Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9559
Title: Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання
Other Titles: Речной транспорт Украины: современное состояние и перспективы использования
Tsuprov River Transport of Ukraine: Current State and Prospects
Authors: Окороков, Андрій Михайлович
Вернигора, Роман Віталійович
Цупров, П. С.
Keywords: внутрішні водні шляхи
річковий транспорт
тарифи та збори
вантажопотік
державні програми
внутренние водные пути
речной транспорт
тарифы и сборы
грузопоток
государственные программы
inland waterways
river transport
tariffs and fees
the turnover of goods
state programs
КУЕР
КСВ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Окороков, А. М. Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання / А. М. Окороков, Р. В. Вернигора, П. С. Цупров // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — Вип. 12. — С. 62—68. — doi: 10.15802/tstt2016/85886.
Abstract: UK: Мета. Складна ситуація що склалася з перевезенням окремих видів вантажів на залізничному та автомобільному транспорті, приєднання України до європейських програм із захисту довкілля та необхідність пропорційного розвитку всіх видів транспорту, що входить до єдиної транспортної системи створюють перспективи для розвитку перевезень річковим транспортом по внутрішніх водних шляхах. Метою даної статті є аналіз сучасного стану річкових перевезень в Україні, вивчення досвіду експлуатації внутрішніх водних шляхів в країнах Європейського Союзу та визначення потенційних напрямків розвиту вітчизняного річкового транспорту. Викладення основного матеріалу. Перевезення по внутрішніх водних шляхах історично були основою економіки та торгівлі. Україна завдяки своєму вигідному географічному положенню та наявності потужних водних артерій завжди займала помітне місце серед держав із значним вантажообігом по внутрішніх водних шляхах як у внутрішньому, так і у міждержавному сполученні. Однак значний економічний спад та зменшення вантажообігу у другій половині 90-х років минулого століття призвели до практично повного виключення річкового транспорту із транспортної системи та занедбання шлюзової та портової інфраструктури. Довготривала відсутність інвестицій як з боку держави, так і приватного сектору негативно сказалася на стані рухомого складу. В той же час в країнах Європи, а пізніше – Європейського Союзу в останні роки спостерігається новий сплеск зацікавленості у розвитку перевезень по внутрішніх водних шляхах. Прийнято ряд програм сприяння розвитку річкового транспорту, як на державному, так і на загальноєвропейському рівнях, на відновлення та розвиток інфраструктури та рухомого складу спрямовані значні бюджетні та інвестиційні кошти. Використання європейського досвіду можливе і в Україні, проте для його впровадження необхідна всебічна підтримка держави на рівні прийняття законопроектів та розробки нормативної документації яка дозволила б залучити до галузі інвестиційні кошти, збільшити привабливість річкових перевезень та заохотити відправників до переорієнтації вантажопотоків.
RU: Цель. Сложная ситуация, которая сложилась с перевозками отдельных видов грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте, присоединение Украины к европейским программам защиты окружающей среды и необходимость пропорционального развития всех видов транспорта, входящих в единую транспортную систему создают перспективы для развития перевозок речным транспортом по внутренним водным путям. Целью данной статьи является анализ современного состояния речных перевозок в Украине, изучения опыта эксплуатации внутренних водных путей в странах Европейского Союза и определения потенциальных направлений дальнейшего развития. Изложение основного материала. Перевозки по внутренним водным путям исторически были основой экономики и торговли. Украина благодаря своему выгодному географическому положению и наличию мощных водных артерий всегда занимала заметную позицию среди стран с значительным грузооборотом по внутренним водным путям, как во внутреннем, так и в международном сообщении. Однако значительный экономический спад и сокращение грузооборота во второй половине 90-х годов прошлого столетия привели к практически полному исключению речного транспорта из транспортной системы и упадка шлюзовой и портовой инфраструктуры. Долгосрочное отсутствие инвестиций, как со стороны государства, так и частного сектора, негативно сказалась на состоянии подвижного состава. В то же время в странах Европы, а позже – Европейского Союза в последние годы наблюдается новый всплеск заинтересованности в развитии перевозок по внутренним водным путям. Принят ряд программ способствования развитию речного транспорта как на государственном, так и на общеевропейском уровне, на обновление и развитие инфраструктуры и подвижного состава направлены значительные бюджетные и инвестиционные средства. Использование европейского опыта возможно и в Украине, однако для его внедрения необходима всесторонняя поддержка государства на уровне принятия законопроектов и разработки нормативной документации, которая позволила бы привлечь в отрасль инвестиционные средства, увеличить привлекательность речных перевозок и стимулировать отправителей к переориентации грузопотоков.
EN: Goal. The difficult situation that has arisen with the transport of certain types of goods on rail and road transport, Ukraine's accession to the European protection program environment and the need for balanced development of all modes of transport within the unified transport system creates opportunities for the development of inland waterway transport by inland waterways. The purpose of this article is to analyze the current state of river transportation in Ukraine, study of operating experience of inland waterways in the European Union and identify potential areas for further development. Statement of the base material. Transportation on inland waterways have historically been a mainstay of the economy and trade. Ukraine due to its favorable geographical position and powerful waterways has always occupied a prominent position among the countries with significant turnover on inland waterways, both in domestic and in international traffic. However, a significant economic downturn and reduced turnover in the second half of the 90s of the last century led to the almost total exclusion of river transport of the transport system and the decline of the gateway and port infrastructure. Long-term lack of investment from both the state and private sector, have a negative impact on the condition of the rolling stock. At the same time in Europe, and later - the European Union in recent years there has been a new surge of interest in the development of transport on inland waterways. A number of programs promote the development of river transport both at national and at European level, on the renewal and development of infrastructure and rolling stock, a considerable budget and investment funds. Using the European experience possible in Ukraine, but for its implementation requires the full support of the state to the level of adoption of legislation and the development of normative documents, which would allow to attract investment funds into the industry, to increase the attractiveness of the river traffic and encourage senders to reorient freight traffic.
Description: А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9559
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/85886/pdf_97
Other Identifiers: http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85886
Appears in Collections:Випуск 12 (ТСТП)
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokov A.pdf471,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.