Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10488
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2016 рік
Other Titles: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2016 год
Published works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. A. Lazaryan : Bibliographic Index for 2016
Authors: Дронь, Марина Анатоліївна
Каіра, Анна Олегівна
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
бібліографічний покажчик
бібліографія
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
библиографический указатель
библиография
scholarly works DNURT
scholarly works DIIT
bibliographic index
bibliography
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. за 2016 р. / [уклад.: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2017. – 128 с.
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик «Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна» містить бібліографічні описи навчальних посібників, монографій, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2016 рік. Публікації згруповані за кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику. Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури та репозитарію. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно–технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.
RU: Библиографический указатель «Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна» содержит библиографические описания учебных пособий, монографий, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2016 год. Публикации сгруппированы по кафедрам (подразделениям) вуза. В разделах материал расположен по алфавиту фамилий авторов и названий работ. Состав авторов отражен в авторском указателе. Библиографические описания составлены по оригиналам изданий, а также взяты из пристатейных списков литературы и репозитария. Указатель имеет справочно-информационный характер. Предназначен для научных, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для работников библиотек.
Description: УДК: 016:378
Maryna Dron (Дронь, Марина Анатоліївна) - orcid.org/0000-0001-9881-9521
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10488
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings2016.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.