Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13749
Title: Досвід спорудження пальово-плитного фундаментув складних інженерно-геологічних умовах
Other Titles: Experience of Сonstruction of the Plate and Pile Foundation in Complex Engineering and Geological Conditions
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Крисан, В. В.
Крисан, В. І.
Чегодаєв, І. С.
Keywords: пальово-плитний фундамент
складні інженерно-геологічні умови
ґрунтоцементні еле-менти
осідання фундаменту
бурозмішувальна технологія
pile-slab foundation
complex engineering and geological conditions
soil-cement elements
subsid-ence of the foundation
drilling andmixing technology
КТІ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: В. Д. Петренко, В. І. Крисан, В. В. Крисан, І. С. Чегодаєв. Досвід спорудження пальово-плитного фундаментув складних інженерно-геологічних умовах. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпро, 2021. Вип. 19. С. 78–84. DOI: 10.15802/bttrp2021/233980.
Abstract: UK: Мета. Актуальним питанням для будівництва фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах є розробка нових технологій спорудження та моніторингу будинків, що споруджені в глибоких балках. Ме-тою даної статті є розробкатехнології ліквідації порожнин з допомогою вертикальних жорстких ґрунтоце-ментних елементів. Методика. Використовуючи надбаний досвід проєктування фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах, було запропоновано реалізувати новий тип пальово-плитного фундаменту. Він включає в себе армовані вертикальні висячі палі, що створені на основі бурозмішувальної технології, та плитний фундамент. Також запропонований алгоритм моніторингу будинків, що споруджені в глибоких балках, та пальово-плитнихфундаментів за допомогою системи свердловин та марок. Результати. Викона-но наукове обґрунтування технології будівництва в Солом’янському районі м. Києва, де наявні такі терито-рії, які, з урахуванням змінної висоти та насиченістю різними відходами, значно важко застосовувати під забудову, особливо при спорудженні будинків з великою площиною та висотою в межах 9...16 поверхів. Надані результати будівництва десятиповерхового житлового будинку каркасного типу з підпіллям довжи-ною 102,5 м і шириною 14,0 м. В результаті виконання дослідних робіт була отримана можливість спору-дження в складних топографічних та інженерно-геологічних умовах на схилах та в центрі глибокої балки. Наукова новизна. На основі виконаних розрахунків отримано залежності деформованого стану пальово-плитного фундаментів під час будівництва високих житлових будівель. Доведено, що при застосуванні тех-нології створення вертикальних висячих паль значення граничнодопустимих деформацій будинку та фунда-менту відповідають вимогам діючихнормативнихдокументівУкраїни. Практична значимість. Застосу-вання пальово-плитного фундаменту в складних інженерно-геологічних умовах надало змоги розробити технологію спорудження десятиповерхового будинку.
EN: Purpose. An urgent issue for the construction of foundations in complex engineering and geological conditions is the development of new technologies for the construction and monitoring of buildings built in deep beams. The purpose of this article is to developmenta technology for eliminating cavities with the help of vertical rigid soil-cement elements. Methodology.Using the experience gained in designing foundations in complex engineering andgeological conditions, it was proposed to implement a new type of pile-slab foundation. It includes reinforced verti-cal hanging piles based on drilling andmixing technology and a slab foundation. An algorithm for monitoring hous-es built in deep gorges and pile-slab foundations using a system of wells and marks is also proposed.Findings. Sci-entific substantiation of construction technology in Solomianskyi Districtof Kyiv has been performed, where there are areas that, given the variable height and saturation of various wastes, are very difficult to use for construction, especially in the construction of houses with large area and height within 9 ... 16 floors. The results of construction of a ten-storey frame-type residential building with an underground length of 102.5 m and a width of 14.0 m are presented. Originality.Based on the performed calculations, the dependences of the deformed state of the pile-slab foundations during the construction of high-rise residential buildings are obtained. It is proved that when applying the technology of creating vertical hanging piles, the values of maximum allowable deformations of the house and the foundation meet the requirements of current regulations of Ukraine.Practical value.The use of pile-slab foun-dation in complex engineering and geological conditions made it possible to develop the technology of construction of a ten-storey building.
Description: В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13749
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/233980
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/233980/232639
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2021/233980
Appears in Collections:Статті КТІ
Випкск 19 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.