Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8904
Название: Розробка класифікації туристичних подорожей з використанням різних видів транспорту
Другие названия: Разработка классификации туристических путешествий с использованием различных видов транспорта
Development of Classification of Tourist Travel Using Different Modes of Transport
Авторы: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Ключевые слова: туристична подорож
організаційна структура
туристичний потік
туристичний маршрут
туристичний поїзд
туристическая поездка
организационная структура
туристический поток
туристический маршрут
туристический поезд
tourist trip
the organizational structure
tourist flow
tourist route
tourist train
КЕМ
Дата публикации: 2016
Издательство: Ред. журн. "Економіка та держава", Київ
Краткий осмотр (реферат): UK: Приклади успішного функціонування туризму мають багато розвинених країн. На думку автора, і в Україні одним із напрямів ефективного залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів має стати туристична галузь. Задля ефективної організації туристичних послуг потрібна оновлена класифікація усіх видів транспортного туризму, яка б відрізнялася від існуючої визначенням раціонального їх призначення, зоною використання, тривалістю подорожі, комфортом та ціновою політикою. Використання такої класифікації дозволить чітко визначити раціональні умови та зони використання залізничного транспорту на конкурентному ринку туристичних послуг. Мета статті полягає в розробці удосконаленої класифікації туристичних подорожей різними видами транспорту, яка базується на принципах оптимального їх використання в різних умовах відпочинку з урахуванням надання повного комплексу туристичних послуг, трансферних перевезень, оглядових екскурсій, що дозволить туристичним компаніям визначати раціональні маршрути перевезень клієнтів, знижувати витрати на свої послуги і отримувати додаткові прибутки. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз можливостей, переваг та обмежень кожного виду транспорту, який може бути задіяний в процесі надання туристичних послуг, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності туризму й управління туристичними потоками. Автором запропонована удосконалена класифікація туристичних подорожей різними видами транспорту. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів до розвитку та оновлення транспортної та туристичної інфраструктури; розвиток туризму, зокрема, залізничного з організацією коротко-, середньо- та довго- тривалих оглядових туристичних подорожей у туристичних поїздах різного рівня; підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту; оновлення рухомого складу; організація змістовного та доступного з фінансової точки зору відпочинку для всіх верств населення; формування позитивної думки у іноземних споживачів туристичних послуг щодо рівня сервісу.
RU: Примеры успешного функционирования туризма имеют многие развитые страны. По мнению автора, и в Украине одним из направлений эффективного привлечения средств отечественных и иностранных инвесторов должна стать туристическая отрасль. Для эффективной организации туристических услуг нужна обновленная классификация всех видов транспортного туризма, которая отличалась от существующей определением рационального их назначения, зоны использования, продолжительностью путешествия, комфортом и ценовой политикой. Использование такой классификации позволит четко определить рациональные условия и зоны использования железнодорожного транспорта на конкурентном рынке туристических услуг. Цель статьи заключается в разработке усовершенствованной классификации туристических путешествий различными видами транспорта, основанная на принципах оптимального их использования в различных условиях отдыха с учетом предоставления полного комплекса туристических услуг, трансферных перевозок, обзорных экскурсий, что позволит туристическим компаниям определять рациональные маршруты перевозок клиентов, снижать издержки на свои услуги и получать дополнительные доходы. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ возможностей, преимуществ и ограничений каждого вида транспорта, который может быть задействован в процессе предоставления туристических услуг, теоретические положения экономической науки в области эффективности туризма и управления туристическими потоками. Автором предложена усовершенствованная классификация туристических путешествий различными видами транспорта. В результате выполнения поставленных задач должны быть достигнуты следующие результаты: привлечение средств иностранных и отечественных инвесторов к развитию и обновлению транспортной и туристической инфраструктуры; развитие туризма, в частности, железнодорожного с организацией кратко-, средне- и долго- длительных обзорных туристических путешествий в туристических поездах разного уровня; повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта; обновление подвижного состава; организация содержательного и доступного с финансовой точки зрения отдыха для всех слоев населения; формирование положительного мнения у иностранных потребителей туристических услуг по уровню сервиса.
EN: Examples of successful operation of tourism is in many developed countries. According to the author, in Ukraine one of the areas of effective fundraising domestic and foreign investors have become tourist industry. For efficient organization of tourist services requires an updated transport classification of all types of tourism that would differ from the existing definition of rational purpose, area of use, duration of travel, comfort and pricing. Using this classification will clearly define the conditions and rational use of rail transport area in the competitive tourism market. The purpose of the article is to develop advanced classification of tourist travel by different modes of transport, based on the principles of optimal use in different conditions of rest considering providing a full range of travel services, shuttle transport, sightseeing tours, enabling travel companies to determine rational routes of transportation customers, reduce costs for their services and receive additional income. Theoretical and methodological basis of the study are systematic analysis capabilities, benefits and limitations of each type of vehicle that may be involved in providing tourist services, theoretical principles of economics in tourism and management efficiency tourist flows. The author proposed an improved classification of tourist travel by various modes of transport. As a result of the objectives to be achieved the following results: attracting foreign and domestic investors to develop and upgrade transport and tourism infrastructure; tourism development, including the organization of railway short-, medium- and long- term survey of tourist travel in trains travel; improving the competitiveness of rail transport; purchase of new rolling stock; organize a meaningful and accessible from a financial point of rest for all segments of the population; form a positive opinion in the foreign consumers of tourism services on the level of service.
Описание: Марценюк, Л. В. Розробка класифікації туристичних подорожей з використанням різних видів транспорту / Л. В. Марценюк // Економіка та держава. — 2016. — № 4. — С. 21—27. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2016/6.pdf.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8904
http://www.economy.in.ua/pdf/4_2016/6.pdf
Располагается в коллекциях:Статті КЕМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Martseniuk.pdf410,47 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.