Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10695
Title: Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для забезпечення первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів
Other Titles: Электротехнический комплекс выдвижной ветроэнергетической установки, для обеспечения первичного аварийного питания бортовых комплексов летательных аппаратов
Electrotechnical Complex of Retractable Wind Power Installation, for Primary Emergency power Supply of Airborne Aircraft Complexes
Authors: Шмельов, Ю. М.
Бойко, С. М.
Саблін, Олег Ігорович
Владов, С. І.
Черніхова, О. С.
Keywords: первинна аварійна система живлення
вітровий енергетичний комплекс
теорія нечітких множин
первичная аварийная система питания
ветровой энергетический комплекс
теория нечетких множеств
primary emergency power system
wind energy complex
theory of fuzzy sets
НДЧ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для забезпечення первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів / Ю. М. Шмельов, С. М. Бойко, О. І. Саблін, С. І. Владов, О. С. Черніхова // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2017. – № 14. – С. 58–64.
Abstract: UK: Мета. Розробка електротехнічного комплексу висувної вітроенергетичної установки на базі асинхронного генератора, для живлення первинної аварійної системи електропостачання бортового комплексу літальних апаратів з автоматичною системою управління. Актуальність. Встановлено, що одним із енергоефективних варіантів структури енергетичного комплексу первинної аварійної системи електропостачання літальних апаратів є система з асинхронним генератором (АГ). Однією з найбільш важливих проблем, які виникають при використанні АГ з конденсаторним збудженням в автономних системах електропостачання, є стабілізація напруги при змінній частоті обертів ротора та змінному навантаженні. Частота обертання генераторів може бути регульованою за умови сталості частоти генерованих коливань або залишатися постійною. У загальному випадку можлива робота генератора із змінною частотою обертання та змінною частотою. Наукова новизна. З метою ефективного використання згенерованої електричної енергії висувної вітроенергетичної установки літальних апаратів, пропонується використовувати теорію нечітких множин для управління енергетичними параметрами, що є одним з важливих чинників забезпечення надійного та якісного первинної аварійної системи електропостачання. Практична значимість. Запропонований електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки та підхід до побудови системи його управління дозволяє розробляти ефективні варіанти первинного аварійного живлення, у тому числі літальних апаратів. Основним завданням у створенні системи управління вихідними параметрами генератора висувної вітроенергетичної установки, зокрема напругою, повинно бути забезпечення плавного регулювання напругою, реагуючи при цьому на найменші зміни швидкості повітряних потоків. Розроблений спосіб управління вихідною напругою асинхронного генератора з короткозамкнутим ротором в складі висувної вітроустановки дозволяє плавно регулювати значення вихідного параметра.
RU: Цель. Разработка электротехнического комплекса выдвижной ветроэнергетической установки на базе асинхронно генератора, для питания первичной аварийной системы электроснабжения бортового комплекса летательных аппаратов с автоматической системой управления. Актуальность. Установлено, что одним из энергоэффективных вариантов структуры энергетического комплекса первичной аварийной системы электроснабжения летательных аппаратов является система с асинхронным генератором (АГ). Одной из наиболее важных проблем, возникающих при использовании АГ с конденсаторным возбуждением в автономных системах электроснабжения, является стабилизация напряжения при переменной частоте вращения ротора и переменной нагрузке. Частота вращения генераторов может быть регулируемой при постоянстве частоты генерируемых колебаний или оставаться постоянной. В общем случае возможна работа генератора с переменной частотой вращения и переменной частотой. Научная новизна. С целью эффективного использования сгенерированной электрической энергии выдвижным ветроэнергетической установки летательных аппаратов, предлагается использовать теорию нечетких множеств для управления энергетическими параметрами, является одним из важных факторов обеспечения надежного и качественного первичной аварийной системы электроснабжения. Практическая значимость. Предложенный электротехнический комплекс выдвижной ветроэнергетической установки и подход к построению системы его управления позволяет разрабатывать эффективные варианты первичного аварийного питания, в том числе летательных аппаратов.
EN: Purpose. Development of electrotechnical set of retractable wind power installation on the basis of an asynchronous generator, for feeding the primary emergency system of electric supply of airborne complex of aircraft with automatic control system. Relevance. It has been established that one of the energy-efficient variants of the structure of the energy complex of the primary emergency system of power supply of flying pararat is a system with an asynchronous generator (AG). One of the most important problems that arise when using AG with condenser excitation in autonomous power supply systems is voltage stabilization at variable rotor speed and alternating load. The frequency of rotation of the generators can be adjusted provided the frequency of the generated oscillations is constant or remain constant. In the general case, the operation of a generator with variable rotational frequency and variable frequency is possible. Scientific novelty. In order to efficiently utilize the generated electric energy of winding wind power installations of aircraft, it is proposed to use the theory of fuzzy sets for controlling energy parameters, which is one of the important factors in providing a reliable and qualitative primary emergency power supply system. Practical significance. The proposed electrotechnical system of a retractable wind power installation and the approach to construction of its control system allows us to develop effective variants of the primary emergency power supply, including aircrafts.
Description: О. Саблін: ORCID 0000-0001-6784-648X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10695
http://ecsrt.diit.edu.ua/issue/view/8328/showToc
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/137775/pdf_147
Appears in Collections:Статті НДЧ
№ 14 (ЕСБЗТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shmelev.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.