Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10492
Title: Трансформація місця та ролі комунікативної компетентності в процесі підготовки здобувачів вищої освіти: теоретико-методологічні аспекти
Other Titles: Трансформация места и роли коммуникативной компетентности в процессе подготовки соискателей высшего образования: теоретико-методологические аспекты
Authors: Вознюк, Оксана Миколаївна
Keywords: системний погляд
компетентнісний підхід
показ сучасного розуміння
системный взгляд
компетентностный подход
показ современного понимания
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2018
Publisher: Державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич
Citation: Вознюк, О. М. Трансформація місця та ролі комунікативної компетентності в процесі підготовки здобувачів вищої освіти: теоретико-методологічні аспекти / О. М. Вознюк // «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого- педагогїчні та організаційні виміри» : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції . – Дрогобич, 2018. – С. 217–218.
Abstract: UK: Kомпетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром навчальних закладів та одним із чинників модернізації змісту освіти. Саме вони забезпечують майбутніх фахівців ринку праці вмінням орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, сприяють подальшому здобуттю освіти.
RU: Kомпетентний подход к формированию содержания образования стал новым концептуальным ориентиром учебных заведений и одним из факторов модернизации содержания образования. Именно они обеспечивают будущих специалистов рынка труда умением ориентироваться в современном обществе, информационном пространстве, способствуют дальнейшему получению образования.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10492
Appears in Collections:Статті КГП (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вознюк.pdf430,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.