Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8878
Title: Особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності
Other Titles: Особенности технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов с повышенными показателями надежности
The Peculiarities of Technical Service and the Repairing with Reliability of Freight Cars
Authors: Бубнов, Валерій Михайлович
Бубнов, Валерий Михайлович
Bubnov, Valerii M.
Мурадян, Леонтій Абрамович
Мурадян, Леонтий Абрамович
Muradian, Leontii A.
Muradyan, Leontiy A.
Манкевич, Микола Борисович
Манкевич, Николай Борисович
Mankevych, Mykola B.
Шапошник, Владислав Юрійович
Шапошник, Владислав Юрьевич
Shaposhnyk, Vladyslav Yu.
Keywords: планово-попереджувальна система ремонту
ремонт з урахуванням фактичного технічного стану
гнучкі потокові системи
вагони нового покоління
планово-предупредительная система ремонта
ремонт с учетом фактического технического состояния
гибкие поточные системы
вагоны нового поколения
planning-warning repairing system
repairing due to the fact
flexible running system
new car generation
КВВГ
ГНДЛ вагонів
Issue Date: 2016
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту, Харків
Abstract: UK: У статті наведені особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності. Пропонуються напрямки реформування вагонного господарства, які дозволяють знизити витрати на технічне обслуговування та ремонт вантажних вагонів. Запропоновані напрями враховують сучасні тенденції реформування вагонного господарства, такі як перехід від планово-попереджувальної системи ремонту до ремонту за фактичним станом, а також впровадження гнучких потокових систем на вагоноремонтному виробництві.
RU: В статье приведены особенности технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов с повышенными показателями надежности. Предложены направления реформирования вагонного хозяйства, которые позволяют снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов. Предложенные направления учитывают современные тенденции реформирования вагонного хозяйства, такие как переход от планово-предупредительной системы ремонта к ремонту по фактическому состоянию, а также внедрение гибких поточных систем на вагоноремонтном производстве.
EN: Peculiarities of technical service and the repairing with reliability of freight cars given in the article. The directions of car industry reforming are proposed which allow decreasing technical service expenses and repairing of freight cars. They include modern trends of car industry reforming such as changing of planning – warning repairing system into repairing due the real state, introducing flexible running systems in car-repairing industry as well.
Description: Особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності / В. М. Бубнов, Л. А. Мурадян, М. Б. Манкевич, В. Ю. Шапошник // Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізн. трансп. — Харків, 2016. — Вип. 160. — С. 11—17.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8878
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті ГНДЛ Вагони

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bubnov.pdf370,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.