Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4791
Title: Establishment of the Permissible Train Speed on the Curved Turnouts
Other Titles: Встановлення допустимих швидкостей руху поїздів по криволінійних стрілочних переводах
Установление допустимых скоростей движения поездов по криволинейным стрелочным переводам
Authors: Patlasov, Oleksandr M.
Tokariev, Serhii O.
Patlasov, Yevhen O.
Keywords: turnouts
criterion
speed
acceleration
radius
driving comfort
стрілочні переводи
критерій
швидкість
прискорення
радіус
комфортабельність їзди
стрелочные переводы
критерий
скорость
ускорение
радиус
комфортабельность езды
КККГ
КГНДЛ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Patlasov O. M., Tokariev S. O., Patlasov Ye. O. Establishment of the Permissible Train Speed on the Curved Turnouts. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 2 (62). С. 98–108. doi: 10.15802/stp2016/67318.
Abstract: EN: Purpose. Turnouts play a key role in the railway transportation process. One-sided and many-sided curved turnouts were railed over the last 20 years in difficult conditions (curved sections, yard necks). They have a number of geometric features, unlike the conventional one-sided turnouts. Today the normative documents prohibit laying such turnouts in curved track sections and only partially regulate the assessment procedure of their real condition. The question of establishment the permissible train speed within the curved turnouts is still open. In this regard, authors propose to set the train speed according to the driving comfort criterion using the results of field measurements of ordinates from the baseline for the particular curved turnout. Methodology. The article considers the criteria using which one can set the permissible speed on the turnouts. It defines the complexity of their application, advantages and disadvantages. Findings. The work analyzes the speed distribution along the length of the real curved turnout for the forward and lateral directions. It establishes the change rate values of unbalanced accelerations for the existing norms of the curved track sections maintenance according to the difference in the adjacent bend versine at speeds up to 160 km/h. Originality. A method for establishing the trains’ speed limit within the curved turnouts was developed. It takes into account the actual geometric position in the plan of forward and lateral turnout directions. This approach makes it possible to establish a barrier places in plan on the turnouts limiting the train speed. Practical value. The proposed method makes it possible to objectively assess and set the trains’ permissible speed on the basis of the ordinate measurement of the forward and lateral directions of the curved turnouts from the baseline using the driving comfort criteria. The method was tested using real turnouts, which are located within the Pridneprovsk Railway.
UK: Мета. Стрілочні переводи відіграють одну з ключових ролей при виконанні перевізного процесу на залізничному транспорті. Протягом останніх 20 років у складних умовах (криві ділянки, горловини станцій) укладали одно-та різносторонні криволінійні стрілочні переводи, які мають ряд геометричних особливостей, на відміну від односторонніх звичайних. На сьогоднішній день нормативні документи забороняють нове укладання таких переводів у криві ділянки колії та тільки частково регламентують порядок оцінки їх реального стану. Залишається відкритим питання встановлення допустимої швидкості руху в межах криволінійних стрілочних переводів. Тому в науковому дослідженні пропонується встановлювати швидкість руху поїздів за критерієм комфортабельності їзди, спираючись на результати натурних вимірювань ординат від базисної лінії для конкретного криволінійного стрілочного переводу. Методика. Розглянуто критерії, за допомогою яких можна встановити допустимі швидкості руху на стрілочних переводах. Встановлено складність їх застосування, переваги та недоліки. Результати. Проаналізовано розподіл швидкостей по довжині реального криволінійного стрілочного переводу для прямого та бокового напрямку. Встановлено величини швидкості зміни непогашених прискорень для існуючих норм утримання кривих ділянок колії за різницею у суміжних стрілах вигину при швидкостях до 160 км/год. Наукова новизна. Авторами розроблено методику встановлення допустимої швидкості руху поїздів у межах криволінійного стрілочного переводу, яка враховує реальне геометричне положення у плані основного та бокового напрямків переводу. Даний підхід дає можливість встановити місця у плані на стрілочному переводі, які лімітують швидкість руху. Практична значимість. Запропонована методика дає можливість об’єктивно оцінити та встановити допустиму швидкість руху поїздів на основі вимірювання ординат основного і бокового напрямку криволінійного стрілочного переводу від базисної лінії за критерієм комфортабельності їзди. Методика була апробована на реальних стрілочних переводах, які знаходяться в межах Придніпровської залізниці.
RU: Цель. Стрелочные переводы играют одну из ключевых ролей при выполнении перевозочного процесса на железнодорожном транспорте. В течение последних 20 лет в сложных условиях (кривые участки, горловины станций) укладывали одно- и разносторонние криволинейные стрелочные переводы, которые имеют ряд геометрических особенностей, в отличие от односторонних обыкновенных. На сегодняшний день нормативные документы запрещают вновь укладывать такие переводы в кривые участки пути и только частично регламентируют порядок оценки их реального состояния. Остается открытым вопрос установления допустимой скорости движения в пределах криволинейных стрелочных переводов. Поэтому в научном исследовании предлагается устанавливать скорость движения поездов по критерию комфортабельности езды, опираясь на результаты натурных измерений ординат от базовой линии для конкретного криволинейного стрелочного перевода. Методика. Рассмотрены критерии, с помощью которых можно установить допустимые скорости движения на стрелочных переводах. Установлена сложность их применения, преимущества и недостатки. Результаты. Проанализированы распределения скоростей по длине реального криволинейного стрелочного перевода для основного и бокового направления. Установлены величины скорости изменения непогашенных ускорений для существующих норм содержания кривых участков пути по разнице в смежных стрелах изгиба при скоростях до 160 км/ч. Научная новизна. Учеными разработана методика установления допустимой скорости движения поездов в пределах криволинейного стрелочного перевода, которая учитывает реальное геометрическое положение в плане основного и бокового направления перевода. Данный подход дает возможность установить места в плане на стрелочном переводе, которые лимитируют скорость движения. Практическая значимость. Предложенная методика дает возможность объективно оценить и установить допустимую скорость движения поездов на основе измерения ординат основного и бокового направления криволинейного стрелочного перевода от базисной линии по критерию комфортабельности езды. Методика была апробирована на реальных стрелочных переводах, которые находятся в пределах Приднепровской железной дороги.
Description: O. Patlasov: ORCID 0000-0003-2081-5648; S. Tokariev: ORCID 0000-0002-2607-3123; Y. Patlasov: ORCID 0000-0002-1593-5875
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4791
http://stp.diit.edu.ua/article/view/67318/66680
http://stp.diit.edu.ua/article/view/67318
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2016/67318
Appears in Collections:Статті КККГ
№ 2 (62)
Статті КГНДЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patlasov, O. EN_.pdf414,4 kBAdobe PDFView/Open
Patlasov, O._Tokariev, S._Patlasov, Ye.pdfпереклад статті_uk598,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.