Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9109
Title: Трансформаційні процеси в інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотек ВНЗ
Other Titles: Трансформационные процессы в информационно-библиографической деятельности библиотек вузов
Transformation Processes in Information and Bibliographical Activities of University Libraries
Authors: Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Калашникова, Светлана Вячеславовна
Kalashnikova, Svitlana V.
Каіра, Анна Олегівна
Каира, Анна Олеговна
Kaira, Anna O.
Keywords: університетські бібліотеки
бібліографознавство
інформаційно-бібліографічна діяльність
інновації
інформаційні технології
наукометричні бази даних
покажчики
довідки
УДК
университетские библиотеки
библиографоведение
информационно-библиографическая деятельность
инновации
информационные технологии
наукометрические базы данных
указатели
справки
university libraries
bibliography
information and bibliographical activity
innovations
information technologies
scientometrical databases
indexes
information
UDC
НТБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Розглянуто питання впровадження інновацій в інформаційно-бібліографічну діяльність університетської бібліотеки. У зв’язку з впровадженням інноваційної моделі бібліотеки університету та новими технологіями розглядається питання використання інновацій, нових форм та методів роботи в бібліографічній діяльності науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ. Вивчаються основні питання, пов'язані з інформаційно-бібліографічним обслуговуванням наукової спільноти та студентів університету.
RU: Рассматривается вопрос внедрения инноваций в информационно-библиографическую деятельность университетской библиотеки. В связи с внедрением инновационной модели библиотеки университета и новыми технологиями рассматривается вопрос использования инноваций, новых форм и методов работы в библиографической деятельности НТБ ДНУЖТ. Изучаются основные вопросы, связанные с информационно-библиографическим обслуживанием научного сообщества и студентов университета.
EN: There was studied the question of innovations implementation in information and bibliographical activities of university library. Due to the introduction of innovative model of university library and new technologies consider the question of innovation usage, new forms and methods of work in bibliographical activities of Scientific and technical library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. There were studied basic questions related to the information and bibliographical service of scientific community and university students.
Description: Калашникова, С. В. Трансформаційні процеси в інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотек ВНЗ [Електронний ресурс] / С. В. Калашникова, А. О. Каіра // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252448.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9109
Other Identifiers: DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252448
Appears in Collections:Статті НТБ
III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalashnikova_Kaira.pdf308,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.