Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10120
Title: Переклад французьких текстів залізничної тематики
Other Titles: Перевод французских текстов железнодорожной тематики
Authors: Пустовойт, Наталія Іванівна
Keywords: переклад
залізнична тематика
коментарі
лексика
перевод
железнодорожная тематика
комментарии
translation
railway theme
comments
vocabulary
КФП
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Пустовойт, Н. І. Переклад французьких текстів залізничної тематики : навч. посіб. / Н. І. Пустовойт ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро : ДНУЗТ, 2016. — 148 с. — ISBN 978-966-8471-95-7.
Abstract: UK: У навчальному посібнику розглянуто як практичні, так і теоретичні питання перекладу франкомовної літератури залізничної тематики. Посібник складається з 10 розділів, які містять тексти різних напрямків залізничної галузі, а також коментарі з теоретичних питань перекладу технічної літератури та труднощів перекладу термінологічної лексики. Розглядаються питання еквівалентності перекладу, шляхи розвитку термінологічної лексики, абревіатури, лексичні та граматичні трансформації, синтаксичні перетворення, граматичні заміни, види перекладів та інше. Надається словник абревіатур та французько-український і українсько-французький словники. Посібник призначений для студентів IV і V курсів перекладацьких відділень університетів, а також для магістрів та аспірантів залізничних ВНЗ.
RU: В учебном пособии рассмотрены как практические, так и теоретические вопросы перевода франкоязычной литературы железнодорожной тематики. Пособие состоит из 10 разделов, содержащих тексты разных направлений железнодорожной отрасли, а также комментарии по теоретическим вопросам перевода технической литературы и трудностей перевода терминологической лексики. Рассматриваются вопросы эквивалентности перевода, пути развития терминологической лексики, аббревиатуры, лексические и грамматические трансформации, синтаксические преобразования, грамматические замены, виды переводов и прочее. Предоставляется словарь аббревиатур и французско-украинский и украинский-французский словари. Пособие предназначено для студентов IV и V курсов переводческих отделений университетов, а также для магистров и аспирантов железнодорожных вузов.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10120
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-95-7
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pustovoit.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.