Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/101
Title: Підвищення ефективності роботи залізничних станцій шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій
Other Titles: Повышение эффективности работы железнодорожных станций путем усовершенствования специализации сортировочных путей
The Increase of the Railway Stations Work Efficiency by Means of the Sorting Tracks Specialization Improvement
Authors: Березовий, Микола Іванович
Keywords: сортувальна станція
спеціалізація колій
функціональна модель
поїздоутворення
сортировочная станция
специализация путей
функциональная модель
поездообразование
sorting stations
tracks specialization
functional model
train-forming
КТВ
Issue Date: 2010
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Березовий М. I. Підвищення ефективності роботи залізничних станцій шляхом удосконалення спеціалізації сортувальних колій : авт. дис... к. т. н. : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2010. 23 с.
Abstract: UK: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010. Дисертація присвячена проблемі зменшення експлуатаційних витрат, пов’язаних з поїздоутворенням на сортувальних станціях за рахунок більш ефективного використання технічних засобів сортувальних парків. На основі статистичного аналізу характеристик вагонопотоків у розформування розроблено методику моделювання потоку составів та виконано перевірку її адекватності. Виконано комплексне дослідження технічного забезпечення та колійного розвитку сортувальних парків станцій України. Для дослідження процесів поїздоутворення в сортувальних парках розроблено трирівневу ієрархічну систему моделей: мікрорівень – модель скочування окремого відчепа; макрорівень – модель розформування состава та метарівень – модель роботи сортувального парку в цілому. За допомогою розроблених моделей отримано залежності техніко-експлуатаційних показників роботи станцій від характеристик вагонопотоків у розформування та параметрів сортувальних колій на яких вони накопичуються. Встановлено, що спеціалізація сортувальних колій суттєво впливає на обсяги маневрової роботи з підготовки колій до розпуску та повторного сортування вагонів, обсяги роботи по закінченню формування та виставки составів з сортувального парку, а також витрати на утримання стрілочних переводів і колій з кривими малих радіусів. Розроблено методи техніко-економічної оцінки спеціалізації колій. Так як при виконанні перерозподілу колій не передбачається зміна технічного забезпечення сортувальних парків в якості критерію оптимальності прийнято мінімум експлуатаційних витрат на розформування-формування поїздів. Пошук оптимального розподілу сортувальних колій між призначеннями вагонопотоків здійснюється за допомогою методу гілок та меж, для використання якого в дисертації розроблено методи розрахунку верхніх та нижніх меж рішення.
RU: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 - эксплуатация и ремонт средств транспорта, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2010. Диссертация посвящена проблеме уменьшения эксплуатационных расходов, связанных с поездообразованием на сортировочных станциях за счет более эффективного использования технических средств сортировочных парков. На основе статистического анализа характеристик вагонопотоков в расформирование разработана методика моделирования потока составов и выполнена проверка ее адекватности. Выполнено комплексное исследование технического обеспечения и путевого развития сортировочных парков станций Украины: устройств регулирования скорости скатывания отцепов; систем управления роспуском составов; продольного профиля сортировочных путей и спускной части горок; полезных длин путей; характеристик горочных и хвостовых горловин (длин маршрутов полурейсов заезда по путям, количества стрелочных переводов и сумм углов поворота в стрелочных переводах и кривых участках пути). Для исследования процессов поездообразования в сортировочных парках разработана трехуровневая иерархическая система моделей: микроуровень – модель скатывания отдельного отцепа; макроуровень – модель расформирования состава и метауровень – модель работы сортировочного парка в целом. Для адекватной оценки влияния специализации сортировочных путей на процессы поездообразования разработана методика моделирования составов поездов в расформирование. Посредством разработанных моделей получено зависимости технико-эксплуатационных показателей работы станций от характеристик вагонопотоков в расформирование и параметров сортировочных путей, на которых они накапливаются. Установлено, что специализация сортировальных колей существенно влияет на объемы маневровой работы из подготовки путей к роспуску и повторной сортировке вагонов, объемы работы по окончанию формирования и выставки составов из сортировочного парка, а также расходы на содержание стрелочных переводов и путей с кривыми малых радиусов. Разработаны методы технико-экономической оценки специализации путей. Так как при выполнении перераспределения путей не предусматривается изменение технического обеспечения сортировочных парков, в качестве критерия оптимальности принят минимум эксплуатационных расходов на расформирование и формирование поездов. Задача распределения сортировочных путей является целочисленной задачей линейного программирования с булевыми переменными. Через значительную разреженность, большую размерность и вырожденность развязать задачу методами линейного программирования не удалось, поэтому для поиска рационального распределения сортировочных использовались комбинаторные методы. Поиск оптимального распределения сортировочных путей между назначениями вагонопотоков осуществляется посредством метода ветвей и границ, для использования которого в диссертации разработаны методы расчета верхних и нижних границ решения.
EN: Thesis for an academic degree by speciality 05.22.20 – operation and maintenance of transport means. - Dnipropetrovs’k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipropetrovs’k, 2010. The dissertation deals with the problem of lessening the operating cost which is connected with train-forming at the sorting stations due to more effective usage of the technical means of the marshalling yards. On the basis of statistical analysis of the characteristics of car traffic volume for braking-up there was designed the train flow simulation method and was made its verification. There was made the complex research of the technical supply and the tracks of the marshalling yards of the Ukraine’s stations. For researching train-forming process in the marshalling yards there was designed threelevel hierarchical models system: microlevel – separate cut rolling down model, macrolevel – train braking-up model, metalevel – model of the whole work of the marshalling yard. With the help of designed models there were received the dependences of station operation techno-economic performance on the characteristics of car traffic volume for braking-up and the characteristic of the sorting tracks where they are accumulated. It has been established, that the sorting tracks specialization influence a lot on a volume of shunting work for tracks preparation for braking-up and wagons resorting, on a work volume of finishing forming and bringing train forward the marshalling yard, but also on the maintenance costs of switches and tracks with short radius curve. The technical and economic assessment methods of the tracks specialization were designed. As while doing tracks rearrangement it does not need changing the sorting tracks technical supply, so as the optimality criterion had been chosen the minimum of the operating costs for train braking-up – forming. The sorting tracks optimal assignment search between car traffic destinations is made with the help of the branches and boundaries method for which there were used the methods for the upper and lower boundaries alculation in the dissertation.
Description: М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
Захист – 24 червня 2010 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/101
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berezovyj.pdf489,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.