Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9961
Название: Choice of the Optimal Parameters of Measuring the Shaft Rotation Frequency of the Hydraulic Transmission of the Locomotive Using Microcontroller
Другие названия: Вибір оптимальних параметрів вимірювання частоти обертання вала гідравлічної передачі тепловоза з використанням мікроконтролера
Выбор оптимальных параметров измерения частоты вращения вала гидравлической передачи тепловоза с использованием микроконтроллера
Авторы: Zhukovytskyy, Igor V.
Kliushnyk, Ihor A.
Ключевые слова: tachometer sensor
2MMU-D-2
hydraulic transmission
hydraulic transmission test
testbench
information-measuring system
тахометричний датчик
Д-2ММУ-2
гідравлічна передача
випробування гідропередач
випробувальний стенд
інформаційно-вимірювальна система
тахометрический датчик
гидравлическая передача
испытания гидропередач
испытательный стенд
информационно-измерительная система
КЕОМ
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Zhukovytskyy, I. Choice of the Optimal Parameters of Measuring the Shaft Rotation Frequency of the Hydraulic Transmission of the Locomotive Using Microcontroller / I. Zhukovytskyy, I. Kliushnyk // Наука та прогрес транспорту. — 2017. — № 2 (68). — С. 36—45. — doi: 10.15802/stp2017/99945.
Краткий осмотр (реферат): EN: Purpose. The article provides for finding solution to the problem of developing and improving the means for measuring tachometric data of the previously created information and measuring system for testing hydraulic locomotive transmission by substantiating the optimal sensor design and signal processing algorithms. At the same time first of all it is necessary to start from the possibility of modifying the already existing test bench for hydraulic locomotive transmissions at the Dnipropetrovsk diesel locomotive repair plant «Promteplovoz». Methodology. In the work, the researchers proposed a methodology for modifying the sensor design and the algorithm for processing its signals. It is grounded on previous developments of tachometric sensor of the optical type on the basis of D-2MMU-2 sensor of the microprocessor automated test bench system of hydraulic locomotive transmission in the locomotive repair plant conditions. Selection of the necessary measurement algorithm and the number of sensor teeth is substantiated by calculating instrumental and methodological errors. Also, the studies aimed at identifying the source of interference in the measurement of rotational speed are described and solution for its elimination has been found. Findings. For the designed rotation speed sensor of the optical type based on the existing D-2MMU-2 sensor, the authors analyzed the dependence of the methodological and instrumental errors. Based on the obtained data more rational variant of the rotation speed calculation algorithm is proposed, and the number of teeth of the sensor disk is justified. Further, the main source of measurement interference was established and a method for improving the hardware of the hydraulic locomotive test bench was proposed. Originality. There were conducted the studies according to the methodological and instrumental errors of the designed rotation speed of sensor. The mechanisms of interference filtering arising from the sensor rotation speed fixing were proposed. Additional studies have shown the need for a hardware revision of signal conditioner scheme. Practical value. Conducted studies make it possible to establish a rational number of sensor disk teeth, which allows improving the measurement algorithm. It was also performed a hardware improvement of signal conditioner scheme from the sensor, helping to get rid of interferences. The results of measurements in studies are the initial data to perform further studies in order to determine the technical condition of hydraulic transmission UGP 750-1200 during factory testing after repair.
