Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9457
Title: Принципи визначення витрат на туристичні перевезення по вузьким коліям
Other Titles: Принципы определения затрат на туристические перевозки по узким путям
The Principles of Determining the Cost of Tourist Traffic on the Narrow Railway
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Keywords: вузькоколійна залізниця
залізничний туризм
витрати
тарифи
пасажирські перевезення
узкоколейная железная дорога
железнодорожный туризм
расходы
тарифы
пассажирские перевозки
narrow gauge railway
railway tourism
costs
tariffs
passenger transportation
КЕМ
КОАІВ
Issue Date: 2016
Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр"
Citation: Бараш, Ю. С. Принципи визначення витрат на туристичні перевезення по вузьким коліям / Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 13–22.
Abstract: UK: Відновлення рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, підвищення рівня сервісу — головні завдання, що стоять перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій. Але у головній залізничній кампанії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бракує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем. Тарифи на перевезення пасажирів (туристів) по вузьким залізничним коліям повинні забезпечувати отримання ПАТ "УЗ" або приватній організації, що буде організовувати туристичні залізничні перевезення, доходів від надання відповідних послуг у розмірі, який забезпечить компенсацію їх витрат з перевезень та формування економічно обгрунтованого прибутку. Для раціонального вирішення вказаних проблем необхідно розробити комплексну науково-обгрунтовану методику, яка буде включати принципи визначення витрат на туристичні перевезення по вузьким коліям. Метою статті є розробка методичного підходу для побудови тарифів на перевезення пасажирів та туристів у вузькоколійних поїздах. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні. У статті запропоновано нову методику для побудови тарифів на перевезення пасажирів та туристів у вузькоколійних поїздах. У результаті її використання очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.
RU: Обновление подвижного состава и железнодорожного транспорта, повышения уровня сервиса - главные задачи, стоящие перед ОАО "Украинские железные дороги". Повышение объемов пассажирских перевозок возможно за счет предоставления новых видов услуг, например, железнодорожных экскурсий. Но в главной железнодорожной кампании Украины нет современного подвижного состава, который бы можно было бы предоставлять туристам, а также не хватает средств на обновление подвижного состава и объектов инфраструктуры. Привлечение инвестиций отечественных и иностранных инвесторов - одно из средств преодоления проблем. Тарифы на перевозку пассажиров (туристов) по узким железнодорожным путям должны обеспечивать получение ОАО "УЖД" или частной организации, которая будет организовывать туристические железнодорожные перевозки, доходов от предоставления соответствующих услуг в размере, который обеспечит компенсацию их расходов по перевозке и формированию экономически обоснованной прибыли. Для рационального решения указанных проблем необходимо разработать комплексную научно- обоснованную методику, которая будет включать принципы определения затрат на туристические перевозки по узким колеям. Целью статьи является разработка методического подхода для построения тарифов на перевозку пассажиров и туристов узкоколейных поездов. В результате предложенных авторами мероприятий ожидается рост пассажиропотока на железной дороге, повышение имиджа украинских железных дорог, привлечения дополнительных средств на обновление устаревшей инфраструктуры и подвижного состава, восстановление объектов культурно-исторического значения, создание новых рабочих мест, снижение миграционных процессов на западной Украине. В статье предложена новая методика для построения тарифов на перевозку пассажиров и туристов узкоколейных поездов. В результате ее использования ожидается повышение рентабельности деятельности частных туристических компаний и государственных перевозчиков.
EN: Renewal of rolling stock and railway infrastructure, improve service — the main problem facing JSC "Ukrainian Railways." Increasing the volume of passenger traffic is possible through the provision of new services, such as rail tours. But the main railway company Ukraine hasn't a modern rolling stock, which would could provide tourists and lack of funds for rolling stock and infrastructure. Investment attraction of domestic and foreign investors — a means of overcoming problems. Tariffs for transportation of passengers (tourists) to narrow railway track should provide an organization that will organize tourist rail traffic, revenues from services are provided at a rate that will provide reimbursement of costs of transportation and Economically reasonable profit. For the rational solution of these problems should develop comprehensive evidence-based methodology that will incorporate principles of determining the cost of tourist traffic on narrow tracks. The article is to develop a methodical approach to build the tariffs for transportation of passengers and tourists in the narrow-gauge trains. As a result, the authors proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock, restore objects of cultural and historical significance, creating new jobs, reducing migration. The authors proposes a new method for the construction of tariffs for transportation of passengers and tourists in the narrow-gauge trains. As a result, its use is expected to increase the profitability of private tourist campaigns and public carriers.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805, Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9457
http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2016/5.pdf
Appears in Collections:Статті КЕМ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash.pdf273,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.