Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4705
Title: Методи оцінки технічного стану штучних споруд на вузькоколійних залізницях
Other Titles: Методы оценки технического состояния искусственных сооружений на узкоколейной железной дороге
Methods of Assessing the Technical Condition Artificial Structures on Narrow-Gauge Railway
Authors: Марочка, Віталій Владиславович
Марочка, Виталий Владиславович
Marochka, Vitalii V.
Марочка, Олена Василівна
Марочка, Елена Васильевна
Marochka, Olena V.
Журбенко, Вадим Сергійович
Журбенко, Вадим Сергеевич
Zhurbenko, Vadym S.
Jurbenko, Vadym S.
Лихенко, Тетяна Олександрівна
Лыхенко, Татьяна Александровна
Lykhenko, Tetiana O.
Lukhenko, Tetiana O.
Позняков, А. В.
Poznyakov, А. V.
Keywords: вузькоколійна залізниця
туризм
інфраструктура
колія
штучні споруди
відновлення
капітальній ремонт
узкоколейная железная дорога
инфраструктура
путь
искусственные сооружения
восстановление
капитальной ремонт
narrow-gauge railway
tourism
infrastructure
way
constructions
recovery
overhaul
КМТ
СПКТБ ЗТ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Марочка В. В., Марочка О. В., Журбенко В. С., Лихенко Т. О., Позняков А. В. Методи оцінки технічного стану штучних споруд на вузькоколійних залізницях. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2015. № 7. С. 35–42. DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66700.
Abstract: UK: Мета. Аналіз стану існуючих штучних споруд на вузькоколійних залізницях, дослідження досвіду експлуатації цих споруд на вузькоколійних залізницях та розробка методики оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць у відповідності до чинних нормативних документів. Методика. Виконання експертною групою виїзних оглядів та натурних досліджень об'єктів колійного господарства та пасажирської інфраструктури, рухомого складу і допоміжних виробництв, що задіяні у функціонуванні вузькоколійної залізниці, та оцінка загального технічного стану залізничної колії та штучних споруд ділянки вузькоколійної залізниці в Карпатському регіоні. Результати. Авторами даного дослідження було розроблено методику оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць, що дає змогу вирішити більшість питань системи експлуатації штучних споруд вузькоколійних залізниць. Наукова новизна. Проведений глибокий аналіз існуючих нормативних документів щодо вузькоколійних залізниць та виконані дослідження технічного стану об’єктів інфраструктури цих залізниць. Завдяки цьому стало можливим зібрати в рамках одного нормативного документу практично всі основні вимоги до штучних споруд та колії на вузькоколійних залізницях, що необхідно не лише під час обстеження та оцінки технічного стану, а також при проектуванні, будівництві та експлуатації цих елементів інфраструктури. Практична значимість. Розроблена «Методика оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць» є основою налагодження сучасної системи експлуатації штучних споруд та колії на вузькоколійних залізницях.
RU: Цель. Анализ существующих искусственных сооружений на узкоколейных железных дорогах, исследование опыта эксплуатации этих сооружений на узкоколейных железных дорогах и разработка методики оценки технического состояния объектов инфраструктуры узкоколейных железных дорог в соответствии с действующими нормативными документами. Методика. Выполнение экспертной группой выездных осмотров и натурных исследований объектов путевого хозяйства и пассажирской инфраструктуры, подвижного состава и вспомогательных производств, задействованных в функционирования узкоколейной железной дороги, и оценка общего технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений участка узкоколейной железной дороги в Карпатском регионе. Результаты. Авторами данного исследования была разработана методика оценки технического состояния объектов инфраструктуры узкоколейных железных дорог, что позволяет решить большинство вопросов системы эксплуатации искусственных сооружений узкоколейных железных дорог. Научная новизна. Проведенный глубокий анализ существующих нормативных документов по узкоколейным железным дорогам и выполнены исследования технического состояния объектов инфраструктуры этих железных дорог. Благодаря этому стало возможным собрать в рамках одного нормативного документа практически все основные требования к искусственным сооружениям и пути на узкоколейных железных дорогах, что необходимо не только во время обследования и оценки технического состояния, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации этих элементов инфраструктуры. Практическая значимость. Разработана «Методика оценки технического состояния объектов инфраструктуры узкоколейной железной дороги» является основой налаживания современной системы эксплуатации искусственных сооружений и пути на узкоколейных железных дорогах.
EN: Purpose. Analysis of the existing structures on the narrow-gauge railways, the research experience of of exploitation of these facilities on the narrow-gauge railways and the development of methodology for assessing the technical condition of the infrastructure of narrow gauge railways in accordance the existing norms. Methodology. Implementation of the expert group inspections and surveys path elements and passenger infrastructure and rolling stock and ancillary industries involved in the operation of the narrow-gauge railway and the assessment of the overall technical condition of the railway track and structures plot narrow-gauge railway in the Carpathian region. Findings. The authors of this study developed a method for assessing the technical condition of infrastructure of narrow gauge railways, which solves most of the issues of operating structures of narrow-gauge railways. Originality. Analysis of existing standards for narrow-gauge railways was held. Surveying of the infrastructure of railways were performed. With this in one normative document it became possible to collect almost all of the basic requirements for the structure and the way to the narrow-gauge railways, it is necessary at the time of the survey, assessing the technical condition and the design, construction and operation of these structures. Practical value. Developed «Methodology to evaluate the technical condition of the infrastructure Narrow Gauge Railway» is the basis for establishing a modern system of operating facilities and the track on the narrow-gauge railways.
Description: В. Марочка: ORCID 0000-0001-8856-5708; О. Марочка: ORCID 0000-0002-5796-0657; В. Журбенко: ORCID 0000-0002-4797-2072; Т. Лихенко: ORCID 0000-0002-0592-8532; А. Позняков: ORCID 0000-0002-5055-8091
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4705
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/66700/61988
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/66700
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2015/66700
Appears in Collections:Статті КМТ
Статті СПКТБ ЗТ
Випуск 07 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marochka.pdf941,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.