Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4786
Title: Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку
Other Titles: Страховой рынок Украины: современное состояние и проблемы развития
Insurance Market of Ukraine: Modern State and Problems of Development
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Чорновіл, Олена Вікторівна
Черновол, Елена Викторовна
Chornovil, Olena V.
Біла, Катерина Вікторівна
Белая, Екатерина Викторовна
Belaya, Ekateryna V.
Удовиченко, Анна Олександрівна
Удовиченко, Анна Александровна
Udovychenko, Anna O.
Шарма, Ануп Кумар
Keywords: страхування
страховик
страховий ринок
страхові послуги
страхові виплати
страховий портфель
страховий захист
страхование
страховщик
страховой рынок
страховые услуги
страховые выплаты
страховой портфель
страховая защита
insurance
insurer
the insurance market
insurance services
insurance payments
insurance portfolio
insurance cover
КЕМ
КОАІВ
КФБС
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Мета. Страховий ринок України дотепер є цікавим для закордонних інвесторів. Однак існує ряд негативних факторів. Це: 1) відсутність досконалої нормативно-правової бази, доступності та прозорості страхового ринку для населення; 2) низька прибутковість окремих видів страхування; 3) нижча конкурентоздатність страхових компаній, ніж комерційних банків у боротьбі за залучення вільних коштів юридичних і фізичних осіб; 4) недостатній рівень державного регулювання та контролю не дають змоги страховому ринку ефективно розвиватись. Тому метою статті є проведення аналізу, виявлення причин, що гальмують розвиток страхової діяльності в Україні, а також визначення напрямків розвитку страхового ринку. Методика. Для досягнення поставленої мети в статті було визначено загальну кількість страхових компаній, складено рейтинг за валовими платежами найбільш крупних із них, представлено динаміку чистих страхових виплат за основними видами страхування. Даний аналіз дозволяє окреслити проблемні питання та напрямки діяльності страхового ринку. Результати. На основі проведеного в статті аналізу виявлено ряд гальмівних факторів у розвитку страхування в Україні та першочергові напрямки поліпшення ситуації, що склалася на страховому ринку. Встановлено, що головними задачами розвитку страхування залишаються: 1) реформування законодавчої бази; 2) підвищення конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості страхових компаній; 3) розвиток сучасної інфраструктури страхового ринку; 4) розширення спектру послуг та доведення їх рівня до міжнародних стандартів; 5) підвищення кваліфікації кадрів; 6) удосконалення ліцензування страхової діяльності; 7) підвищення культури та рівня довіри населення. При цьому підвищення рівня платоспроможності населення, стабілізація економіко-політичної ситуації в країні сприятимуть стабілізації та інтенсивному розвитку ринку страхових послуг. Наукова новизна. В статті вперше розроблено науковий підхід щодо визначення системи факторів, яким мусить відповідати сучасний ринок страхових послуг. Практична значимість. Вирішення представлених проблем шляхом запропонованих авторами заходів дозволить успішно розвиватись страховому ринку, який, в свою чергу, сприятиме стабілізації національної економіки, оскільки є невід’ємним її егментом.
RU: Цель. Страховой рынок Украины до сих пор интересен для иностранных инвесторов. Однако существует ряд негативных факторов. Это: 1) отсутствие совершенной нормативно-правовой базы, доступности и прозрачности страхового рынка для населения; 2) низкая доходность отдельных видов страхования; 3) низкая конкурентоспособность страховых компаний, в сравнении с коммерческими банками, в борьбе за привлечение свободных средств юридических и физических лиц; 4) недостаточный уровень государственного регулирования и контроля не позволяют страховому рынку эффективно развиваться. Поэтому целью статьи является проведение анализа, выявление причин, тормозящих развитие страховой деятельности в Украине, а также определение направлений развития страхового рынка. Методика. Для достижения поставленной цели в статье было определено общее количество страховых компаний, составлен рейтинг по валовым платежам наиболее крупных из них, представлена динамика чистых страховых выплат по основным видам страхования. Данный анализ позволяет определить проблемные вопросы и направления деятельности страхового рынка. Результаты. На основе проведенного в статье анализа выявлен ряд тормозящих факторов в развитии страхования в Украине и первоочередные направления улучшения ситуации на страховом рынке. Установлено, что главными задачами развития страхования являются: 1) реформирование законодательной базы; 2) повышение конкурентоспособности, уровня инвестиционной привлекательности страховых компаний; 3) развитие современной инфраструктуры страхового рынка; 4) расширение спектра услуг и доведение их уровня до международных стандартов; 5) повышение квалификации кадров; 6) совершенствование лицензирования страховой деятельности; 7) повышение культуры и уровня доверия населения. При этом повышение уровня платежеспособности населения, стабилизация экономико-политической ситуации в стране будут способствовать стабилизации и интенсивному развитию рынка страховых услуг. Научная новизна. В статье впервые разработан научный подход к определению системы факторов, которым должен соответствовать современный рынок страховых услуг. Практическая значимость. Решение представленных проблем с помощью предложенных авторами мероприятий позволит успешно развиваться страховому рынку. А это, в свою очередь, будет способствовать стабилизации национальной экономики, поскольку страховой рынок является неотъемлемым ее сегментом.
EN: Purpose. The insurance market of Ukraine is still interesting for foreign investors. However, there is a range of negative factors. They are: 1) the old regulatory framework, public access and transparency of the insurance market for population; 2) low profitability of certain types of insurance; 3) low competitiveness of the insurance companies in comparison with commercial banks in attraction drive of free funds of legal entities and individuals; 4) insufficient state regulation and control does not allow the insurance market to develop effectively. Therefore, the purpose of the article is to analyze and identify the causes that hinder the development of insurance business in Ukraine, as well as to determine the directions of insurance market development. Methodology. To achieve this purpose the article determines the total number of insurance companies, composes the gross payment rating of the largest of them, presents the dynamics of net insurance premiums for basic insurance. This analysis allows you to identify problematic issues and activities of the insurance market. Findings. The analysis of the article revealed a number of factors that prevent successful development of insurance in Ukraine. The authors suggest priority areas for improving the situation in the insurance market. It was found that the main tasks of the development of insurance are: 1) legal framework reform; 2) improving competitiveness, investment attractiveness of the insurance companies; 3) development of modern infrastructure of the insurance market; 4) expanding the range of services and their compliance with international standards; 5) personnel development; 6) improvement of insurance activity licensing; 7) building of culture and public trust. At the same time the increase in the population solvency, economic and political stability in the country will contribute to the stabilization and intensive development of the insurance market. Originality. The article firstly developed a scientific approach to the determination of the system of factors, which the modern insurance market should correspond to. Рractical value. The solution of the presented problems with the help of the measures proposed by the authors will help the insurance market to develop successfully. And this, in its turn, will contribute to the stabilization of the national economy, because the insurance market is its integral segment.
Description: Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку / Л. В. Марценюк, О. В. Чорновіл, К. В. Біла, А. О. Удовиченко, Ануп Кумар Шарма // Наука та прогрес транспорту. — 2016. — № 2 (62). — С. 36—46. — doi 10.15802/stp2016/67285.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4786
http://stp.diit.edu.ua/article/view/67285/66660
Other Identifiers: doi 10.15802/stp2016/67285
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Статті КЕМ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)
№ 2 (62)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk and_ .pdf338,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.