Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8951
Title: Аналітичні моделі масового обслуговування в задачах проектування інформаційних систем
Other Titles: Аналитические модели массового обслуживания в задачах проектирования информационных систем
Authors: Косолапов, Анатолій Аркадійович
Косолапов, Анатолий Аркадьевич
Kosolapov, Anatoly A.
Kosolapov, Anatolii A.
Keywords: аналітичні моделі
системи масового обслуговування
мережі масового обслуговування
комп’ютерні системи
аналитические модели
системы массового обслуживания
сети массового обслуживания
компьютерные системы
analytical models
queuing system
queuing network
computer systems
КЕОМ
Issue Date: 2015
Publisher: "Like Print" ФОП Гечка Т. О., Дніпропетровськ
Abstract: UK: Розглядаються теоретичні основи побудови і базовий набір аналітичних моделей систем і мереж масового обслуговування (СМО і ММО), а також приклади їх використання в процесі аналізу і проектування комп’ютерних систем і мереж. Простота і прийнятна точність моделей дозволяють реалізувати їх на мобільних пристроях і планшетах і використовувати результати для оперативного прийняття рішень. Посібник можна використовувати як довідковий посібник з аналітичних моделей масового обслуговування. Посібник забезпечено матеріалами для самостійної роботи: узагальненням матеріалу для модульного контролю, тестами, задачами, питаннями для самоконтролю, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навички. Структура посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Комп’ютерні системи» для студентів за напрямком підготовки «Комп’ютерна інженерія». Розраховано на студентів, магістрів та аспірантів, викладачів, проектувальників інформаційних систем та мереж на транспорті.
RU: Рассматриваются теоретические основы построения и базовый набор аналитических моделей систем и сетей массового обслуживания (СМО и CМО), а также примеры их использования в процессе анализа и проектирования компьютерных систем и сетей. Простота и приемлемая точность моделей позволяют реализовать их на мобильных устройствах и планшетах и ​​использовать результаты для оперативного принятия решений. Пособие можно использовать как справочное пособие по аналитическим моделям массового обслуживания. Пособие снабжено материалами для самостоятельной работы: обобщением материала для модульного контроля, тестами, задачами, вопросами для самоконтроля, которые помогут студентам сформировать необходимые практические навыки. Структура пособия соответствует учебной программе дисциплины «Компьютерные системы» для студентов по направлению подготовки «Компьютерная инженерия». Рассчитан на студентов, магистров и аспирантов, преподавателей, проектировщиков информационных систем и сетей на транспорте.
Description: Косолапов, А. А. Аналітичні моделі масового обслуговування в задачах проектування інформаційних систем : навч.-довідк. посіб. для курсового проектування, контрольних і практичних робіт [для студентів ІУ курсу денної форми навч. спец. "Комп'ютерні системи" і "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"] / А. А. Косолапов. — Д. : "Like Print" ФОП Гечка Т. О. — 2015. — 186 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8951
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosolapov.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.