Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8837
Title: Calculation of the Traction Power Supply Systems Using the Functions of Resistance
Other Titles: Obliczanie Systemów Zasilania Trakcji przy Użyciu Funkcji Odporności
Розрахунок систем тягового електропостачання за допомогою функцій опору
Расчет систем тягового электроснабжения с помощью функций сопротивления
Authors: Bosyi, Dmitry A.
Bosiy, Dmytro O.
Босий, Дмитро Олексійович
Босый, Дмитрий Алексеевич
Kosarev, Eugeniy N.
Kosariev, Yevhen M.
Косарєв, Євген Миколайович
Косарев, Евгений Николаевич
Keywords: electric traction
electric power supply
instant scheme
calculation
resistance function
feeder currents
voltage losses
power losses
trakcja elektryczna
zasilanie elektryczne
czat schematu
kalkulacja
funkcja odporność
prądy zasilające
straty napięcia
straty mocy
електрична тяга
електропостачання
миттєва схема
розрахунок
функція опору
струми фідерів
падіння напруги
втрати потужності
электрическая тяга
электроснабжение
мгновенная схема
расчет
функция сопротивления
токи фидеров
падение напряжения
потери мощности
КЕПЗ
Issue Date: 2015
Publisher: Instytut Kolejnictwa, Warszawa
Abstract: EN: The article is devoted to the development of a new method of calculating the instantaneous traction power supply circuits of the system. On the basic of the design scheme of generalized traction substations zone provided analytical functions of the resistance. Using the known functions of the current distribution of functions putted into the concept of resistance feeders traction substations. The functions of resistance and current distribution used in a more straightforward method of calculating the instant schemes that allow to formalize electrical calculations of electrical traction power supply systems.
PL: Artykuł poświęcony jest opracowanie nowej metody obliczania chwilowe układów zasilania trakcji systemu. Na podstawie wyników programu projektowania uogólnionej strefie podstacji trakcyjnych pod warunkiem funkcji analitycznych oporu. Korzystanie znane funkcje obecnego podziału funkcji putted koncepcji oporu podstacji trakcyjnych karmniki. Funkcje oporu i bieżącej dystrybucji wykorzystywane w bardziej prosty sposób obliczania bieżących schematach, które pozwalają, aby sformalizować obliczeń elektrycznych systemów zasilania trakcji elektrycznej.
UK: Стаття присвячена розробці нового методу розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання. На підставі узагальненої розрахункової схеми міжпідстанційної зони наведені аналітичні залежності функцій опору. З використанням відомих функцій струморозподілу введено поняття функцій опору фідерів тягових підстанцій. Використані в сукупності функції опору і струморозподілу складають більш просту методику розрахунку миттєвих схем, які дозволяють формалізувати електротехнічні розрахунки електротягових систем.
RU: Статья посвящена разработке нового метода расчета мгновенных схем системы тягового электроснабжения. На основании обобщенной расчетной схемы межподстанционной зоны приведены аналитические зависимости функций сопротивления. С использованием известных функций токораспределения введено понятие функций сопротивления фидеров тяговых подстанций. Использованные в совокупности функций сопротивления и токораспределения составляют более простую методику расчета мгновенных схем, которые позволяют формализовать электротехнические расчеты электротяговых систем.
Description: Bosiy, D. Calculation of the Traction Power Supply Systems Using the Functions of Resistance: [препринт] / D. Bosiy, E. Kosarev // Problemy Kolejnictwa. — 2015. — Issue 168. — P. 7—14.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8837
Appears in Collections:Статті КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosiy_Kosarev.pdf615,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.