Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10258
Title: Water Reality in Ukraine and Worldwide
Other Titles: Водні реалії в Україні та світі
Водные реалии в Украине и мире
Authors: Dolina, Leonid F.
Mashykhina, Polina B.
Karpo, Alina A.
Mishchenko, Andrey A.
Keywords: waste and drinking water treatment
medicines in wastewater
new sources of drinking water
disinfection of waste and drinking water
desalination plants
fresh water production from seas
очистка стічних і питних вод
ліки в стічних водах
нові джерела питної води
знезараження стічної та питної вод
опріснювальні установки
отримання прісної води з морів
очистка сточных и питьевых вод
лекарства в сточных водах
новые источники питьевой воды
обеззараживание сточной и питьевой вод
опреснительные установки
получение пресной воды из морей
КГВ
ГНДЛ Вагони
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Water Reality in Ukraine and Worldwide / L. Dolina, P. Mashykhina, A. Karpo, A. Mishchenko // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 5 (71). – С. 7–18. – doi: 10.15802/stp2017/113695.
Abstract: EN: Purpose. The paper analyzes the state of water management in Ukraine and worldwide, as well as the best practices in this area. Methodology. The study was carried out based on the analysis of literature sources and reporting data on the state of water management in Ukraine, European countries, the USA (2010-2016). Findings. The water state analysis in the regions of Ukraine showed that the quality in most cases is close to or meets the requirements for drinking water. Drinking tap water requires post-treatment in all regions of the country. The main issue for today is the production of the necessary equipment for treatment plants. Unfortunately, not all equipment is produced in Ukraine. The condition of rural water pipelines is of particular concern. Among the tested pipelines 7.3% do not comply with the rules and regulations. At the same time, only 25% of villages in Ukraine are provided with centralized water supply. Originality.The authors presented the results of a comprehensive review of the world's issues on disinfection of drinking and waste water, where various methods are used, partly in combination with each other in Ukraine and the worldwide. The main unresolved issue today is the issue of the residual quantity of drugs in the drinking water. The main environmental threat of the world scale is the presence of medicines in drinking water. The treatment facilities are not suitable for the decomposition or trapping of medicinal products. Nowhere in the world there is protection from these substances. One of the key issues in the solution of drinking water production is seawater desalination. To reduce the cost of desalination of sea water the SWRO-membrane technology is used. Practical value. Water problems are number one problems all over the world and in Ukraine as well. It is necessary to provide for additional financing to solve problems in the preparation and purification of waters, not with whatever funds remain, taking into account the fact that water is the basis of life on earth as a whole, the health and life of the nation depends on the quality of the water supply source.
UK: Мета. У статті необхідно проаналізувати стан водного господарства в Україні та світі, а також кращі досягнення в цьому напрямку. Методика. Дослідження виконані на підставі аналізу літературних джерел та звітних даних про стан водного господарства в Україні, європейських країнах та США (2010–2016 рр.). Результати. Аналіз стану води в регіонах України показав, що її якість у більшості випадків відповідає вимогам для питної води або близька до них, але потрібне доочищення питної води, що надходить у водопровід, в усіх регіонах країни. Основним питанням на сьогоднішній день є виробництво необхідного обладнання для очисних споруд. На жаль, не все обладнання виготовляється в Україні. Стан сільських водопроводів викликає особливе занепокоєння. З перевірених водопроводів – 7,3 % не відповідають нормам та правилам. У той же час централізованим водопостачанням забезпечено лише 25 % сіл України. Наукова новизна. Авторами представлені результати комплексного розгляду питань знезараження питної та стічної вод, де використовуються різні методи, частково в комбінуванні один із одним (реалії України та світу). Головним, невирішеним на сьогоднішній день, є питання залишкової кількості ліків, що потрапляють у питну воду. Основна екологічна загроза світового масштабу в питній воді – наявність ліків. Очисні споруди не пристосовані для розкладання або виявлення лікарських засобів. У всьому світі ніде не передбачена боротьба з цими речовинами. Одним із ключових питань вирішення проблеми видобутку питної води є опріснення морської води. Для зниження вартості опріснення морської води використовуються технології SWRO-мембран. Практична значимість. Водні проблеми є проблемами номер один у всьому світі, й в Україні в тому числі. Потрібно передбачити додаткове фінансування для вирішення проблем підготовки та очищення вод, не за залишковим принципом, а з огляду на те, що вода – це основа життя на землі та в цілому від якості джерела водопостачання залежить здоров’я та життя нації.
RU: Цель. В статье необходимо проанализировать состояние водного хозяйства в Украине и мире, а также лучшие достижения в этом направлении. Методика. Исследования выполнены на основании анализа литературных источников и отчетных данных о состоянии водного хозяйства в Украине, европейских странах, США (2010–2016 гг.). Результаты. Анализ состояния воды в регионах Украины показал, что ее качество в большинстве случаев соответствует требованиям для питьевой воды или близки к ним, но необходима доочистка питьевой воды, поступающей в водопровод, во всех регионах страны. Основным вопросом на сегодняшний день является производство необходимого оборудования для очистных сооружений. К сожалению, не всё оборудование производится в Украине. Состояние сельских водопроводов вызывает особенное беспокойство. Из проверенных водопроводов – 7,3 % не соответствуют нормам и правилам. В то же время централизованным водоснабжением обеспечено только 25 % сел Украины. Научная новизна. Авторами представлены результаты комплексного рассмотрения вопросов по обеззараживанию питьевой и сточной вод, где используются различные методы, частично в комбинировании друг с другом (реалии Украины и мира). Основным, нерешённым на сегодняшний день, является вопрос остаточного количества лекарств, попадающих в питьевую воду. Основная экологическая угроза мирового масштаба в питьевой воде – наличие лекарств. Очистные сооружения не приспособлены для разложения или обнаружения лекарственных средств. Во всем мире нигде не предусмотрена борьба с данными веществами. Одним из ключевых вопросов решения проблемы добычи питьевой воды является опреснение морской воды. Для снижения стоимости опреснения морской воды используются технологии SWRO-мембран.Практическая значимость. Водные проблемы являются проблемами номер один во всем мире, и в Украине в том числе. Нужно предусмотреть дополнительное финансирование для решения проблем подготовки и очистки вод, не по остаточному принципу, а учитывая то, что вода – это основа жизни на земле и в целом от качества источника водоснабжения зависит здоровье и жизнь нации.
Description: L. Dolina: ORCID 0000-0001-6082-7091; P. Mashykhina: ORCID 0000-0003-3057-9204; А. Каrро: ORCID 0000-0003-3201-8435; A. Mishchenko: ORCID 0000-0002-5543-8435
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10258
http://stp.diit.edu.ua/article/view/113695/110038
http://stp.diit.edu.ua/article/view/113695
Other Identifiers: Doi: 10.15802/stp2017/113695
Appears in Collections:Статті КГВ
Статті ГНДЛ Вагони
№ 5 (71)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolina.pdf774,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.