Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМалашкін, Вячеслав Віталійовичuk_UA
dc.date.accessioned2012-05-17T09:14:13Z-
dc.date.available2012-05-17T09:14:13Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationМалашкін В. В. Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2012. 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1048-
dc.descriptionВ. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571uk_UA
dc.descriptionЗахист – 07 червня 2012., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.description.abstractUK: Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності функціонування залізничних станцій за рахунок визначення раціональних техніко-технологічних параметрів на основі науково обґрунтованих методів комплексної оцінки їх техні-чного забезпечення та технології роботи. У дисертації удосконалена система геометричних і функціональних моделей для комплексного аналізу і синтезу залізничних станцій. Геометричні моделі відо-бражають конструкцію колійного розвитку станцій і використовуються для його синтезу, а також є основою для побудови функціональних моделей станцій. Функціональні моделі використовуються для аналізу станцій і дозволяють одержати кількісну оцінку їх ефективності, необхідну для пошуку шляхів покращення конструкції і технології роботи станцій. Методами імітаційного моделювання визначено залежності витрат станцій від їх технічного забезпечення та технології роботи. Задача вибору раціональної черговості виконання заходів, пов’язаних з удосконаленням техніко-технологічних параметрів станцій, формалізована і розв’язана як задача динаміч-ного програмування, що дозволяє відійти від існуючої методики техніко-економічного порівняння варіантів і забезпечує пошук найкращого рішення для залізничних станцій. Результати роботи впроваджені на Придніпровській залізниці, на промисловому залізничному транспорті ТОВ «МЗ «Дніпросталь», у технологічному процесі під’їзної колії ТОВ «Трансінвестсервіс» та у навчальному процесі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту при підготовці спеці-алістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».uk_ua
dc.description.abstractRU: В диссертационной работе получено решение актуальной научной задачи повышения эффективности функционирования железнодорожных станции за счет определения рациональных технико-технологических параметров на основе научно обоснованных методов комплексной оценки их технического оснащения и технологии работы. Автором выполнен всесторонний анализ отечественного и зарубежного опыта моделирования станций. Существующие методы моделирования путевого развития станций и станционных процессов имеют ряд недостатков. В связи с этим в диссертации получила дальнейшее развитие интегрированная система структурно-параметрических и функциональных эргатических моделей железнодорожных станций. Структурно-параметрические модели отображают конструкцию путевого развития станций и используются для его синтеза. Они реализованы с использованием геометрических моделей станций, основанных на представлении их схем с помощью взвешенных ориентированных графов. Система геометрических моделей, используемых на отдельных этапах синтеза станции (входные, внутренние, выходные модели), позволяет осуществить графический ввод немасштабной схемы, автоматически выполнить ее топологический анализ и идентификацию отдельных элементов, расчет плана путевого развития, а также является информационной базой для построения функциональных моделей. Автором усовершенствованы методы расчета конструктивных параметров элементов станций, которые используются внутренней моделью; это дало возможность выполнять автоматизированный синтез путевого развития сокращенных соединений и специализированных стрелочных улиц. Решена задача обеспечения потребной полезной длины станционных путей, которая возникает при автоматизированном синтезе парков железнодорожных станций. Для ускорения выбора из множества возможных вариантов наиболее конкурентоспособных разработана процедура комплексной оценки конструкции путевого развития станций, которая основывается на методах анализа иерархий. Функциональные модели используются для анализа станций и позволяют получить количественную оценку их эффективности, необходимую для поиска путей улучшения конструкции и технологии работы станций. Функциональные модели построены как эргатические; в них человек принимает непосредственное участие в моделировании, выполняя функции оперативно-диспетчерского персонала. Усовершенствованная эргатическая модель железнодорожных станций обеспечивает синхронную адаптацию к текущему состоянию станции и за счет этого позволяет лицу, выполняющему моделирование, обеспечить адекватность процесса управления. В диссертации разработан регенеративный метод эргатического функционального моделирования станций, который позволяет сократить период моделирования их работы. Проверка адекватности усовершенствованной эргатической модели железнодорожной станции с использованием Х-критерия Ван-дер-Вардена подтвердила гипотезу о принадлежности одной генеральной совокупности выборок времени нахождения вагонов на станции, которые были получены на реальной станции и по результатам моделирования ее работы. Методами имитационного моделирования определены зависимости станций от их технического оснащения и технологии работы. Задача выбора рациональной очередности выполнения мероприятий, связанных с усовершенствованием технико-технологических параметров станций, формализована и решена как задача динамического программирования, которая позволяет отойти от существующей методики технико-экономического сравнения вариантов, и обеспечивает поиск наилучшего решения для железнодорожных станций. Результаты работы внедрены на Приднепровской железной дороге, на промышленном железнодорожном транспорте ОАО «МЗ «Днепросталь», в технологическом процессе подъездного пути ОАО «Трансинвестсервис» и в учебном процессе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта при подготовке специалистов и магистров по специальности «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте».ru_RU
dc.description.abstractEN: In dissertational work the decision of an actual scientific problem of increase of efficiency of functioning railway stations at the expense of definition of rational technical and technological parameters on the basis of scientifically well-founded methods of a complex estimation of their technical maintenance and technology of work is received. The author makes the all-round analysis of domestic and foreign experience of modeling of traveling development of stations and station processes. Results of researches promoted the further development geometrical and functional ergatic models of railway stations. In the dissertation the system of geometrical and functional models for the complex analysis and synthesis of railway stations is improved. Geometrical models display a design of traveling development of stations and are used for its synthesis, and also are a basis for construction of functional models of stations. Functional models are used for the analysis of stations and allow to receive the quantitative estimation of their efficiency necessary for search of ways of improvement of a design and technology of work of stations. Methods of imitating modeling define dependences of stations on their technical maintenance and technology of work. The problem of a choice of rational sequence of performance of the actions connected with improvement of technical and technological parameters of stations, is formalized and solved as a problem of dynamic programming which allows to depart from an existing technique of technical and economic comparison of variants, and provides search of the best decision for railway stations.en
dc.language.isouk_ua-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_ua
dc.subjectзалізнична станціяuk_ua
dc.subjectавтоматизований синтез станційuk_UA
dc.subjectфункціональна модель станціїuk_UA
dc.subjectкомплексна оцінка станційuk_ua
dc.subjectжелезнодорожная станцияru_RU
dc.subjectавтоматизированный синтез станцийru_RU
dc.subjectфункциональная модель станцииru_RU
dc.subjectкомплексная оценка станцийru_RU
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectautomated synthesis of stationsen
dc.subjectfunctional model of stationen
dc.subjectcomplex estimation of stationsen
dc.subjectКСВuk_UA
dc.titleУдосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонуванняuk_ua
dc.title.alternativeУсовершенствование методов технико-технологической оценки железнодорожных станций с целью повышения эффективности их функционированияru_RU
dc.title.alternativeImprovement of Methods of a Technical and Technological Estimation of Railway Stations With the Purpose of Increase of Efficiency of Their Functioninen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malashkin.pdf641,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.