Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9579
Title: Determination of Basic Data for the Six-Polar Model of Electrical Tonal Rail Circuit
Other Titles: Визначення вихідних даних для шестиполюсної моделі тонального рейкового кола
Определение исходных данных для шестиполюсной модели тональной рельсовой цепи
Authors: Romantsev, Ivan O.
Keywords: electric rail circuit
six polar model
insulation resistor
track filter
рейкове коло
шостиполюсна модель
опір ізоляції
колійний фільтр
шестиполюсная модель
сопротивление изоляции
КАТЗ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Romantsev, I. O. Determination of Basic Data for the Six-Polar Model of Electrical Tonal Rail Circuit / I. O. Romantsev // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2016. — № 11. — С. 41—48.
Abstract: EN: Purpose. Development of the model and input data of the six-polar model of electrical tonal rail circuit as an example of the functional units with concentrated parameters. Methodology. For the development of the six-polar model is necessary to form the structure of the object of study, taking into account all the ground resistances of each functional block of electrical tonal rail circuit; form a six-polar model and define the parameters of the rail track filter. Findings. The data make it possible to form a full six-polar model of electrical tonal rail circuit and obtain the necessary dependencies between electrical parameters and current performance of electrical rail circuit. Originality. During the work formed the structure of the six-polar model of electrical tonal rail circuit, method for determining the mathematical model of the six-polar element of electrical tonal rail circuit with concentrated parameters. Practical value. The obtained data will allow optimizing the maintenance costs of the electrical rail circuit and cable network parameters. Further analysis of dependencies will determine the optimal permissible limits of controlled parameters for diagnostics system of railway automation devices.
UK: Мета. Розробка моделі та вихідних даних шестиполюсної моделі тонального рейкового кола на прикладі функціональних вузлів із зосередженими параметрами. Методика. Для розробки шестиполюсної моделі необхідно сформувати структуру об’єкта дослідження з урахуванням заземлення усіх перехідних опорів кожного функціонального блоку тонального рейкового кола, сформувати шестиполюсну математичну модель та визначити параметри колійного фільтра. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати повну шестиполюсну модель тонального рейкового кола та отримати необхідні залежності електричних параметрів від поточного стану робочих характеристик тонального рейкового кола. Наукова новизна. В ході роботи сформована структура шестиполюсної моделі тонального рейкового кола, метод визначення та математична модель шестиполюсного елемента тонального рейкового кола із зосередженими параметрами. Практичне значення. Отримані дані дозволяють оптимізувати витрати на обслуговування параметрів рейкових кіл та кабельної мережі. Подальший аналіз залежностей визначить оптимальні допустимі межі контрольованих параметрів для системи діагностування пристроїв залізничної автоматики.
RU: Цель. Разработка модели и исходных данных шестиполюсной модели тональной рельсовой цепи на примере функциональных узлов с сосредоточенными параметрами. Методика. Для разработки шестиполюсной модели необходимо сформировать структуру объекта исследования с учетом заземления всех переходных сопротивлений каждого функционального блока тональной рельсовой цепи, сформировать шестиполюсную модель и определить параметры путевого фильтра. Результаты. Полученные данные дают возможность сформировать полную шестиполюсную модель тональной рельсовой цепи и получить необходимые зависимости электрических параметров от текущего состояния рабочих характеристик тональной рельсовой цепи. Научная новизна. В ходе работы сформирована структура шестиполюсной модели тональной рельсовой цепи, метод определения и математическая модель шестиполюсного элемента тональной рельсовой цепи с сосредоточенными параметрами. Практическая значимость. Полученные данные позволяют оптимизировать затраты на обслуживание параметров рельсовой цепи и кабельной сети. Дальнейший анализ зависимостей определит оптимальные допустимые границы контролированных параметров для системы диагностирования устройств железнодорожной автоматики.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9579
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/91334/pdf_102
Appears in Collections:Статті КАТ
№ 11 (ЕСБЗТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romantsev_I.pdf932,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.