Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМарценюк, Лариса Володимирівнаuk_UA
dc.date.accessioned2021-06-25T19:10:22Z-
dc.date.available2021-06-25T19:10:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifierDOI: 10.15802/stp2016/60960en
dc.identifier.citationМарценюк Л. В. Напрямки розвитку екстремального туризму в Україні. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 1 (61). С. 55–61. URL: http://stp.diit.edu.ua/article/view/60960/60980.uk_UA
dc.identifier.issn2307-3489 (Print)-
dc.identifier.issn2307-6666 (Online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13791en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/60960/60980en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/60960en
dc.descriptionЛ. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826uk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. На світовому ринку туристичних послуг екстремальний туризм користується великим попитом, тому що він не потребує значних фінансових витрат та дозволяє з року в рік у декілька разів збільшити пакети пропозицій відпочинку, пов’язаного з активними подорожами. В Україні є значний потенціал для розвитку екстремальних видів відпочинку, проте він недостатньо розвинений. Форми екстремального туризму є маловідомими для вітчизняних туристів, тому до них сформоване негативне ставлення. Метою статті є аналіз екстремально-курортного потенціалу України та розробка напрямків популяризації екстремального туризму на ринку туристичних послуг. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності екстремального туризму й управління туристичними потоками. Методика. Автором запропоновано напрямки управління туристичними потоками, які відрізняються від існуючих розширенням сфери послуг туристам на території України. Запропоновано розвиток екстремального туризму за допомогою кооперації залізничних компаній та спортивних федерацій. Результати. У ході проведення досліджень автором доведено, що виконання поставлених завдань сприятиме: 1) збільшенню доходів бюджетів усіх рівнів від внутрішнього екстремального туризму; 2) підвищенню іміджу країни та українських залізниць; 3) підвищенню частки сфери туризму і курортів у структурі валового внутрішнього продукту до рівня розвинутих країн; 4) доведенню кількості працівників сфери туризму та курортів до рівня розвинутих країн; 5) створенню ефективної системи моніторингу якості туристичних послуг; 6) створенню привабливого інвестиційного клімату для широкого залучення інвестицій у розвиток туристичної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури; 7) підвищенню безпеки туристів, забезпеченню дієвого захисту їхніх прав, законних інтересів і збереження майна. Наукова новизна. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі. Вона виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо необхідності розвитку екстремального туризму. Практична значимість. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.uk_UA
dc.description.abstractEN: Purpose. In the world market of tourist services the extreme tourism is very popular, as it does not require the significant financial costs and enables year on year to increase the offers of holiday packages, associated with active travel. Ukraine has significant potential for the development of extreme kinds of rest, but it is not developed enough. Forms of extreme tourism are unknown for domestic tourists, and therefore, they formed a negative attitude. The aim of the article is the analysis of extreme resort potential of Ukraine and promotion of the development of extreme tourism destinations in the travel market. Theoretical and methodological basis of research is the system analysis of the problems of ensuring the competitiveness of the tourism industry, theoretical principles of economic science in the field of the effectiveness of extreme tourism and management of tourist flows. Methodology. The author offers the directions of tourist flows control, which differ from the current expansion of services to tourists in Ukraine. The development of extreme tourism with the help of co-operation of railways and sport federations was proposed. Findings. During the research the author proved that the implementation of the tasks will be promote: 1) increase in budget revenues at all levels of the inner extreme tourism; 2) raise the image of Ukraine and Ukrainian Railways; 3) increase the share of tourism and resorts in the gross domestic product to the level of developed countries; 4) bringing the number of employees in tourism and resorts to the level of developed countries; 5) the creation of an effective system of monitoring the quality of tourist services; 6) the creation of an attractive investment climate for attracting the investment in the broad development of tourism, engineering and transport and municipal infrastructure; 7) improvement the safety of tourists, ensure the effective protection of their rights and legitimate interests and preservation of the property. Originality. The author shows the theoretical generalization and new solution of a scientific problem. It manifests itself in the development of theoretical and methodological approaches to the development of extreme tourism. Practical value. Rational use of measures proposed by the author of directional control of tourist flows will significantly increase the country's revenues from domestic tourism.en
dc.description.abstractRU: Цель. На мировом рынке туристических услуг экстремальный туризм пользуется большой популярностью, так как он не требует значительных финансовых затрат и позволяет из года в год в несколько раз увеличить пакеты предложений отдыха, связанного с активными путешествиями. В Украине есть значительный потенциал для развития экстремальных видов отдыха, однако он недостаточно развит. Формы экстремального туризма являются малоизвестными для отечественных туристов, поэтому к ним сформировано негативное отношение. Целью статьи является анализ экстремально-курортного потенциала Украины и разработка направлений популяризации экстремального туризма на рынке туристических услуг. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ проблем обеспечения конкурентоспособности туристической отрасли, теоретические положения экономической науки в области эффективности экстремального туризма и управления туристическими потоками. Методика. Автором предложены направления управления туристическими потоками, которые отличаются от существующих расширением сферы услуг туристам на территории Украины. Предложено развитие экстремального туризма с помощью кооперации железнодорожных компаний и спортивных федераций. Результаты. В ходе проведения исследования автором доказано, что выполнение поставленных задач будет содействовать: 1) увеличению доходов бюджетов всех уровней от внутреннего экстремального туризма; 2) повышению имиджа страны и украинских железных дорог; 3) повышению доли сферы туризма и курортов в структуре валового внутреннего продукта до уровня развитых стран; 4) доведению количества работников сферы туризма и курортов до уровня развитых стран; 5) созданию эффективной системы мониторинга качества туристических услуг; 6) созданию привлекательного инвестиционного климата для широкого привлечения инвестиций в развитие туристической, инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры; 7) повышению безопасности туристов, обеспечению действенной защиты их прав, законных интересов и сохранения имущества. Научная новизна. Автором приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи. Она проявляется в разработке теоретических и методологических подходов к необходимости развития экстремального туризма. Практическая значимость. Рационально примененные меры по предложенным автором направлениям управления туристическими потоками позволят существенно повысить поступления в бюджет страны от внутреннего туризма.ru_RU
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроuk_UA
dc.subjectзалізничний туризмuk_UA
dc.subjectтуристичний потікuk_UA
dc.subjectтуристичний маршрутuk_UA
dc.subjectекстремальний туризмuk_UA
dc.subjectкурортний потенціалuk_UA
dc.subjectrailway tourismen
dc.subjecttourist flowen
dc.subjecttourist routeen
dc.subjectextreme tourismen
dc.subjectresort potentialen
dc.subjectжелезнодорожный туризмru_RU
dc.subjectтуристический потокru_RU
dc.subjectтуристический маршрутru_RU
dc.subjectэкстремальный туризмru_RU
dc.subjectкурортный потенциалru_RU
dc.subjectКЕМuk_UA
dc.titleНапрямки розвитку екстремального туризму в Україніuk_UA
dc.title.alternativeDirections of Extreme Tourism in Ukraineen
dc.title.alternativeНаправления развития экстремального туризма в Украинеru_RU
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Статті КЕМ
№ 1 (61)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk.pdfTranslation399,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.