Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8835
Title: Коефіцієнти потужностей рекуперуючого електрорухомого складу постійного струму
Other Titles: Коэффициенты мощностей рекуперирующего электроподвижного состава постоянного тока
The Power Coefficients of DC Electric Rolling Stoc in the Regenerative Braking Mode
Authors: Костін, Микола Олександрович
Костин, Николай Александрович
Kostin, Mykola O.
Kostin, Nickolai A.
Нікітенко, Анатолій Володимирович
Никитенко, Анатолий Владимирович
Nikitenko, Anatoliy V.
Nikitenko, Anatolii V.
Keywords: рекуперативне гальмування
коефіцієнт потужності
випадковий процес
електровоз
рекуперативное торможение
коэффициент мощности
случайный процесс
электровоз
regenerative braking
power factor
stochastic process
electric locomotive
КЕЕ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Костін М. О., Нікітенко А. В. Коефіцієнти потужностей рекуперуючого електрорухомого складу постійного струму. Електрифікація транспорту. 2016. № 11. С. 81–87. DOI: 10.15802/etr.v0i11.83777.
Abstract: UK: Необхідність оцінки не лише якості рекуперованої електроенергії, але й енергетичних показників електрорухомого складу, як генератора цієї енергії, не дискутується. І в той же час ці показники, зокрема, коефіцієнт потужності λ і коефіцієнт реактивної потужності tgφ, залишаються не вивченими. Складність розв’язання цієї задачі стримується, насамперед, випадковим (стохастичним) характером зміни напруги і струму в режимах рекуперативного гальмування. В роботі запропоновано дисперсійний метод вивчення λ і tgφ, який базується на кореляційній теорії випадкових процесів. Виконані і проаналізовані результати чисельних розрахунків коефіцієнтів λ і tgφ для електровозів ВЛ11М6 і ВЛ8, а також для електропоїзда ЕПЛ2Т в режимах їх рекуперативного гальмування на діючих ділянках Придніпровської залізниці. Встановлено, що часові залежності λ(t) і tgφ(t) являють собою різкозмінні випадкові процеси, стаціонарні в фазах рекуперативного гальмування і нестаціонарні – за термін часу всієї поїздки з поїздом. Результати імовірнісно- статистичної обробки свідчать, що статистичні розподілення коефіцієнта tgφ близькі до закону Гаусса, а розподілення випадкової величини λ підкоряються асиметричному нормальному закону з дисперсійною функцією. Середньоквадратичні відхилення λ і tgφ значні і тому в більшості фаз рекуперативного гальмування значення λ менше нормативних величин 0,92…0,95, а значення tgφ – перевищують гранично допустиме 0,25. Аналіз параметрів статистичних розподілень λ і tgφ для усіх досліджених типів електрорухомого складу підтверджує також думку, що коефіцієнт tgφ більш «точно», ніж λ, характеризує «якість» енергетичних процесів в системі електричної тяги постійного струму.
RU: Необходимость оценки не только качества рекуперируемой электроэнергии, но и энергетических показателей электроподвижного состава, как генератора этой энергии, не дискутируется. И в то же время эти показатели, в частности, коэффициент мощности λ и коэффициент реактивной мощности tgφ, не изучены. Сложность решения этой задачи сдерживается, прежде всего, случайным (стохастическим) характером изменения напряжения и тока в режимах рекуперативного торможения. В работе предложен дисперсионный метод изучения λ и tgφ, который основан на корреляционной теории случайных процессов. Выполнены и проанализированы результаты численных расчётов коэффициентов λ и tgφ для электровозов ВЛ11М6 и ВЛ8, а также для электропоезда ЭПЛ2Т в режимах их рекуперативного торможения на действующих участках Приднепровской железной дороги. Установлено, что временные зависимости λ(t) и tgφ(t) являются резкоизменяющимися случайными процессами, стационарные в фазах рекуперативного торможения и нестационарные – за период времени всей поездки с поездом. Результаты вероятностно-статистической обработки свидетельствуют, что статистические распределения коэффициента tgφ близки к закону Гаусса, а распределения случайной величины λ подчиняются асимметричному нормальному закону с дисперсионной функцией. Среднеквадратические отклонения λ и tgφ значительны и поэтому в большинстве фаз рекуперативного торможения значения λ меньше нормативных величин 0,92…0,95, а значения tgφ – превышают граничное допустимое 0,25. Анализ параметров статистических распределений λ и tgφ для всех исследуемых типов электроподвижного состава подтверждает также мысль, что коэффициент tgφ более «точно», чем λ, характеризирует «качество» энергетических процессов в системе электрической тяги постоянного тока.
EN: The need to estimate not only the quality of recovered electricity, but also the energy performance of electric rolling stock, as a generator of energy, is not debated. At the same time the indexes as a power factor λ and a reactive power coefficient tgφ are not studied enough. The complexity of this task is constrained primarily by a random (stochastic) nature of the voltage and current in the regenerative braking mode. The paper covers a dispersion method for studying λ and tg, which is based on the correlation theory of stochastic processes. The results of numerical calculations of λ and tgφ are performed and analyzed for the VL11M6 and VL8 electric locomotives, as well as for the EPL2T multiple-unit train, which operate in the Prydniprovsk railway. It was established, that the time dependences of λ(t) and (tgφ)(t) are stochastic processes with sharply changing characteristics. These dependences have stationary character in the separate phases of regenerative braking. In case of a total time of trip they have a non-stationary character. The results of probabilistic and statistical analyses show that the statistical distributions of tgφ are close to the Gaussian’s Law. At the same time the distributions of random quantity of λ follow to a normal asymmetrical law with the dispersion function. The rootmean- square deviations of λ(t) and tgφ(t) have significant values, therefore the coefficients of λ are less than the normative values of 0,92…0,95 in the most phases of regenerative braking. The values of tgφ exceed the allowable limit of 0,25. Analysis of the statistical distributions of λ and tgφ for all types of electric rolling stock confirms an idea, that the coefficient tgφ characterizes the "quality" of energy processes in a DC power system with greater precision than power coefficient λ.
Description: М. Костін: ORCID 0000-0002-0856-6397; А. Нікітенко: ORCID 0000-0002-6426-5097
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8835
http://etr.diit.edu.ua/article/view/83777
http://etr.diit.edu.ua/article/view/83777/79657
Other Identifiers: DOI: 10.15802/etr.v0i11.83777
Appears in Collections:Статті КТЕМ
№ 11 (ЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikitenko, Anatolii V..pdf877,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.