Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10161
Title: Динамічний вплив швидкісного залізничного руху на розрізні залізобетонні прогонові будови
Other Titles: Динамическое воздействие скоростного железнодорожного движения на разрезные железобетонные пролетные строения
Dynamic Efforts of High Speed Trains on Simple Span Concrete Bridges
Authors: Мариніченко, Олексій Геннадійович
Keywords: динаміка мостів
залізобетонні мости
розрізні прогонові будови
високошвидкісний рух
динамика мостов
железобетонные мосты
разрезные пролетные строения
высокоскоростное движение
dynamics of bridges
reinforced concrete bridges
split span structures
high-growth movement
КМТ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Мариніченко О. Г. Динамічний вплив швидкісного залізничного руху на розрізні залізобетонні прогонові будови. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2016. № 9. С. 25–31. DOI: 10.15802/bttrp2016/103387.
Abstract: UK: Мета. Порівняння динамічного впливу пасажирського швидкісного потягу на розрізні залізобетонні прогонові будови різних прольотів під впливом залізничного руху. Методика. Моделювання процесів взаємодії рухомого навантаження і пружної стержневої системи за допомогою моделі, яка описує динамічну роботу стержневої системи, яка володіє інерцією, при взаємодії з групою силових факторів. Для динамічного розрахунку прогонових будов мостів на ВСМ застосовується метод прямого інтегрування, який дозволяє визначити не тільки основні параметри напружено-деформованого стану споруди в даний момент часу, але і встановити «критичні» швидкості руху навантаження. Цей метод називається розрахунком у часовій області. Результати. Швидкість руху пасажирського потягу в межах досліджуваних швидкостей (до 200 км/год) не має значного впливу на величину прогину прогонової будови. Збільшення швидкості призводить до зростання величини прискорень переміщень прогонової будови. Наукова новизна. Досліджено вплив високошвидкісних пасажирських потягів за сучасними європейськими нормами на типові залізобетонні прогонові будови. Практична значимість. Визначено можливість і перспективи впровадження швидкісного руху на існуючих штучних спорудах.
RU: Цель. Сравнение динамического воздействия пассажирского скоростного поезда на разрезные железобетонные пролетные строения различных пролетов под влиянием железнодорожного движения. Методика. Моделирование процессов взаимодействия подвижной нагрузки и упругой стержневой системы с помощью модели, описывающей динамическую работу стержневой системы, которая обладает инерцией, при взаимодействии с группой силовых факторов. Для динамического расчета пролетных строений мостов на ВСМ применяется метод прямого интегрирования, который позволяет определить не только основные параметры напряженно-деформированного состояния сооружения в данный момент времени, но и установить «критические» скорости движения нагрузки. Этот метод называется расчетом во временной области. Результаты. Скорость движения пассажирского поезда в пределах исследуемых скоростей (до 200 км / ч) не имеет значительного влияния на величину прогиба пролетного строения. Увеличение скорости приводит к росту величины ускорений перемещений пролетного строения. Научная новизна. Исследовано влияние высокоскоростных пассажирских поездов по современным европейским нормам на типовые железобетонные пролетные строения. Практическая значимость. Определена возможность и перспективы внедрения скоростного движения на существующих искусственных сооружениях.
EN: Purpose. Comparison of the dynamic effects of high-speed passenger train on the cutting reinforced concrete spans different length under the influence of railway traffic. Methodology. Modeling of processes of interaction of the moving load and the elastic rod system with the help of the model describing the dynamic performance of the system core, which has inertia, when interacting with a group of power factors. For dynamic analysis of bridge spans on the high-speed railway applies the method of direct integration, which allows to determine not only the basic parameters of the stress-strain state of the structure at this point in time, but also to establish "critical" load speed. This method is called time-domain calculation. Findings.Speed passenger train in motion within the test speeds (up to 200 km/h) has no significant impact on the value of the span deflection. The increase in speed leads to an increase in the value of the acceleration displacement of the superstructure. Originality. The effect of high-speed passenger trains on modern European standards on typical reinforced concrete spans. Practical value. The possibility and prospects of implementation of high-speed traffic on the existing artificial structures
Description: A. Мариніченко: ORCID 0000-0002-9296-9614
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10161
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/103387/98529
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/103387
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2016/103387
Appears in Collections:Статті КМТ
Випуск 09 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marinichenko .pdf319,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.