Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
Title: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
Other Titles: Инновационные технологии в развитии научной мысли современности: теоретико-практический анализ и научно-аналитические комментарии
Authors: Василевич, Леонід Федорович
Василевич, Леонид Федорович
Vasylevych, Leonid F.
Василевич, Максим Леонідович
Василевич, Максим Леонидович
Vasylevych, Maksym L.
Астаф'єва, Марія Миколаївна
Астафьева, Мария Николаевна
Astafieva, Mariia M.
Бодненко, Дмитро Миколайович
Бодненко, Дмитрий Николаевич
Bodnenko, Dmytro M.
Семеняка, Світлана Олексіївна
Семеняка, Светлана Алексеевна
Semeniaka, Svitlana O.
Дереновський, Руслан Миколайович
Дереновський, Руслан Николаевич
Derenovskyi, Ruslan M.
Заболотна, Оксана Володимирівна
Заболотная, Оксана Владимировна
Zabolotna, Oksana V.
Євсюков, Олександр Феліксович
Евсюков, Александр Феликсович
Yevsiukov, Oleksandr F.
Кляп, Маріанна Іванівна
Кляп, Марианна Ивановна
Kliap, Marianna I.
Кляп, Михайло Петрович
Кляп, Михаил Петрович
Kliap, Mykhailo P.
Моца, Андрій Андрійович
Моца, Андрей Андреевич
Motsa, Andrii A.
Накашидзе, Ірина Сергіївна
Накашидзе, Ирина Сергеевна
Nakashydze, Irina S.
Ястремська, Наталія Євгенівна
Ястремская, Наталья Евгеньевна
Yastremska, Nataliia Ye.
Keywords: наукові дослідження
професійна освіта
судова експертиза
аграрна школа
банківські послуги
научные исследования
профессиональное образование
судебная экспертиза
аграрная школа
банковские услуги
scientific research
professional education
forensic examination
an agrarian school
bank services
КУ
Issue Date: 2015
Publisher: КП «Поліграфія», Кіровоград
Citation: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі : монографія / Л. Ф. Василевич, І. С. Накашидзе [и др.]. – Кіровоград : КП «Поліграфія», 2015. – 168 с. – ISBN 978-966-8599-36-7. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У колективній монографії вперше представлено науково обгрунтовану теоретично-практичну характеристику наукових досліджень в галузі професійної освіти. Розкрито і теоретично обгрунтовано особливості призначення судової експертизи, математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей та жанр сонета у творчості Яра Славутича, проблемне навчання в професійно-педагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої аграрної школи: функції, концепція, структура, зміст та інноваційні методи роботи сучасного вищого навчального закладу, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банківських послуг.
RU: В коллективной монографии впервые представлено научно обоснованную теоретико-практическую характеристику научных исследований в области профессионального образования. Раскрыто и теоретически обоснованы особенности назначения судебной экспертизы, математизация общественно-гуманитарных специальностей и жанр сонета в творчестве Яра Славутича, проблемное обучение в профессионально-педагогической подготовке будущих преподавателей высшей аграрной школы: функции, концепция, структура, содержание и инновационные методы работы современного высшего учебного заведения, методические подходы к оценке конкурентоспособности банковских услуг.
Description: І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4761
Appears in Collections:Інші праці КУ
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdfFragment of text1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.