Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14124
Title: 2 (92) випуск. Наука та прогрес транспорту
Other Titles: 2 (92) release. Science and Transport Progress
Keywords: автоматизовані системи
екологія
економіка
експлуатація та ремонт
інформаційно-комунікаційні технології
матеріалознавство
залізнична колія
рухомий склад залізниць
тяга поїздів
машинобудування
транспортне будівництво
automated systems
ecology
economics
information and communication technologies
materials science
railway track
railway rolling stock
train traction
engineering
transport construction
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2021. № 2 (92). 102 с. ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online).
Abstract: UK: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
EN: The journal aims to illuminate the urgent problems of scientific support of the transport, rolling stock, transport infrastructure, information and intellectual systems on the transport and the disclosure of the fundamental and applied researches results, advanced scientific approaches to the technology development, analysis of management, economic and ecological aspects of transport enterprises operation and transport construction. The journal is included in the List of specialized scientific editions of Ukraine in which the results of thesis works for the degree of Doctor of Science, Candidate of Science and Doctor of Philosophy in the following specialties can be published: Computer Sciences and Information Technology; Material Science; Industrial Engineering; Electric power, electrical engineering and electromechanics; Heat power engineering; Environmental technologies; Construction and civil engineering; Railway Transport; Automobile Transport; Transport technologies (by types).
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14124
http://stp.diit.edu.ua/issue/view/13550/7753
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Appears in Collections:№ 2 (92)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2021 №2(92).pdf10,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.