Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10433
Title: Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України
Other Titles: Мультимодальные перевозки как базовый сегмент транзитного потенциала Украины
Multimodal Transportation as a Basic Segment of the Transit Potential of Ukraine
Authors: Вернигора, Роман Віталійович
Окороков, Андрій Михайлович
Цупров, П. С.
Павленко, Олена Ігорівна
Keywords: мультимодальні перевезення
транзит
логістика
мультимодальні центри
оператор мультимодального перевезення
оптимізація перевізного процесу
мультимодальные перевозки
транзит
логистика
мультимодальные центры
оператор мультимодальной перевозки
оптимизация перевозочного процесса
multimodal transportation
transit
logistics
multimodal centers
multimodal transport operator
optimization of the transportation process
КСВ
КУЕР
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 20–29. – doi: 10.15802/tstt2017/123148.
Abstract: UK: Мета. Метою роботи є дослідження розвитку світових мультимодальних перевезень, їх стану в Україні, визначення проблемних ділянок, шляхів їх усунення, а також потенційних обсягів залучення транзиту. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив світової та вітчизняної системи мультимодальних перевезень, досвіду створення, функціонування та оптимізації цих систем в різних країнах, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та потенційно можливих обсягів мультимодальних перевезень. Результати. Враховуючи бурхливий розвиток мультимодальних перевезень по всьому світу, значні обсяги перевезень у напрямку Схід – Захід, а також вигідне географічне положення України, можна стверджувати, що створення ефективної національної системи мультимодальних перевезень дозволить залучити значні додаткові обсяги транзитних вантажопотоків, як у напрямку Східної Європи, так і у зворотному. Позитивний досвід інших країн, в першу чергу країн Європейського Союзу, Китаю та Сполучених Штатів показав, що за умови наявності ефективної транспортної мережі та розвинутої системи мультимодальних логістичних центрів значно підвищуються як внутрішні, так і транзитні вантажопотоки, це дає можливість збільшити привабливість країни в міжнародній системі перевезень. Це в свою чергу дозволяє залучити додаткові інвестиції та покращує соціальний клімат шляхом створення додаткових робочих місць. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під створення та подальший розвиток сучасної національної системи мультимодальних перевезень, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок для подальшої інтеграції у світову транспортну систему. Практична значимість. Розвиток системи мультимодальних перевезень на території України дозволить збільшити обсяги вантажопотоків, в першу чергу транзитних, а відповідно і позитивним чином відобразиться на доходній частині як перевізників всіх видів транспорту, так і операторів мультимодальних перевезень.
RU: Цель. Целью работы является исследование развития мировых мультимодальных перевозок, их состояния в Украине, определение проблемных участков, путей их устранения, а также потенциальных объемов привлечения транзита. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций о состоянии и перспективах мировой и отечественной системы мультимодальных перевозок, опыта создания, функционирования и оптимизации этих систем в различных странах, с последующим их сравнением и обобщением; методы статистического анализа и прогнозирования для определения существующих и потенциально возможных объемов мультимодальных перевозок. Результаты. Учитывая бурное развитие мультимодальных перевозок по всему миру, значительные объемы перевозок в направлении Восток – Запад, а также выгодное географическое положение Украины, можно утверждать, что создание эффективной национальной системы мультимодальных перевозок позволит привлечь значительные дополнительные объемы транзитных грузопотоков, как в направлении Восточной Европы, так и в обратном. Положительный опыт других стран, в первую очередь стран Европейского Союза, Китая и Соединенных Штатов, показал, что при условии наличия эффективной транспортной сети и развитой системы мультимодальных логистических центров значительно повышаются как внутренние, так и транзитные грузопотоки, это дает возможность увеличить привлекательность страны в международной системе перевозок. Это в свою очередь позволяет привлечь дополнительные инвестиции и улучшает социальный климат путем создания дополнительных рабочих мест. Научная новизна. Полученные в результате исследования результаты позволяют подвести научную основу под создание и дальнейшее развитие современной национальной системы мультимодальных перевозок, а также оптимизацию параметров ее отдельных звеньев для дальнейшей интеграции в мировую транспортную систему. Практическая значимость. Развитие системы мультимодальных перевозок на территории Украины позволит увеличить объемы грузопотоков, в первую очередь транзитных, а соответственно положительным образом отразится на доходной части как перевозчиков всех видов транспорта, так и операторов мультимодальных перевозок.
EN: Purpose. The aim of the work is to study the development of world multimodal transport, their condition in Ukraine, identify problem areas, ways to eliminate them, and also potential volumes of transit attraction. Methodology. In the process of research, the methods of analysis and synthesis were used to study the content and the main provisions of scientific publications on the state and prospects of the world and domestic multimodal transport system, the experience of creating, operating and optimizing these systems in different countries, with their subsequent comparison and generalization; methods of statistical analysis and forecasting to determine the existing and potentially possible volumes of multimodal transport. Results. Considering the rapid development of multimodal transportation around the world, significant volumes of traffic in the direction of East-West, as well as the favorable geographical position of Ukraine, it can be argued that the creation of an effective national multimodal transport system will attract significant additional volumes of transit freight flows, both towards Eastern Europe and and in the opposite. The positive experience of other countries, especially the countries of the European Union, China and the United States, showed that, provided there is an efficient transport network and a developed system of multimodal logistics centers, both domestic and transit freight flows increase significantly, this makes it possible to increase the country's attractiveness in the international system of transportation. This, in turn, allows you to attract additional investment and improve the social climate by creating additional jobs. Scientific novelty. The results obtained as a result of the research allow to provide a scientific basis for the creation and further development of a modern national multimodal transport system, as well as optimization of the parameters of its individual links for further integration into the world transport system. Practical significance. The development of a multimodal transportation system on the territory of Ukraine will allow increasing the volumes of cargo flows, primarily transit traffic, and, accordingly, positively reflect on the revenue side of the carriers of all types of transport and multimodal transport operators.
Description: Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; П. Цупров: ORCID 0000-0002-5555-5842; О. Павленко: ORCID 0000-0001-8261-4572
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10433
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/123148/pdf_116
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/123148
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 14 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vernihora.pdf669,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.