Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4425
Title: Психолінгвістичний компонент при вивченні російської (української) мови як іноземної
Other Titles: Психолингвистический компонент при изучении русского (украинского) языка как иностранного
Psycholinguistic Component in the Study of Russian (Ukrainian) as a Foreign Language
Authors: Чабан, Ольга Миколаївна
Чабан, Ольга Николаевна
Chaban, Olga M.
Keywords: психолінгвістика
іноземні студенти
білінгвізм
діалогічне мовлення
фактори
психолингвистика
иностранные студенты
билингвизм
диалогическая речь
факторы
psycholinguistics
foreign students
bilingualism
dialogic speech factors
КГД
Issue Date: 2015
Publisher: Національна академія Національної гвардії України, Харків
Abstract: UA: У статті аналізується психолінгвістичний компонент при вивченні студентами російської мови як іноземної під час навчання в Україні за умов білінгвізму, що є у Дніпропетровську. Вирішення проблеми двомовності передбачає використання різних підходів: лінгвістичного, соціологічного, психологічного, педагогічного тощо. У роботі акцентується увага на головних завданнях викладача – забезпечення розумової активності студентів на такому рівні, щоб вони могли слухати та розуміти фахові лекції вже на першому курсі університету та спілкуватися щодня з російськомовним/україномовним оточенням. У статті аналізуються результати досліджень, які проводились на підготовчому відділенні для виявлення ряду факторів, що впливають на студентів-іноземців у новій навчальній ситуації. Підкреслено, що ефективність навчання студентів-іноземців також прямо залежить від сприятливої психологічної атмосфери на заняттях.
RU: В статье анализируется психолингвистический компонент при изучении студентами русского языка как иностранного во время обучения в Украине в условиях билингвизма, что существует в Днепропетровске. Решение этой проблемы двуязычия предполагает использование различных подходов: лингвистического, социологического, психологического, педагогического и др. В работе акцентируется внимание на главных задачах преподавателя - обеспечение умственной активности студентов на таком уровне, чтобы они могли слушать и понимать профессиональные лекции уже на первом курсе университета и общаться каждый день с русскоговорящим / русскоязычным окружением. В статье анализируются результаты исследований, которые проводились на подготовительном отделении для выявления ряда факторов, влияющих на студентов-иностранцев в новой учебной ситуации.
EN: The article analyzes the psycholinguistic component in the study of the students of the Russian language as a foreign language while studying in Ukraine in terms of bilingualism. The solution to this problem involves the use of different approaches: linguistic, sociological, psychological, educational, and others. The main task of the teacher - to provide the students listening and understanding and communication in Russian-speaking environment. We give an analysis of the results of research conducted at the preparatory department to identify factors influencing the foreign students in the new learning situation. It was stressed that the effectiveness of teaching foreign students also depends on a favorable psychological atmosphere in the classroom.
Description: Чабан, О. М. Психолінгвістичний компонент при вивченні російської (української) мови як іноземної: [препринт] / О. М. Чабан // Актуальні питання освіти і науки : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2015 р. : зб. наук. ст. / Національна академія Національної гвардії України. — Харків, 2015. — С. 249—256.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4425
Appears in Collections:Статті КГД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chaban.pdf201,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.