Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4409
Title: Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця»
Other Titles: Основные направления оценки экономической устойчивости ГП «Приднепровская железная дорога»
Basic Directions Economic Assessment of Stability State Enterprise «Dnieper Railway»
Authors: Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: ліквідність
оцінка економічного стану
рентабельність
стійкість
фінансові показники
ликвидность
оценка экономического состояния
рентабельность
устойчивость
финансовые показатели
liquidity
assessment of economic condition
profitability
stability and financial indicators
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Рекун, І. І. Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця» / І. І. Рекун // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 105–113.
Abstract: UK: Мета. Робота присвячена розгляду підходів щодо оцінки економічної стійкості підприємств залізничного транспорту, пошуку шляхів розвитку методичних підходів, впровадження інноваційних технічних засобів і методів оцінки економічного стану. Методика. Для забезпечення об’єктивної оцінки економічного стану підприємств залізничного транспорту в роботі запропоновано розглянути систему фінансових показників економічної стійкості. Результати. На основі виконаного аналізу у роботі встановлені зміни, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності ДП «Придніпровська залізниця», та визначаються ризики, що існують в поточній діяльності залізниці. Наукова новизна. Значна увага приділяється стратегічному підходу до управління розвитком підприємства, що полягає у забезпеченні стійкої конкурентної переваги. Йдеться про характеристики економічної стійкості як певного режиму розвитку. Практична значимість. У роботі досліджено окремі проблеми реформування залізниці. Для їх комплексного вирішення важливо розглянути основні напрями оцінки економічного стану підприємства, зокрема ДП «Придніпровська залізниця», що є структурним підрозділом Укрзалізниці як системи.
RU: Цель. Работа посвящена рассмотрению подходов к оценке экономической устойчивости предприятий железнодорожного транспорта, поиску путей развития методических подходов, внедрению инновационных технических средств и методов оценки экономического состояния. Методика. Для обеспечения объективной оценки экономического состояния предприятий железнодорожного транспорта в работе предложено рассмотреть систему финансовых показателей экономической устойчивости. Результаты. На основе выполненного анализа в работе установлены изменения, которые происходят во внутренней и внешней среде деятельности ГП «Приднепровская железная дорога», и определяются риски, существующие в текущей деятельности железной дороги. Научная новизна. Значительное внимание уделяется стратегическому подходу к управлению развитием предприятия, который заключается в обеспечении устойчивого конкурентного преимущества. Речь идет о характеристиках экономической устойчивости как определенного режима развития. Практическая значимость. В работе были исследованы отдельные проблемы реформирования железной дороги. Для их комплексного решения важно рассмотреть основные направления оценки экономического состояния предприятия, в частности ГП «Приднепровская железная дорога», которая является структурным подразделением Укрзализныци как системы.
EN: The purpose. The work deals with the approaches to assessing the economic sustainability of railway transport, search for ways to develop methodological approaches, introduction of innovative technical tools and methods to assess the economic condition. Methods. To ensure an objective assessment of the economic condition of railway transport in invited to consider a system of financial indicators of economic sustainability. Results. On the basis of you, complements the analysis of the set changes that occur in the internal and external environment of activity SE "Dnieper railway" and determined the risks that exist in the current activities railway. Scientific novelty. Considerable attention is paid to strategic under-the-go management of enterprise development, which is to provide a sustainable competitive advantage. These are the characteristics of the economic sustainability as a specific mode of development. The practical significance. In this paper we were investigated some problems of reforming the railway. For their integrated solutions, it is important to consider the assessment of the main directions of economic condition of the company, in particular the "Dnieper railway", which is a subdivision of "Ukrzaliznytsia" as a system.
Description: І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4409
Appears in Collections:Випуск 10 (ПЕТ)
Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf260,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.