Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13238
Title: Оцінка залишкового ресурсу високовольтних кабельних ліній зі зшитого поліетилену.
Other Titles: Estimation of Residual life of High-Voltage Cable Lines Made of Crosslinked Polyethylene
Authors: Кожушняк, Катерина В’ячеславівна
Keywords: ІЗОЛЯЦІЯ
ЗШИТИЙ ПОЛІЕТИЛЕН
КАБЕЛЬНА ЛІНІЯ
СТАРІННЯ
AGING
INSULATION
CABLE LINE
STITCHED POLYETHYLENE
ВКР
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна
Citation: Кожушняк К. В. Підвищення надійності функціонування елементів системи електропостачання електричного транспорту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. В. Антонов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 62 с.
Abstract: UK: Надійність систем електропостачання безпосередньо залежить від стану ізоляції кабельних ліній електропередачі (КЛЕП). Однак традиційні методи контролю стану ізоляції не дозволяють повністю виключити можливість пробою ізоляції. У зв'язку з цим, в даний час актуальними є дослідження з розробки способів і пристроїв моніторингу стану ізоляції в режимі онлайн, які могли б розраховувати залишковий ресурс ізоляції КЛЕП в процесі експлуатації для коригування планово-профілактичних заходів з метою своєчасного ремонту кабельних ліній. Цього можна досягти шляхом моніторингу чинників, які чинять руйнівний вплив на ізоляцію ліній електропередачі. Аналіз даних про ступінь зносу і залишковий ресурс ізоляції дозволяє здійснювати превентивні заходи по ремонту місць пошкодження ізоляції до її пробою, а також коригувати план профілактичних ремонтних робіт залежно від ступеня необхідності обслуговування ізоляції.
EN: The reliability of power supply system’s directly depends on the state of insulation of cable transmission lines (KLEP). However, traditional methods of monitoring the state of insulation do not completely eliminate the possibility of insulation breakdown. In this regard, currently relevant are studies to develop methods and devices for monitoring the state of insulation online, which could calculate the residual life of KLEP insulation during operation to adjust the planned preventive measures to timely repair cable lines. This can be achieved by monitoring the factors that have a devastating effect on the insulation of power lines. Analysis of data on the degree of wear and residual life of insulation allows to take preventive measures to repair the damage to the insulation before its breakdown, as well as to adjust the plan of preventive repairs depending on the degree of need for insulation maintenance.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13238
Appears in Collections:ВКР "ІСЕ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozhushniak_dyp_2020.pdf3,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.