовленного по новой технологии, подтвердили их высокий уровень. Сложность контроля химического состава сырьевых материалов значительно упрощается путём исследования микроструктурных параметров цементного камня. Доказана необходимость внедрения инновационной технологии производства бетона и железобетона мостовых конструкций.
EN: Purpose. Prevention of premature failure of bridge structures. Methodology. Used: macrostructural, fractographic, analytical analyses, methods of physical and mechanical testing of concrete samples. Findings. In this work, the subject of research was not only the structural state and properties of concrete in bridge structures, but also the chemical properties of raw materials. Produced were the studies of prematurely destroyed slab-type bridge beams that showed: 1) inconsistency of raw materials with the requirements of the relevant standards; 2) the presence in the chemical composition of water of a large number of carbonate and hydrocarbonate complexes with sodium; 3) discrepancy with the requirements of modern technologies of methods and technological regulations of concrete production in conditions of the enterprise of PJSC "Ukrzaliznytsya". Innovative technologies for the production of reinforced concrete will prevent premature destruction of bridge structures. Originality. The work used a comprehensive analytical and technical approach to determining the causes that could affect the premature destruction of the bridge beams of plate type. The maximum number of factors that could adversely affect their premature failure was estimated. It is shown that the set of factors that adversely affected the structural characteristics of the concrete of the slab-type beams were significantly exacerbated by the presence of effective catalysts for destructive processes. The introduction to the requirements of modern Ukrainian standards of testing the structure of newly made concrete bridges will allow early detection of hazardous factors and predict the life of bridge structures. Practical value. Studies of the physical and mechanical properties of concrete samples manufactured using the new technology have confirmed their high level. The complexity of controlling the chemical composition of raw materials is greatly simplified by examining the microstructural parameters of the cement stone. The necessity of introduction of innovative technology of concrete and reinforced concrete production of bridge structures is proved.
Описание: В. В. Коваленко: ORCID 0000-0002-1196-7730; Ю. Л. Заяць: ORCID 0000-0002-9213-1790
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10975
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/151422/150392
Располагается в коллекциях:Статті КБЖД
Випуск 13 (МТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kovalenko.pdf905,45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.