Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1040
Title: Підвищення ефективності поїздоутворення шляхом вибору черговості розпуску составів
Other Titles: Повышение эффективности поездообразования путем выбора очередности роспуска составов
The Improvement of the Efficiency of the Trainforming Planning, Based on the Choice of Train’s Dissolution Order
Authors: Бардась, Олександр Олександрович
Keywords: поїздоутворення
залізнична мережа
черговість розпуску составів
оптимальне планування
прогноз прибуття поїздів
довжина відчепу
автоматизовані системи
поездообразование
железнодорожная сеть
очередность роспуска составов
оптимальное планирование
прогноз прибытия поездов
длина отцепа
автоматизированные системы
trainforming planning
railway net
train disbandment order
optimal planning
forecast arrival of trains
length of car cuts
automated systems
КСВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет0 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бардась О. О. Підвищення ефективності поїздоутворення шляхом вибору черговості розпуску составів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01. Дніпропетровськ, 2012. 23 с.
Abstract: UK: У роботі отримано нове рішення комплексного завдання щодо підвищення ефективності процесів поїздоутворення шляхом вибору черговості розпуску составів (ВЧРС) на сортувальних станціях, в якому ураховується багатоетапність переробки вагонопотоків на залізничних мережах. Завдання ВЧРС для мережі станцій представлене комбінаторними оптимізаційними моделями планування у детермінованих та стохастичних постановках, з урахуванням одного та двох критеріїв якості. Сформульовано нове завдання і розроблені математичні моделі для планування поїздоутворення на сортувальних станціях транспортної мережі, що дозволяє підвищити їх ефективність за рахунок використання додаткової системної інформації про вагонопотоки. Сформульовано критерій ефективності черговості розпуску составів на основі показника якості структури поїздів свого формування. Така структура оцінюється середньою довжиною відчепу у сформованому составі. Використання критерію дозволить зменшити експлуатаційні витрати на наступних технічних станціях. Запропоновано лексикографічне відношення критеріїв ефективності черговості розпуску составів та виконано постановку задачі визначення черговості розпуску составів для транспортної мережі. Вперше завдання ВЧРС подано у стохастичній постановці та запропоновано метод її вирішення на основі двоетапної моделі стохастичного програмування. Модель ураховує стохастичну природу прогнозу прибуття поїздів на сортувальну станцію і дозволяє зменшити обсяги розрахунків ВЧРС. Для скорочення перебору варіантів уперше для ВЧРС також уведено поняття ідеальних послідовностей розпуску, запропоновано дві форми ідеальної послідовності – по парку прийому, яка відповідає максимально можливому темпу накопичення составів, та по парку відправлення, яка відповідає мінімально допустимому темпу накопичення.
RU: В работе получено новое решение комплексного задания по повышению эффективности процессов поездообразования путем выбора очередности роспуска составов (ВОРС) на сортировочных станциях, в котором учитывается многоэтапность переработки вагонопотоков на железнодорожных сетях. Задание ВОРС для сети станций представлено комбинаторными оптимизационными моделями планирования в детерминированных и стохастических постановках, с учетом одного или двух критериев качества. Выполнены исследования характеристик движения поездов по участкам методами хаотической динамики, которые показали, что исследуемые процессы могут быть антиперсистентными. В этих условиях предложено и реализовано прогнозирование методами экспертных систем. Сформулировано новое задание и разработаны математические модели для планирования поездообразования на сортировочных станциях транспортной сети, что позволяет повысить их эффективность за счет использования дополнительной системной информации про вагонопотоки. Сформулирован критерий эффективно-сти очередности роспуска составов на основе показателя качества структуры поездов своего формирования. Такая структура оценивается средней длиной отцепа в сформированном составе. Использование критерия позволяет уменьшить эксплуатационные расходы на следующих технических станциях. Предложено лексико-графическое отношение критериев эффективности очередности роспуска составов и выполнено постановку задачи выбора очередности роспуска составов для транспортной сети в виде двухуровневой модели. Модель нижнего уровня предусматривает минимизацию общих эксплуатационных расходов отдельной сортировочной станции, а модель верхнего уровня – создания благоприятных условий переработки вагонопотоков на следующих технических станциях. Для решения задачи предложено использовать метод последовательных уступок. Впервые задание ВОРС подано в стохастической постанове и предложено метод его решения на основе двухэтапной модели стохастического программирования. Модель учитывает стохастическую природу прогноза прибытия поездов на сортировочную станцию и позволяет уменьшить объемы расчетов ВОРС за счет декомпозиции графа вариантов очередности роспуска на менее громоздкие процессы. Для сокращения перебора вариантов впервые для ВОРС также введено понятие идеальных последовательностей роспуска, предложено две формы идеальной последовательности – по парку приема, которое соответствует максимально возможному темпу накопления составов, и по парку отправления, которое соответствует минимально допустимому темпу накопления. Выполнена оценка экономической эффективности разработанной методики планирования поездообразования на сортировочных станциях, которая показала значительное сокращение эксплуатационных расходов сортировочной станции за счет рационального выбора очередности роспуска составов.
EN: In the dissertation was obtained a new solution of the complex task of the efficiency of processes of trainforming by choosing the train’s dissolution order on the switching stations, in witch is accounted multistage of the car’s operation on the railway network. Task of the choosing the train’s dissolution order for the station’s network is presented by the combinatorial optimization models of planning in the deterministic and stochastic productions, taking into account one or two quality criteria. First formulated by a task and developed mathematical models for planning of the trainforming on the switching stations of the transport network, that improves the efficiency of their operation through the use of additional system information about cars. Was formulated the efficiency criterion of the train’s dissolution order based on the quality index of the structure of trains, forming on the station. Using the criterion will reduce operating costs on the next technical stations. Proposed lexicographical attitude of the efficiency criterion of the train’s dissolution and made the statement of the task of the train’s dissolution order for the transportation network. First formulated the problem of the selection the order of train’s dissolution in the stochastic formulation and the method of its solution on the basis of two-stage stochastic programming problem. Model takes into account the stochastic nature of the forecast ar-rival of trains at switching stations and reduce the amount of calculations related to the analysis of sequence variants of the dissolution. For the reducing the amount of calculations related to the analysis of sequence variants of the dissolution, was improved the method of the analysis of sequence variants of the train’s dissolution by introducing the concept of the ideal order of dissolution.
Description: О. Бардась: ORCID 0000-0001-8772-9328
Захист – 08 червня 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1040
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bardas.pdf988,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.