Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10657
Title: Концентруючись на неочевидному: бібліотеки ЗВО України 2018
Other Titles: Концентрируясь на неочевидном: библиотеки вузов Украины 2018
Concentrating on the unobvious: university libraries of Ukraine 2018
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Keywords: бібліотеки ЗВО
цифрова стратегія
інтеграція в науковий процес
інтеграція в освітній процес
библиотеки вузов
цифровая стратегия
интеграция в научный процесс
интеграция в образовательный процесс
журнал із бібліотечно-інформаційних наук
центр компетентностей наукового бібліотекаря
журнал по библиотечно-информационным наукам
центр компетентности научного библиотекаря
university library
digital strategy
integration into the educational process
integration into the scientific process
journal of library and information sciences
competence center of a scientific librarian
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Одеський національний університет ім. І. Мечникова
Citation: Колесникова, Т. О. Концентруючись на неочевидному: бібліотеки ЗВО України 2018 [Електронний ресурс] : презентація / Т. О. Колесникова // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи : III міжнар. наук.–практ. конф., 4-6 липня 2018 р. / М-во освіти і науки України ; Наук. б–ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун–ту ім. Т. Шевченка ; Наук. б–ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова та ін. – Одеса, 2018.
Abstract: UK: Розкрито значення концентрації бібліотек закладів вищої освіти України на цифровій стратегії діяльності, на тих, поки що неочевидних для більшості студентів, викладачів, науковців, адміністраторів вишів напрямках, які дозволять розкрити величезний бібліотечний потенціал. Інгридієнтами «засобу Макропулоса» для омолодження, довголіття та привабливості бібліотек в очах університетської спільноти названо: 1) інтеграцію в науковий процес (особливо – через розвиток бібліотечних Служб підтримки публікацій і досліджень); 2) інтеграцію в освітній процес (особливо в підходах до автентичного навчання – Authentic Learning); 3) наявність український фахового журнал (Library and Information Science), спроможного бути включеним до глобальних баз цитування; 4) постійне осучаснення бібліотечної планово-звітної документації як елементу адвокації – представлення інтересів бібліотек ЗВО; 5) створення регіональних Центрів компетентностей наукового бібліотекаря як професійних тренінгових середовищ для підтримки нових ролей бібліотек у галузі наукових комунікацій та електронних досліджень (на базі найбільш інноваційних бібліотек ЗВО).
RU: Раскрыто значение концентрации библиотек высших учебных заведений Украины на цифровой стратегии деятельности, на тех, пока еще неочевидных для большинства студентов, преподавателей, ученых, администраторов вузов направлениях, которые позволят раскрыть огромный библиотечный потенциал. Ингредиентами «средства Макропулоса» для омоложения, долголетия и привлекательности библиотек в глазах университетского сообщества названы: 1) интеграция в научный процесс (особенно – через развитие библиотечных Служб поддержки публикаций и исследований); 2) интеграция в образовательный процесс (особенно в подходах к аутентичному обучению – Authentic Learning) 3) наличие украинского профессионального журнала (Library and Information Science), способного быть включенным в глобальные базы цитирования; 4) постоянное осовременивание библиотечной планово-отчетной документации как элемента адвокации – представления интересов библиотек вузов; 5) создание региональных центров компетентностей научного библиотекаря как профессиональных тренинговых сред для поддержки новых ролей библиотек в области научных коммуникаций и электронных исследований (на базе самых инновационных библиотек вузов).
EN: The significance of the concentration of Ukrainian university libraries on the digital strategy of activities is revealed; while those directions are still unobvious for the majority of students, teachers, scientists, administrators of higher educational institutions, they allow to unleash the enormous library potential. Ingredients of "Makropulos’ potion" for rejuvenation, longevity and attractiveness of libraries in the eyes of the university community are: 1) integration into the scientific process (especially through the development of library publications and research support services); 2) integration into the educational process (especially in the approaches to Authentic Learning); 3) availability of the Ukrainian professional journal (Library and Information Science), capable of being included in the global citation bases; 4) constant updating of the library planning and reporting documentation as an element of advocacy - representing the interests of university libraries; 5) creation of regional centers of competence of a scientific librarian as professional training environments for supporting new roles of libraries in the field of scientific communications and electronic research (on the basis of the most innovative libraries of universities).
Description: Тетяна Колесникова (Tatyana Kolesnikova, Татьяна Колесникова, Tetiana Kolesnykova) – http://orcid.org/0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10657
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2018-1.php3
Appears in Collections:Презентації НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12kolesnikova.pdfпрезентація (pdf)1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kolesnykova T. Одеса- 2018.pptxпрезентація (pptx)747,55 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.