Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9622
Title: Визначення рацiональних значень параметрiв екiпажної частини вантажного магiстрального електровоза
Other Titles: Определение рациональных значений параметров экипажной части грузового магистрального електровоза
Authors: Недужа, Лариса Олександрівна
Keywords: вантажні електровози
екіпажна частина
магістральні електровози
динаміка електровозів
коливання електровозів
грузовые электровозы
экипажная часть
магистральные электровозы
динамика электровозов
колебания электровозов
freight electric locomotives
undercarriage main line electric locomotive
dynamics locomotives
fluctuation of electric locomotives
КБМ
Issue Date: 27-Oct-2000
Publisher: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту
Citation: Недужа, Л. О. Визначення рацiональних значень параметрiв екiпажної частини вантажного магiстрального електровоза : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / Л. О. Недужа ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Дніпропетровськ, 2000. — 21 с. Захист — 27 листопада 2000 р.
Abstract: UK: У дисертаційній роботі виконано структурний аналіз зв'язків кузова з візком. Ця система розглянута як просторовий механізм, в якому визначено число зайвих зв'язків, зведене до нуля. Вироблений аналіз результатів динамічних ходових випробувань дослідного зразка електровоза і порівняння їх з даними теоретичних розрахунків свідчать про відповідність основних динамічних показників екіпажної частини вимогам, що пред'являються до перспективних конструкцій локомотивів.
RU: В диссертационной работе выполнен структурный анализ связей кузова с тележкой. Эта система рассмотрена как пространственный механизм, в котором определено число лишних связей, сведенное до нуля. Произведенный анализ результатов динамических ходовых испытаний опытного образца электровоза и сравнение их с данными теоретических расчетов свидетельствуют о соответствии основных динамических показателей экипажной части требованиям, предъявляемым к перспективным конструкциям локомотивов.
Description: Л. Недужа: ORCID 0000-0002-7038-3006
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9622
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neduzha.pdf9,82 MBAdobe PDFView/Open
Referenсеs.pdf130,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.