Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8905
Название: Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за допомогою впровадження залізничного туризму
Другие названия: Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта Украины за счет внедрения железнодорожного туризма
Improving the Competitiveness of Rail Transport Ukraine by Implementing Railway Tourism
Авторы: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Ключевые слова: конкурентоспроможність
залізничний туризм
туристичний потік
туристичний маршрут
туристичний поїзд
залізничний тур
конкурентоспособность
железнодорожный туризм
туристический поток
туристический маршрут
туристический поезд
железнодорожный тур
competitiveness
tourist flow
tourist route
tourist train
narrow gauge railway
КЕМ
Дата публикации: 2015
Издательство: Ред. журн. "Економіка та держава", Київ
Краткий осмотр (реферат): UK: У високорозвинених країнах саме туризм є однією із галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому туристи можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Враховуючи погрішення політико-економічної ситуації в Україні, доходи громадян суттєво знизилися. В результаті кількість туристів, виїжджаючих за кордон, різко впала. Аби зайняти вільний час громадян, потрібно зацікавити їх подорожувати Україною, а для цього необхідно вирішити низку питань починаючи із законодавчої бази і закінчуючи оновленням інфраструктури. Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за допомогою розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками. У статті запропоновано узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різними видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної інфраструктури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних перевезень, що дозволить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі. Крім того, вперше запропоновано створення управлінських пасажирських туристичних компаній різних форм власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання туристичного продукту. У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: підвищення іміджу українських залізниць, зростання обсягів пасажирських перевезень, збереження об'єктів національної наукової і культурно-історичної спадщини, які одночасно використовуються як об'єкти туристичного показу, формування біля цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури. Автором запропоновано новий узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різними видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної інфраструктури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних перевезень, що дозволить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі. Крім того, вперше запропоновано створення управлінських пасажирських туристичних компаній різних форм власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання туристичного продукту. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямами управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.
RU: В высокоразвитых странах именно туризм является одной из отраслей, благодаря которой в бюджет поступает значительная часть. В частности, в последнее время большой популярностью пользуется железнодорожный туризм, благодаря которому туристы могут комфортно и в пределах своих финансовых возможностей путешествовать по миру. Учитывая ухудшение политико-экономической ситуации в Украине, доходы существенно снизились. В результате количество туристов, выезжающих за границу, резко упала. Чтобы занять свободное время граждан, нужно заинтересовать их путешествовать по Украине, а для этого необходимо решить ряд вопросов начиная с законодательной базы и заканчивая обновлением инфраструктуры. Цель статьи заключается в обосновании необходимости повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта за счет развития железнодорожного туризма в Украине. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ проблем обеспечения конкурентоспособности туристической отрасли в сфере пассажирских железнодорожных перевозок, теоретические положения экономической науки в области эффективности железнодорожного туризма и управления туристическими потоками. В статье предложен обобщающий показатель для оценки конкуренции туристических перевозок различными видами транспорта, учитывающий коэффициенты, характеризующие вредное воздействие на окружающую среду, удобство и комфортность туристической поездки, объем инвестиций на содержание и развитие транспортной инфраструктуры и подвижного состава, долю рынка, которую занимает каждый вид транспортных перевозок, что позволит туроператорам выбирать наиболее эффективный вид путешествия. Кроме того, впервые предложено создание управленческих пассажирских туристических компаний различных форм собственности, будут центром согласования всех звеньев, задействованных в процессе предоставления туристического продукта. В результате выполнения поставленных задач должны быть достигнуты следующие результаты: повышение имиджа украинских железных дорог, рост объемов пассажирских перевозок, сохранности объектов национальной научной и культурно-исторического наследия, которые одновременно используются как объекты туристического показа, формирования у этих объектов необходимой туристической инфраструктуры. Автором предложен новый обобщающий показатель для оценки конкуренции туристических перевозок различными видами транспорта, учитывающий коэффициенты, характеризующие вредное воздействие на окружающую среду, удобство и комфортность туристической поездки, объем инвестиций на содержание и развитие транспортной инфраструктуры и подвижного состава, долю рынка, которую занимает каждый вид транспортных перевозок, что позволит туроператорам выбирать наиболее эффективный вид путешествия. Кроме того, впервые предложено создание управленческих пассажирских туристических компаний различных форм собственности, будут центром согласования всех звеньев, задействованных в процессе предоставления туристического продукта. Рационально применены меры по предложенным автором направлениям управления туристическими потоками позволят существенно повысить поступления в бюджет страны от туризма.
EN: In developed countries tourism is just one of the areas through which the budget goes much of the funds. Recently very popular railway tourism. Deterioration the political and economic situation in Ukraine, incomes declined. As a result, the number of tourists who travel abroad plummeted. To take your free time citizens need them interested Ukraine travel. It is necessary to solve many issues, ranging from legislation and ending upgrade infrastructure. The purpose of the article is a justification for increasing the competitiveness of rail transport through the development of railway tourism in Ukraine. Theoretical and methodological basis of the study are problems of systematic analysis of the competitiveness of the tourism industry in passenger rail transportation. In the article the summary measure for assessing competition of tourist traffic in different modes. It takes into account factors that characterize the impact on the environment, ease and comfort of a travel, investment for maintenance and development of transport infrastructure and rolling stock, the market share occupied by each type of transport. This will enable tour operators to choose the most effective type of trip. The first time the creation of the management of passenger travel companies of different ownership. As a result to be achieved the following results: improving the image of Ukrainian railways, the growth in passenger traffic. Rationally applied measures will significantly increase the country's revenue from domestic tourism.
Описание: Марценюк, Л. В. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за допомогою впровадження залізничного туризму / Л. В. Марценюк // Економіка та держава. — 2015. — № 10. — С. 37—39. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2015/11.pdf.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8905
http://www.economy.in.ua/pdf/10_2015/11.pdf
Располагается в коллекциях:Статті КЕМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Martsenyuk.pdf93,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.