Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9107
Title: Новітні послуги університетської бібліотеки з формування цифрового простору
Other Titles: Новейшие услуги университетской библиотеки по формированию цифрового пространства
The Latest Services of the University Library in Formation of Digital Space
Authors: Юнаковська, Вікторія Вікторівна
Юнаковская, Виктория Викторовна
Yunakovska, Victoria V.
Keywords: університетські бібліотеки
комп’ютерні технології
інформаційні технології
словник ключових слів
сканування літератури
віртуальна довідка
підвищення кваліфікації
университетские библиотеки
компьютерные технологии
информационные технологии
словарь ключевых слов
сканирование литературы
виртуальная справка
повышение квалификации
university libraries
computer technology
information technology
online dictionary of keywords
scanning of literature
virtual reference
advanced training
НТБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У статті розглядаються нові форми і методи роботи університетської бібліотеки на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій: створення онлайн-словника ключових слів на трьох мовах для пошуку по базах даних; сканування, обробка, підготовка документів для розміщення в репозитарії та в повнотекстових БД на сайті бібліотеки; послуга «Віртуальна довідка»; питання підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
RU: В статье рассматриваются новые формы и методы работы университетской библиотеки на современном этапе развития информационных технологий: создание онлайн-словаря ключевых слов на трех языках для поиска по базам данных; сканирование, обработка, подготовка документов для размещения в репозитарии и в полнотекстовых БД на сайте библиотеки; услуга «Виртуальная справка»; вопросы повышения квалификации библиотечных работников.
EN: The article deals with a new forms and methods of university library work at a new stage of information technologies development: the creation of a dictionary of key words in three languages for searching in databases; scanning, documents processing, preparation for placing in the repository and full-text databases at the library website; "Virtual reference"; librarians advanced training.
Description: Юнаковська, В. В. Новітні послуги університетської бібліотеки з формування цифрового простору [Електронний ресурс] / В. В. Юнаковська // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252454.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9107
Other Identifiers: DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252454
Appears in Collections:Статті НТБ
III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yunakovska.pdf314,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.