Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10172
Title: Особливості аналізу результатів діяльності структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця» на прикладі локомотивного депо
Other Titles: Особенности анализа результатов деятельности структурных подразделений ПАО «Украинская железная дорога» на примере локомотивного депо
Features of Activity Analysis at Structural Divisious of PJSC Ukrainian Railways at Exemple of Locomotive Depot
Authors: Божок, Наталія Олексіївна
Полтавець, М. В.
Кошман, Станіслав Андрійович
Keywords: аналіз
господарська діяльність
фінансові коефіцієнти
структурний підрозділ
фінансова звітність
анализ
хозяйственная деятельность
финансовые коэффициенты
структурное подразделение
финансовая отчетность
analysis
economic activity
financial ratios
structural subdivision
financial statements
КОАІВ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Божок, Н. О. Особливості аналізу результатів діяльності структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця» на прикладі локомотивного депо / Н. О. Божок, М. В. Полтавець, С. А. Кошман // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – С. 19–30. – DOI: 10.15802/pte.v0i13.107608.
Abstract: UK: Мета. Основною метою статті є дослідження особливостей методики економічного аналізу підприємств залізничного транспорту в період реформування. Методика. Для вирішення таких питань у роботі використовувалися табличний та графічний методи, методи порівняння, наукового пошуку, аналізу та синтезу. Комплексне і взаємопов’язане вивчення показників фінансової звітності Дніпровського локомотивного депо здійснено за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Результати. Згідно з Номенклатурою витрат підприємств та організацій залізничного транспорту локомотивне депо здійснює свою діяльність у розрізі таких видів, як перевезення (основна діяльність), допоміжна діяльність, інша операційна діяльність та фінансово-інвестиційна діяльність. Під час здійснення того чи іншого виду діяльності депо отримує доходи та має витрати. Порівняння цих двох показників дає можливість визначити фінансовий результат від кожного виду діяльності окремо й по депо взагалі. Тому аналіз результатів діяльності цього підприємства доцільно виконувати за трьома основними показниками – доходи, витрати та фінансовий результат (прибуток або збиток) – за видами діяльності. Тільки вивчивши всю різноманітність факторів, які взаємопов’язано діють на фінансовий стан підприємства, можна зробити економічно обґрунтовані висновки й виявити резерви підвищення ефективності господарювання. Одним із найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів, який доволі популярний серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обчислені коефіцієнти, їх цінність дуже залежать від достовірності й повноти інформації, поданої у фінансовій звітності. Коефіцієнти допомагають оцінити ситуацію, ставити запитання, але рідко дають відповіді на них. Отже, проаналізувавши фінансовий стан за допомогою фінансових коефіцієнтів, можна сказати, що Дніпровське локомотивне депо є фінансово незалежним, стійким та рентабельним підприємством, незважаючи на відсутність ліквідності та низькі значення деяких показників, проте це пояснюється галузевою особливістю роботи підприємства. Практична значимість. Аналізуючи результати діяльності структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», необхідно враховувати те, що в їх фінансовій звітності відображається недостатньо інформації для повного та неупередженого аналізу. Зокрема, у звітності недостатньо інформації, щоб оцінити ліквідність та платоспроможність структурних підрозділів та їх фінансову незалежність. Проте негативно оцінювати ці два показники не можна, оскільки структурні підрозділи є частиною регіональних філій, а регіональні філії, у свою чергу, є частиною ПАТ «Укрзалізниця». Саме тому для аналізу діяльності структурних підрозділів необхідно використовувати ті показники, інформації для аналізу яких достатньо у звітності.
