Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4554
Title: Проблема визначення терміну «надійність». Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів
Other Titles: Проблема определения термина «надежность». Методология построения и изучения надежности грузовых вагонов
Problem of the Definition the «Reliability» Term. Methodology of Construction and Study the Reliability of Freight Cars
Authors: Мямлин, Сергей Витальевич
Myamlin, Serhiy V.
Мурадян, Леонтій Абрамович
Мурадян, Леонтий Абрамович
Muradian, Leontii A.
Muradyan, Leontiy A.
Барановський, Денис Миколайович
Барановский, Денис Николаевич
Baranovskiy, Denis N.
Baranovsky, Denis M.
Keywords: вантажні вагони
надійність
відмова
ймовірнісно-статистична теорія
математична статистика
грузовые вагоны
надежность
отказ
вероятностно-статистическая теория
математическая статистика
freight cars
reliability
failure
probability and statistical theory
math statistics
КВВГ
ПКТБ ПМРСК і ШС
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Мямлін, С. В. Проблема визначення терміну «надійність». Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів / С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян, Д. М. Барановський // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 6 (60). – С. 110–117. – doi: 10.15802/stp2015/57034.
Abstract: UK: Мета. Наукова робота спрямована на розкриття існуючої проблеми визначення терміну «надійність» та надання обґрунтованого визначення цьому терміну. В ході дослідження передбачається розробка комплексу, який включає в себе методологію та відповідну термінологію, що буде відповідати дійсності. Методика. В даний час існує теорія надійності у вигляді окремого випадку ймовірнісно-статистичної теорії, яка використовується для визначення або передбачення настання відмов об’єкта. В межах існуючої теорії сформульований термін «надійність», визначені параметри, які належать до неї. Результати. На основі проведеного аналізу досліджень, в межах існуючої теорії надійності та особистих міркувань авторів роботи, було сформульоване визначення терміну «надійність». Запропоновано методологію побудови та вивчення надійності об’єкта на прикладі вантажного вагону. Наукова новизна. Авторами запропоновано нове визначення терміну «надійність». А саме: надійність – це оцінка здатності об’єкта зберігати закладені властивості в установлених межах і часовому просторі, в умовах зберігання й транспортування, а також виконувати необхідні функції в заданих режимах експлуатації з виконанням технічного обслуговування та ремонту об’єкта. До надійності належать параметри: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність, якими характеризується об’єкт. Також розроблена методологія побудови та вивчення надійності вантажного вагона, яка охоплює: 1) конструкторську, технологічну та експлуатаційну надійність; 2) науковий експеримент, який включає моделювання роботи вантажного вагона в різних умовах та експлуатаційних режимах; 3) теорію надійності, представлену комбінованою або модифікованою, що охоплює математичні та фізичні основи; 4) Баєсову статистику, котра надає можливість описати різні стани вантажного вагона з розбиванням його на основні складові та, з відповідною ймовірністю для кожної складової, описувати загальну надійність. Практична значимість. Результати роботи дозволяють надати повну і достовірну картину при відповідній відмові вантажного вагона та удосконалити підходи до побудови й вивчення надійності вагона в цілому.
RU: Цель. Научная работа направлена на раскрытие существующей проблемы определения термина «надежность» и предоставления обоснованного определения этому термину. В ходе исследования предполагается разработка комплекса, включающего в себя методологию и соответствующую терминологию, которая будет соответствовать действительности. Методика. В настоящее время существует теория надежности в виде частного случая вероятностно-статистической теории, которая используется для определения или предсказания наступления отказов объекта. В рамках существующей теории сформулирован термин «надежность», определены параметры, относящиеся к ней. Результаты. На основе проведенного анализа исследований, в рамках существующей теории надежности и личных соображений авторов работы, было сформулировано определение термина «надежность». Предложена методология построения и изучения надежности объекта на примере грузового вагона. Научная новизна. Авторами предложено новое определение термина «надежность». А именно: надежность – это оценка способности объекта сохранять заложенные свойства в установленных пределах и временном пространстве, в условиях хранения и транспортировки, а также выполнять требуемые функции в заданных режимах эксплуатации с выполнением технического обслуживания и ремонта объекта. К надежности относятся параметры: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность, которыми характеризуется объект. Также разработана методология построения и изучения надежности грузового вагона, которая охватывает: 1) конструкторскую, технологическую и эксплуатационную надежность; 2) научный эксперимент, включающий моделирование работы грузового вагона в разных условиях и эксплуатационных режимах; 3) теорию надежности, представленную как комбинированную или модифицированную, охватывающую математические и физические основы; 4) Байесову статистику, позволяющую описать различные состояния грузового вагона с разбивкой его на основные составляющие и, с соответствующей вероятностью для каждой составляющей, описывать общую надежность. Практическая значимость. Результаты работы позволяют предоставить полную и достоверную картину при соответствующем отказе грузового вагона и усовершенствовать подходы к построению и изучению надежности вагона в целом.
EN: Purpose. Scientific paper is aimed at disclosing the existing problem of the «reliability» definition and provides a reasoned definition of the term. The study assumes the development of a complex that includes the methodology and appropriate terminology that will be true. Methodology. Currently there is reliability theory in the special case of the probabilistic and statistical theory, which is used to determine or predict the occurrence of object failures. Within the existing theories the term «reliability» is formulated, the parameters related to it are described. Findings.On the basis of the conducted analysis of the research within the existing theory of reliability and personal considerations of the authors, they formulated a definition of the term «reliability». The methodology and study of the object reliability on the example of a freight car was proposed. Originality. The authors proposed a new definition of the «reliability» term. Namely: reliability is an assessment of the ability of an object to maintain the original property within the established limits and temporary space, in the conditions of storage and transportation, as well as to perform the required functions in predetermined modes of operation with maintenance and repair facility. The reliability parameters include: reliability, durability, maintainability and safety that characterize the object. Also a methodology for developing and study the reliability of a freight car was developed, which comprises: 1) design, technological and operational reliability; 2) scientific experiment, including the modeling of the freight car in different conditions and operating modes; 3) the reliability theory is presented as combined or modified, covering the mathematical and physical foundations; 4) Bayesian statistics that describe the different states of a freight car with a breakdown of its basic components and with the appropriate probability for each component to describe the overall reliability. Practical value. The results of the study allow to provide a full and accurate picture with a corresponding failure of a freight car and to improve approaches to the construction and study of the reliability of the car overall.
Description: С. Мямлин: ORCID 0000-0002-7383-9304; Л. Мурадян:ORCID 0000-0003-1781-4580; Д. Барановський: ORCID 0000-0002-6516-2794
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4554
http://stp.diit.edu.ua/article/view/57034/55607
http://stp.diit.edu.ua/article/view/57034
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/57034
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті ПКТБ ПМРСК і ШС
№ 6 (60)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.