Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10642
Title: Оцінка енергоефективності ліній повздовжнього електропостачання залізниць при підвищенні напруги в мережі
Other Titles: Оценка энергоэффективности линии продольного электроснабжения железных дорог при повышении напряжения в сети
Estimation of Energy Efficiency of Lines of Longitudinal Electrical Supply of Railways With Increasing Voltage in the Network
Authors: Сиченко, Віктор Григорович
Бондар, Олег Ігорович
Міщенко, Артем Володимирович
Кузнєцов, Віталій Вадимович
Кордін, О. П.
Keywords: електрична мережа
лінія повздовжнього електропостачання
струм
рівень напруги
втрата електричної енергії
енергетична ефективність
электрическая сеть
линия продольного электроснабжения
ток
уровень напряжения
потеря электрической энергии
энергетическая эффективность
electric network
power line
current
voltage level
loss of electrical energy
energy efficienc
КІСЕ
КТЕМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Оцінка енергоефективності ліній повздовжнього електропостачання залізниць при підвищенні напруги в мережі / В. Г. Сиченко, О. І. Бондар, А. В. Міщенко, В. В. Кузнецов, О. П. Кордін // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 14. – С. 99–105.
Abstract: UK: На сьогодні в Україні ведеться дискусія щодо переведення розподільчих ліній 6 (10) кВ на напругу 20 кВ, більше того, приймаються відповідні рішення та розробляються проекти реконструкції існуючих ліній. В той же час існує велика невизначеність щодо застосування рівня напруги 20 кВ як в нормативно-правовому полі, так і в технічно-економічній доцільності, а також можливості технічної реалізації та апаратного забезпечення. Робота присвячена оцінці енергоефективності електричних мереж поздовжнього електропостачання залізничного транспорту при підвищенні номінальної напруги розподільчих мереж. Наве- дені розрахунки розподілу струмів, втрат потужностей і напруги в мережі для номінальних напруг 6, 20, 35 кВ. Виконано оцінку вартості втрат електричної енергії в мережі для вказаних номінальних напруг.
RU: На сегодня в Украине ведется дискуссия о переводе распределительных линий 6 (10) кВ на напряжение 20 кВ, более того, принимаются соответствующие решения и разрабатываются проекты реконструкции существующих линий. В то же время существует большая неопределенность относительно применения уровня напряжения 20 кВ как в нормативно-правовом поле, так и в технико-экономической целесообразности, а также возможности технической реализации и аппаратного обеспечения. Работа посвящена оценке энергоэффективности электрических сетей продольного электроснабжения железнодорожного транспорта при повышении номинального напряжения распределительных сетей. Приведены расчеты распределения токов, потерь мощностей и напряжения в сети для номинальных напряжений 6, 20, 35 кВ. Выполнена оценка стоимости потерь электрической энергии в сети для указанных номинальных напряжений.
EN: For today, Ukraine is discussing the transfer of 6 (10) kV distribution lines to 20 kV, moreover, appropriate decisions are made and designs for the reconstruction of existing lines are being developed. At the same time, there is great uncertainty about the application of the voltage level of 20 kV both in the regulatory field and in technical and economic feasibility, as well as the possibilities of technical implementation and hardware support. The work is devoted to the estimation of energy efficiency of electric networks of longitudinal electric power supply of railway transport at increase of rated voltage of distribution networks. Calculations are given of the distribution of currents, power losses and voltage in the network for rated voltages of 6, 20, 35 kV. The cost of electricity losses in the network for these nominal voltages is estimated.
Description: В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, О. Бондар: ORCID 0000-0003-3884-5589, А. Міщенко: ORCID 0000-0003-3156-8443
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10642
Appears in Collections:Статті КТЕМ
Статті КІСЕ
№ 14 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sychenko.pdf503,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.