Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10477
Title: Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог
Other Titles: Адаптация системы сервисного обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте к европейским требованиям
Adaptation of the Passenger Service System for Railway Transport to European Requirements
Authors: Тесленко, Тетяна Вікторівна
Марценюк, Максим Володимирoвич
Keywords: сервіс
сфера послуг
залізничний транспорт
європейські директиви
пасажирські перевезення
сервис
сфера услуг
железнодорожный транспорт
европейские директивы
пассажирские перевозки
service
service sector
railway transport
European directives
passenger transportations
КЕМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Тесленко, Т. В. Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог / Т. В. Тесленко, М. В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 67–75. – DOI: 10.15802/pte.v0i14.123859.
Abstract: UK: Мета. Метою дослідження є розробка заходів з адаптації системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України до європейських вимог. Відзначається, що для України розвиток транспортної системи має ключове значення. За умови реформування економіки України, широкого її включення до системи світових господарських зв’язків необхідно буде вирішувати складні проблеми адаптації транспортного комплексу держави до роботи в умовах ринкових відносин та забезпечення зростаючих вимог до якості й ефективності транспортних послуг. Для ефективного формування та розгортання сфери послуг на залізничному транспорті в Україні запропоновано привести організацію пасажирських перевезень до європейського рівня. Результати. Результати дослідження спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури та модернізацію рухомого складу для забезпечення: зростаючої мобільності населення та прискорення переміщення товаропотоків; конкурентоспроможності та якості транспортних послуг для економіки; доступності та якості транспортних послуг для населення; інтеграції до Європейського Союзу і розвитку експорту транспортних послуг; підвищення ефективності державного управління та розвитку конкурентного середовища; підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів і вантажів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку організації пасажирських перевезень, забезпеченні їх відповідності європейському рівню, що надалі сприятиме економічному розвитку та інвестиційній привабливості України, а це, у свою чергу, відповідає пріоритетам Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Практична значимість. Результати дослідження забезпечують можливість підвищення обсягів пасажирських перевезень залізниць шляхом адаптації українських стандартів сервісу до європейського рівня.
RU: Цель. Цель исследования – разработка мероприятий по адаптации системы сервисного обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины к европейским требованиям. Отмечается, что для Украины развитие транспортной системы имеет ключевое значение. При условии реформирования экономики Украины, широкого ее включения в систему мировых хозяйственных связей необходимо будет решать сложные проблемы адаптации транспортного комплекса государства к работе в условиях рыночных отношений и обеспечения растущих требований к качеству и эффективности транспортных услуг. Для эффективного формирования и развертывания сферы услуг на железнодорожном транспорте в Украине предложено привести организацию пассажирских перевозок к европейскому уровню. Результаты. Результаты исследования направлены на развитие транспортной инфраструктуры и модернизации подвижного состава для обеспечения: растущей мобильности населения и ускорения перемещения товаропотоков; конкурентоспособности и качества транспортных услуг для экономики; доступности и качества транспортных услуг для населения; интеграции в Европейский союз и развития экспорта транспортных услуг; повышения эффективности государственного управления и развития конкурентной среды; повышения экологичности, энергоэффективности транспортных процессов и безопасности перевозок пассажиров и грузов. Научная новизна исследования заключается в дальнейшем развитии организации пассажирских перевозок, обеспечении их соответствия европейскому уровню, что в дальнейшем будет способствовать экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Украины, а это, в свою очередь, соответствует приоритетам Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года. Практическая значимость. Результаты исследований обеспечивают возможности повышения объемов пассажирских перевозок железных дорог путем адаптации украинских стандартов сервиса к европейскому уровню.
EN: The purpose. The article is devoted to the development of measures to adapt the passenger service system for rail transport in Ukraine to European requirements. It is noted that for Ukraine the development of the transport system is of key importance. Provided that the economy of Ukraine is reformed and its wide inclusion in the system of world economic relations it will be necessary to solve complex problems of adapting the state transport complex to work in the conditions of market relations and ensuring growing requirements for the quality and efficiency of transport services. Methods. For the effective formation and deployment of services in rail transport in Ukraine, the authors suggested that the organization of passenger transportation to the European level. The Results. The results of the research will give impetus to the development of transport infrastructure and modernization of rolling stock to ensure the growing mobility of the population and accelerate the movement of goods flows, as well as to ensure competitiveness and quality of transport services for the economy; ensuring accessibility and quality of transport services to the public; integration into the European Union and development of export of transport services; improving the efficiency of public administration and developing a competitive environment; increase of ecological compatibility, energy efficiency of transport processes and safety of transportation of passengers and cargoes. The scientific novelty of the study is determined in the development of the organization of passenger transportation, their compliance with the European level. This will further promote the economic development and investment attractiveness of Ukraine and is in line with the priorities of the Transport Strategy of Ukraine for the period until 2020. The practical significance. The results of the research provide opportunities to increase the volume of passenger transportation of railways by adapting Ukrainian service standards to the European level.
Description: Т. Тесленко: ORCID 0000-0002-5810-3569
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10477
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/123859
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/123859/120372
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i14.123859
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ
Випуск 14 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko .pdf285,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.