Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9547
Title: Удосконалення методики оперативного планування роботи парку вантажних локомотивів
Other Titles: Совершенствование методики оперативного планирования работы парка грузовых локомотивов
The Improvement of Method of the Operational Management of Freight Locomotives Park Work
Authors: Єльнікова, Лідія Олегівна
Keywords: план роботи локомотивного парку
простій рухомого складу
метод декомпозиції
багатокритеріальна задача про призначення
план работы локомотивного парка
простой подвижного состава
метод декомпозиции
многокритериальная задача о назначении
locomotive park work plan
downtime of rolling stock
decomposition method
multicriterial assignment problem
КСВ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Citation: Єльнікова, Л. О. Удосконалення методики оперативного планування роботи парку вантажних локомотивів / Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — Вип. 12. — С. 25—31. — doi: 10.15802/tstt2016/85880.
Abstract: UK: Мета. Удосконалити методику оперативного керування роботою парку вантажних локомотивів, що дасть можливість зменшити непродуктивні простої рухомого складу на технічних станціях та забезпечить своєчасне відправлення поїздів, а також ритмічність доставки вантажів. Методика. Вирішення поставленої задачі виконується з використанням методу декомпозиції та математичного апарату багатокритеріальної задачі про призначення. На першому етапі розроблення плану роботи локомотивного парку вирішується задача оптимального призначення локомотивних бригад на поїзні локомотиви як «задача про призначення», мінімізуючи витрати, пов’язані з непродуктивним простоєм бригад і локомотивів. На етапі призначення локомотивів з бригадами до составів враховується не тільки тривалість та вартість простою рухомого складу і бригад, але і пріоритет состава та обмеження щодо відповідності напрямку відправлення составів та плечей обороту бригад тощо. У зв’язку з цим, на другому етапі розв’язку задачі розроблення плану роботи локомотивного парку застосовується математичний апарат багатокритеріальної задачі про призначення. Результати. Окрім обмежень щодо періодичності виконання технічного обслуговування локомотивів і дотриманням норм праці та відпочинку локомотивних бригад, враховуються відповідність плечей обслуговування бригад напрямкам відправлення составів, а також відповідність сили тяги локомотива масі состава. При цьому, зменшується тривалість та вартість непродуктивних простоїв рухомого складу та бригад, а також враховується пріоритетність відправлення составів вантажних поїздів з технічних станцій. Наукова новизна. Удосконалено методику оперативного керування роботою локомотивного парку за рахунок використання багатокритеріальної задачі про призначення, а також вперше враховані такі критерії, як пріоритет составів, відповідність плечей обслуговування бригад напрямкам відправлення составів, а також відповідність сили тяги локомотива масі состава. Практична значимість. Використання розробленого методу дозволяє скоротити тривалість непродуктивних простоїв рухомого складу та локомотивних бригад на 5-10 %, експлуатаційні витрати, пов’язані з простоєм составів, локомотивів та бригад – на 10-15 %.
RU: Цель. Усовершенствовать методику оперативного управления работой парка грузовых локомотивов, что даст возможность уменьшить непроизводительные простои подвижного состава на технических станциях и обеспечит своевременное отправление поездов, а также ритмичность доставки грузов. Методика. Решение поставленной задачи выполняется с использованием метода декомпозиции и математического аппарата многокритериальной задачи о назначениях. На первом этапе разработки плана работы локомотивного парка решается задача оптимального назначения локомотивных бригад на поездные локомотивы как «задача о назначении», минимизируя затраты, связанные с непродуктивным простоем бригад и локомотивов. На этапе назначения локомотивов с бригадами к составам необходимо учесть не только продолжительность и стоимость простоя подвижного состава и бригад, но и приоритет состава и ограничения, связанные с соответствием направления отправления составов и плеч оборота бригад и т.д. В связи с этим, на втором этапе решения задачи разработки плана работы локомотивного парка применяется математический аппарат многокритериальной задачи о назначениях. Результаты. Кроме ограничений по периодичности выполнения технического обслуживания локомотивов и соблюдения норм труда и отдыха локомотивных бригад, учитываются соответствие плеч обслуживания бригад направлениям отправления составов, а также соответствие силы тяги локомотива массе состава. При этом, уменьшается продолжительность и стоимость непроизводительных простоев подвижного состава и бригад, а также учитывается приоритетность отправления составов грузовых поездов с технических станций. Научная новизна. Усовершенствована методика оперативного управления работой локомотивного парка за счет использования многокритериальной задачи о 31 назначениях, а также впервые учтены такие критерии, как приоритет составов, соответствие плеч обслуживания бригад направлениям отправления составов, а также соответствие силы тяги локомотива массе состава. Практическая значимость. Использование разработанного метода позволяет сократить продолжительность непроизводительных простоев подвижного состава и локомотивных бригад на 5-10%, эксплуатационные расходы, связанные с простоем составов, локомотивов и бригад - на 10-15%.
EN: Purpose. To improve the method of the operational management of freight locomotives park work that will make it possible to reduce unproductive downtime of the rolling stock at the technical stations and ensure the timely departure of trains, as well as the rhythm of cargo delivery. Methodology. The solution of the problem is performed using the decomposition method and the mathematical apparatus of multicriterial assignment problem. At the first stage of elaboration of the locomotive park work plan solves the problem of optimal assignment of locomotive crews on train locomotives as «assignment problem», minimizing the costs of unproductive downtime of crews and locomotives. At a stage of elaboration of locomotives with crews to compositions must be taken into account not only the duration and the cost of rolling stock and crews downtime, but also the priority of the composition and limitations associated with the accordance of the composition departure directions to crews turnover shoulders, etc. In this regard, at the second stage of solving the problem of elaboration of the locomotive park work plan is used the mathematical apparatus of multicriterial assignment problem. Findings. In addition to restrictions about the frequency of performing the locomotives maintenance and compliance of labor and rest standards of locomotive crews, is taken into account accordance of the crews maintenance shoulders to the compositions departure directions, as well as accordance of the locomotives traction to the compositions weight. At the same time, it decreases the duration and cost of unproductive downtime of the rolling stock and crews, as well as takes into account the departure priority of the freight compositions from technical stations. Originality. Improved methods of operational management of the locomotive park work through the use of the multicriterial assignment problem, and for the first time takes into account such criteria as the priority of composition, accordance of the crews maintenance shoulders to the compositions departure directions, and accordance of the locomotives traction to the compositions weight. Practical value. The use of this method allows to reduce the duration of unproductive downtime of the rolling stock and locomotive crews by 5-10%, the operating costs associated with downtime of the compositions, locomotives and crews - by 10-15%.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9547
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/85880/pdf_92
Other Identifiers: http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85880
Appears in Collections:Випуск 12 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yelnikova_ L.pdf472,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.