Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9278
Название: Метафізичні передумови техніки
Другие названия: Метафизические предпосылки техники
Metaphisical Background of Technology
Авторы: Снітько, Дмитро Юрійович
Снитько, Дмитрий Юрьевич
Snitko, Dmytro Yu.
Ключевые слова: техніка
наука
метафізика
творчість
раціональність
трансцендентне
людина
техника
метафизика
творчество
рациональность
трансцендентное
человек
technology
science
metaphysics
creativity
rationality
transcendent
man
КФС
Дата публикации: 2016
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета статті полягає в уточненні характеру зв’язку філософії як метафізики та науково-технічного знання, власне, техніки. Для дослідження проблеми відношення науково-технічного мислення і метафізики автор намагається прояснити сутність самого науково-технічного мислення, проаналізувати доцільність інструментального або онтологічного підходів до розуміння техніки та її метафізичні підвалини. Методологія даної праці складається із таких інтелектуальних підходів, як феноменологічний, герменевтичний та порівняльний методи. Наукова новизна. Новизна статті полягає в чіткій постановці питання про метафізичні передумови техніки, що у вітчизняній літературі зроблено вперше. Окрім того, в результаті дослідження автор аргументовано доводить, що феномен техніки вкорінений у надемпіричних структурах буття і людського мислення, хоч і є тісно пов’язаним із емпіричним світом. Окрім відомої тези про зв’язок техніки і мистецтва, автор наполягає на таких передумовах техніки як здатність людини до трансцендування та наявність у людському розумі апріорних форм часу і простору, що лежать в основі будь-якого конструювання. До того ж продемонстровано, що сучасна технологія в контексті досліджень квантової фізики виявляє новий спосіб буття техніки (артефактів), який позначається не лише позбавленням емпіричного, але й практичного, інструментального вимірів. Висновок. В результаті дослідження було встановлено, що виникнення техніки як феномену тісно пов’язано із надемпіричними структурами буття та людського мислення. Зокрема, автор акцентує увагу на таких передумовах техніки як здатність людини до трансцендування та наявність у розумі апріорних форм часу і простору. На підставі наведених аргументів, робиться висновок про обмеженість суто інструментального (прагматичного) тлумачення техніки і наголошується як на метафізичних передумовах техніки, так і на метафізичних аспектах її сучасного буття, а також важливій ролі філософії в питанні їх розкриття.
RU: Цель статьи заключается в уточнении характера связи философии как метафизики и научно-технического знания, собственно техники. Для исследования проблемы отношения научно-технического мышления и мета-физики автор пытается прояснить сущность самого научно-технического мышления, проанализировать целесообразность инструментального или онтологического подходов к пониманию техники и ее метафизические основы. Методология данной работы состоит из таких интеллектуальных подходов, как феноменологический, герменевтический и сравнительный методы. Научная новизна. Новизна статьи заключается в четкой постановке вопроса о метафизических предпосылках техники, что в отечественной литературе сделано впервые. Кроме того, в результате исследования автор аргументировано доказывает, что феномен техники коренится в сверхчувственных структурах бытия и человеческого мышления, хоть и тесно связан с эмпирическим миром. Кроме известного тезиса о связи техники и искусства, автор настаивает на таких предпосылках техники как способность человека к трансцендированию и наличие в человеческом уме априорных форм времени и пространства, которые лежат в основе любого конструирования. К тому же продемонстрировано, что современная технология, в контексте исследований квантовой физики, обнаруживает новый способ бытия техники (артефактов), который характеризуется не только лишением эмпирического, но и практического, инструментального ее измерений. Вывод. В результате исследования было установлено, что возникновение техники как феномена тесно связано со сверхчувственными структурами бытия и человеческого мышления. В частности, автор акцентирует внимание на таких предпосылках техники как способность человека к трансцендированию и наличие в разуме априорных форм времени и пространства. На основании приведенных аргументов делается вывод об ограниченности сугубо инструментального (прагматического) толкования техники и делается акцент как на метафизических предпосылках техники, так и на метафизических аспектах ее современного бытия, а также важной роли философии в вопросе их раскрытия.
EN: Purpose of the article is to clarify the nature of the connection of philosophy of both metaphysics and science-technical knowledge, the technology itself. To study the problem of relations between scientific and technical thinking, and metaphysics the author tries to clarify the nature of the scientific and technical thinking, analyze the appropriate-ness of instrumental or ontological approaches for understanding technology and its metaphysical foundations. Meth-odology of this work consists of such intellectual approaches as the phenomenological, hermeneutic and comparative methods. Originality. The originality of the article is in the clear question about the metaphysical preconditions of technology, firstly made in the national literature. In addition, the author in a well-argued manner proves that the phenomenon of technology is based on the metaphysical structures of being and the human mind, despite the fact that technologies are closely related to the empirical world. Apart the well-known thesis on the relationship of technology and art, the author insists on such precondition technologies as the human's ability of the transcendence and the presence of aprior forms of space and time that are the basis of any design, in human's brainwork. Moreover, it is demonstrated that modern technology in the context of studies of quantum physics reveals a new way of being of vehicles (artifacts), that lost not only the empirical, but also practical, instrumental measurements. Conclusion. The study found that the formation of technology as a phenomenon is closely related to metaphysical structures of being and human brainwork. Particularly, the author focuses on the following assumptions technology as the person's ability to transcend and presence of mind of a priori forms of time and space. Based on these arguments, one can make conclusion about the limitations of purely instrumental (pragmatic) interpretation technology and emphasize the metaphysical premises equipment and metaphysical aspects of modern technology, and the important role of philosophy in these problems.
Описание: Снітько, Д. Ю. Метафізичні передумови техніки / Д. Ю. Снітько // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2016. — Вип. 10. — С. 90—99. — doi: 10.15802/ampr.v0i10.87309.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9278
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/87309/83274
Другие идентификаторы: DOI: http://dx.doi.org/10.15802/ampr.v0i10.87309
Располагается в коллекциях:Статті КФС
Випуск 10 (АВФД)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Snitko.pdf973,85 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.