UK: Мета. Стаття передбачає знаходження рішення задачі розробки та удосконалення засобів вимірювання тахометричних даних раніше створеної інформаційно-вимірювальної системи випробувань гідравлічних передач тепловозів шляхом обґрунтування оптимальної конструкції датчика та алгоритмів обробки сигналу від нього. При цьому відштовхуватися необхідно, в першу чергу, від можливості модифікації вже існуючого стенду випробувань гідравлічних передач тепловозів на Дніпропетровському заводі по ремонту тепловозів «Промтепловоз». Методика. У роботі дослідниками була запропонована методика модифікації конструкції датчика та алгоритму обробки його сигналів. Вона спирається на попередні розробки тахометричного датчика оптичного типу на основі датчика Д-2ММУ-2 мікропроцесорної автоматизованої системи стендових випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах тепловозоремонтного заводу. Обґрунтовано вибір необхідного алгоритму вимірювань і кількості зубців датчика шляхом розрахунків інструментальної та методичної похибок. Також описані дослідження, спрямовані на виявлення джерела перешкод при вимірах частоти обертання та знайдено рішення щодо його усунення. Результати. Для спроектованого датчика частоти обертання оптичного типу на основі вже існуючого датчика Д-2ММУ-2 авторами було виконано аналіз залежності методичної та інструментальної похибок. Запропоновано, на основі отриманих даних, більш раціональний варіант алгоритму розрахунку частоти обертання, а також обґрунтована кількість зубців диска датчика. Далі було встановлено основне джерело перешкод вимірів та був запропонований спосіб удосконалення апаратної частини стенду випробувань гідравлічних передач тепловозів. Наукова новизна. Були проведені дослідження залежності методичної та інструментальної похибок спроектованого датчика частоти обертання. Запропоновані механізми фільтрації перешкод, що виникають при фіксації частоти обертання датчиком. Додаткові дослідження показали необхідність апаратного доопрацювання схеми формувача сигналу. Практична значимість. Проведені дослідження дозволили встановити раціональну кількість зубців диска датчика, що дало можливість удосконалити алгоритм вимірювань. Також було виконано апаратне поліпшення схеми формувача сигналу від датчика, що дозволило позбутися перешкод. Результати вимірювань при дослідженнях є вихідними даними для виконання подальших досліджень із метою визначення технічного стану гідравлічної передачі УГП 750-1200 під час заводських післяремонтних випробувань.
RU: Цель. Статья предусматривает нахождение решения задачи разработки и усовершенствования средств измерения тахометрических данных ранее созданной информационно-измерительной системы испытаний гидравлических передач тепловозов путем обоснования оптимальной конструкции датчика и алгоритмов обработки сигнала от него. При этом отталкиваться необходимо, в первую очередь, от возможности модификации уже существующего стенда испытаний гидравлических передач тепловозов на Днепропетровском заводе по ремонту тепловозов «Промтепловоз». Методика. В работе исследователями была предложена методика модификации конструкции датчика и алгоритма обработки его сигналов. Она опирается на предыдущие разработки тахометрического датчика оптического типа на основе датчика Д-2ММУ-2 микропроцессорной автоматизированной системы стендовых испытаний гидравлических передач тепловозов в условиях тепловозоремонтного завода. Обоснован выбор необходимого алгоритма измерений и количества зубьев датчика путем расчетов инструментальной и методической погрешностей. Также описаны исследования, направленные на выявление источника помех при измерениях частоты вращения, и найдено решение по его устранению. Результаты. Для спроектированного датчика частоты вращения оптического типа на основе уже существующего датчика Д-2ММУ-2 авторами был выполнен анализ зависимости методической и инструментальной погрешностей. Предложен, на основе полученных данных, более рациональный вариант алгоритма расчёта частоты вращения, а также обосновано количество зубьев диска датчика. Далее был установлен основной источник помех измерений и был предложен способ усовершенствования аппаратной части стенда испытаний гидравлических передач тепловозов. Научная новизна. Были проведены исследования зависимости методической и инструментальной погрешностей спроектированного датчика частоты вращения. Предложены механизмы фильтрации помех, возникающих при фиксации частоты вращения датчиком. Дополнительные исследования показали необходимость аппаратной доработки схемы формирователя сигнала. Практическая значимость. Проведённые исследования позволили установить рациональное количество зубьев диска датчика, что дало возможность усовершенствовать алгоритм измерений. Также было выполнено аппаратное улучшение схемы формирователя сигнала от датчика, что позволило избавиться от помех. Результаты измерений при исследованиях являются исходными данными для выполнения дальнейших исследований с целью определения технического состояния гидравлической передачи УГП 750-1200 во время заводских послеремонтных испытаний.
Описание: I. Zhukovytskyy: ORCID 0000-0002-3491-5976; I. Kliushnyk: ORCID 0000-0001-9939-0755
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9961
http://stp.diit.edu.ua/article/view/99945
Другие идентификаторы: DOI: http://dx.doi.org/10.15802/stp2017/99945
Располагается в коллекциях:Статті КЕОМ
№ 2 (68)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Zhukovytskyy.pdf1,24 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.