Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9436
Title: Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения
Other Titles: Створення умов економічної безпеки підприємства: інституційні зміни
Tworzenie Warunkow Bezpieczeństwa Ekonomicznego Przedsiębiorstwa: Zmiany Instytucjonalne
The Creation of a Model of Economic Security: Institutional Changes
Authors: Рекун, Иван Иванович
Рекун, Іван Іванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: институциональные изменения
институциональная модель
явные институциональные операции
неявные институциональные операции
інституційні зміни
інституційна модель
явні інституційні операції
неявні інституційні операції
zmiany instytucjonalne
model instytucjonalny
jawne operacje instytucjo-nalne
niejawne operacje instytucjonalne
institutional change
institutional model
explicit institutional operations
implicit institutional operations
КФЕБ
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Rzeczowski, Rzeszów
Citation: Рекун, И. И. Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения / И. И. Рекун // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016. – № 47 (3). – С. 104–114. – doi: 10.15584/nsawg.2016.3.7.
Abstract: RU: Экономическая деятельность современного предприятия связана с угрозами и рисками, природа которых все больше приобретает институциональный характер. Масштабы этих процессов возрастают вследствие роста динамичности и многообразия влияний как внутренних факторов (собственных), так и внешних (глобальных, государственных). Выход из указанной ситуации заключается в необходимости создания устойчивых институциональных амортизаторов риска. Одной из составляющей развития современной теории экономической безопасности есть формирование модели институциональной экономической безопасности.
UK: Економічна діяльність сучасного підприємства пов'язана з погрозами і ризиками, природа яких все більше набуває інституційного характеру. Масштаби цих процесів зростають внаслідок зростання динамічності і різноманіття впливів як внутрішніх факторів (власних), так і зовнішніх (глобальних, державних). Вихід із зазначеної ситуацією полягає в необхідності створення стійких інституційних амортизаторів ризику. Однією зі складових розвитку сучасної теорії економічної безпеки є формування моделі інституціональної економічної безпеки.
PL: Działalność gospodarcza współczesnego przedsiębiorstwa wiąże się z zagrożeniami i ryzy-kiem, których natura w coraz większym stopniu zyskuje instytucjonalny charakter. Skala tych procesów wzrasta na skutek wzrostu dynamiki i różnorodności wpływów zarówno czynników wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych (globalnych, państwowych). Wyjście z określonej sytuacji polega na konieczności tworzenia trwałych instytucjonalnych amortyzatorów ryzyka. Jednym z elementów rozwoju współczesnej teorii bezpieczeństwa gospodarczego jest tworzenie modelu instytucjonalnego bezpieczeństwa ekonomicznego.
EN: Economic activities of modern enterprises linked to the threats and risks, the nature of which is becoming increasingly institutional. The magnitude of these processes increases due to the growing dynamism and diversity of influences of internal factors (own) and external (global, regional, national). The way to deal with this situation is the need to create sustainable institutional absorbers of risk. One part of the development of the modern theory of economic security is the formation of a model of institutional economic security.
Description: І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9436
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171450925
Other Identifiers: doi: 10.15584/nsawg.2016.3.7
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun.pdf449,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.