RU: Цель. Основной целью данной статьи является исследование особенностей методики экономического анализа предприятий железнодорожного транспорта в период реформирования. Методика. Для решения таких вопросов в работе использовались табличный и графический методы, методы сравнения, научного поиска, анализа и синтеза. Комплексное и взаимосвязанное изучение показателей финансовой отчетности Днепровского локомотивного депо осуществлялось с помощью специальных приемов экономического анализа. Результаты. В соответствии с Номенклатурой расходов предприятий и организаций железнодорожного транспорта локомотивное депо осуществляет свою деятельность в разрезе таких видов, как перевозки (основная деятельность), вспомогательная деятельность, другая операционная деятельность и финансово-инвестиционная деятельность. При осуществлении того или иного вида деятельности депо получает доходы и имеет расходы. Сравнение этих двух показателей дает возможность определить финансовый результат от каждого вида деятельности отдельно и по депо в целом. Поэтому анализ результатов деятельности данного предприятия целесообразно осуществлять по трем основным показателям – доходы, расходы и финансовый результат (прибыль или убыток) – по видам деятельности. Только изучив все разнообразие факторов, которые взаимосвязано действуют на финансовое состояние предприятия, можно сделать экономически обоснованные выводы и выявить резервы повышения эффективности хозяйствования. Одним из самых распространенных видов анализа является анализ финансовых коэффициентов, который довольно популярен среди инвесторов и финансовых аналитиков, поскольку их легко вычислить на основании данных финансовых отчетов предприятий. Однако особенностью этого вида анализа является то, что рассчитанные коэффициенты, их ценность очень зависят от достоверности и полноты информации, представленной в финансовой отчетности. Коэффициенты помогают оценить ситуацию, задавать вопросы, но редко дают ответы на них. Проанализировав финансовое состояние с помощью финансовых коэффициентов, можно сказать, что Днепровское локомотивное депо является финансово независимым, устойчивым и рентабельным предприятием, несмотря на отсутствие ликвидности и низкие значения некоторых показателей, однако это объясняется отраслевой особенностью работы предприятия. Практическая значимость. При анализе результатов деятельности структурных подразделений ПАО «Укрзализныця» необходимо учитывать то, что в их финансовой отчетности отражается недостаточно информации для полного и объективного анализа. В частности, в отчетности недостаточно информации, чтобы оценить ликвидность и платежеспособность структурных подразделений и их финансовую независимость. Однако негативно оценивать эти два показателя нельзя, поскольку структурные подразделения являются частью региональных филиалов, а региональные филиалы, в свою очередь, являются частью ПАО «Укрзализныця». Именно поэтому для анализа деятельности структурных подразделений необходимо использовать те показатели, информации для анализа которых достаточно в отчетности.
EN: The purpose. The main purpose of this work is research of the economic analysis methodology at railway transport enterprises during the reform period. Methods. In this research we use such scientific techniques as tabular and graphical methods, methods of comparison, scientific search, analysis and synthesis. A comprehensive and interrelated study of financial reports of the Dnipro locomotive depot is carried out with the help of special methods of economic analysis. The Results. According to the Nomenclature of Costs at Enterprises and Organizations of Railway Transport the locomotive depot operates in the context of such activities as transportation (primary activity), support activity, other operating activity and financial and investment activities. The depot receives income and costs during a particular type of activity. Comparison of these two indicators makes it possible to determine the financial result from each activity separately and by depot in general. Therefore, it is efficient, to analyze the results of the activity at this enterprise by three main indicators - income, expenses and financial result (profit or loss) - by type of activity. We cannot make economically substantiated conclusions about financial condition of the enterprise without studying the whole variety of factors, which influence on it. One of the most common types of analysis is the analysis of financial ratios, which is quite popular with investors and financial analysts. They are based on financial statements of enterprises and easy to calculate. However, this type of analysis depends on reliability and completeness of the information, which is presented in the financial statements. Ratios help to assess the situation and ask questions, but rarely give answers to them. Using the results of financial analyses, we can say that the Dnipro locomotive depot is financially independent, stable and profitable enterprise, despite the lack of liquidity and low values of some indicators, but this is due to the industry specific feature of the enterprise. The practical significance. When we make financial analyses of structural subdivisions of PJSC "Ukrzaliznytsya", we should know that it is not enough information in their financial statements for the such type of analyses. In particular, there is insufficient information in the report to assess the liquidity and solvency of structural units and their financial independence. But we must take into account, that it is impossible to assess these two indicators negatively, because structural divisions are part of the regional branches, and the regional branches, in turn, are part of the PJSC «Ukrzaliznytsya». That is why we have to use only those ratios, which we can calculate using reports of structural subdivisions.
Description: Н. Божок: ORCID: 0000-0003-3566-2381
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10172
http://pte.diit.edu.ua/article/view/107608
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/107608/104644
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i13.107608
Appears in Collections:Статті КОіО ДІІТ
Випуск 13 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozhok.pdf421,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.