Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13750
Title: Аналіз можливостей покращення якостей утеплювачів з вторинної сировинита перспективи їх застосування в будівництві
Other Titles: Analysis of the Possibilities of Improving the Quality of Insulation from Secondary Raw Materials and the Prospects of Their Use in Construction
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Анін, В. І.
Радченко, В. В.
Шуваєв, А. А.
Keywords: будівельна галузь
теплоефективність
вторинна сировина
переробка сміття
ПЕТ
поліетилен
утеплення приміщень
утеплюючі матеріали
технологічні завдання
construction industry
thermal efficiency
econdary raw materials
garbage recycling
PET
polyeth-ylene
insulation of premises
insulation materials
technological tasks
КБК
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: А. В. Радкевич, В. І. Анін, В. В. Радченко, А. А. Шуваєв. Аналіз можливостей покращення якостей утеплювачів з вторинної сировинита перспективи їх застосування в будівництві. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2021. Вип. 19. С. 85–90.
Abstract: UK: Мета. Дослідження та аналіз можливостей покращення якостей утеплювачів з вторинної сировини для вивчення перспектив їх застосування в будівельній промисловості як інноваційних матеріалів з кращими показниками, ніж традиційні. Матеріали виготовлені з вторинної сировини мають велике значенняне тільки у формуванні ринку будівельних матеріалів, а і у економіці України. Переробна інфраструктура створює велику кількість робочих місць та відрахувань до бюджету у якості податків. Окрім цього, від покращення теплоефективності приміщень та споруд напряму залежить витрата енергоресурсів та вартість обслугову-вання енергетичних магістралей. Використання сучасних технологій будівельних матеріалів об’єднує у собі економічність, ефективність та довговічність конструкцій. Методика.У сучаснихумовах ринку будівельної продукції виникає гостра потреба у постійній модернізації будівельних процесів, за рахунокефективного використання сировини та новітніх методів обробки. З використанням сучасних інформаційних технологій та теоретико-методологічних шляхів вирішення питань, стає можливим розгляд варіантів покращення хара-ктеристик будівельних матеріалів, за рахунок об’єднання якісних характеристик та ліквідації негативних.Вважаємо, що широкий спектрприйняття раціональних рішень по використанню відходів будівельного ви-робництва, в якості вторинних ресурсів, недостатньо обґрунтовані і вимагають наукового доопрацювання з урахуванням сучасної науки і технікив галузі будівництва. Вибір ефективного напрямку руху будівельних відходів є запорукою успішного економічного розвитку будівельної індустрії регіонів країни.Результати.У цій роботі приведені науково обґрунтовані методи модернізації вторинної сировини у складі утеплюючих матеріалів з високими теплотехнічними та економічними характеристиками, які здатні конкуруватина рин-ку з традиційними будівельними матеріалами. Проведено аналіз антипіренів. Наукова новизна.Сформова-но теоретико-методологічні напрямки на базі досліджень використання вторинної сировини для виготов-лення утеплювачів у будівництві. Проведена порівняльна характеристика. Зроблений висновок щодо конку-рентоздатності представлених матеріалів на ринку будівельних матеріалів.Практична значимість. Аналіз застосування сучасних технологій переробки вторинної сировини на базі новітніх теоретичних та практич-них підходів, з подальшою ліквідацією недоліків. Розгляд можливості додавання у склад матеріалів антипі-ренів. Використання матеріалів у якості утеплювачів приміщень та споруд. Розвиток переробної інфрастру-ктури в Україні.
EN: Purpose. Research and analysis of opportunities to improve the quality of insulation from secondary raw mate-rials to study the prospects of their use in the construction industry as innovative materials with better performance than traditional ones. Materials made from secondary raw materials are of great importance not only in the for-mation of the building materials market, but also in the Ukrainian economy. The processing infrastructure creates a large number of jobs and tax deductions to the budget. In addition, the consumption of energy resources and the cost of servicing energy mains directly depend on the improvement of the thermal efficiency of premises and structures. The use of modern technologies of building materials combines economy, efficiency and durability of structures. Methodology. An important role in the development of modern construction production is played by the possibility of developing and improving the quality of building materials and technologies for their use. In modern conditions of the market of construction products there is an urgent need for constantmodernization of construction processes, due to the efficient use of raw materials and the latest processing methods. With the use of modern information technologies and theoretical and methodological ways to solve problems, it becomes possible to consider options for improving the characteristics of building materials by combining qualitative characteristics and eliminating negative ones. Findings. This paper presents scientifically sound methods of modernization of secondary raw materials in the composition of insulation materials with high thermal and economic characteristics, which are able to compete in the market with traditional building materials. The analysis of flame retardants was carried out. Originality. Theo-retical and methodological directions have been formed on the basis of research on the use of secondary raw materi-als for the manufacture of insulation in construction. The comparative characteristic is carried out. The conclusion on the competitiveness of the presented materials in the market of construction materials is made. Practical value. Analysis of the application of modern technologies for recycling on the basis of the latest theoretical and practical approaches, with the subsequent elimination of shortcomings. Consideration of the possibility of adding flame re-tardants to the composition of materials. Use of materials as insulation of premises and buildings. Development of processing infrastructure of Ukraine.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0003-4059-2357; В. Анін: ОRCID0000-0002-2936-2262; В. Радченко: ОRCID 0000-0002-6369-5036; А Шуваєв: ОRCID 0000-0002-4919-485X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13750
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/233988
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/233988/232641
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Appears in Collections:Статті КБК
Випкск 19 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radkevich.pdf455,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.