Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12365
Title: Аналіз ризиків при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
Other Titles: Анализ рисков при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов
Analysis of Risks of International Road Cargo Transportation
Authors: Дорош, Андрій Сергійович
Демченко, Євген Борисович
Маркуль, Руслан Володимирович
Бердичевська, Т. М.
Keywords: ризик
міжнародні перевезення вантажів
транспортна логістика
митне оформлення
риск
международные перевозки грузов
транспортная логистика
таможенное оформление
risk
international cargo transportation
transport logistics
customs clearance
КТВ
КККГ
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Дорош А. С., Демченко Є. Б., Маркуль Р. В., Бердичевська Т. М. Аналіз ризиків при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 20. С. 12–19. DOI: 10.15802/tstt2020/217388.
Abstract: UK: Робота виконана в рамках проекту «Кризи і ризик-інжиніринг транспортних послуг» за програмою Еразмус+. Мета. В сучасних умовах ключова роль в забезпеченні бізнес-процесів як в середині держави, так і при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності належить транспортній галузі. Перевезення вантажів і пасажирів на відносно коротких відстанях є економічно привабливим для автомобільного транспорту, який за останні роки демонструє значний приріст обсягів перевезень. В той же час при виконані автомобільних перевезень в міжнародному сполученні мають місце випадкові фактори та спричинені цим ризики, що не дозволяє з достатньою точністю оцінити вартість та тривалість такої доставки. Тому метою даної роботи є аналіз процесу міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом та ідентифікація ризиків і причин їх виникнення на кожному етапі перевезення. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення обсягів та структури зовнішньоекономічної діяльності в сфері надання транспортних послуг; методи системного аналізу, в тому числі SWOT-аналіз, для визначення характерних особливостей та ідентифікації ризиків на етапах здійснення міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом. Результати. Виконаний авторами аналіз обсягів зовнішньоекономічної діяльності України дозволив встановити, що Європейський Союз є основним її зовнішньоекономічним партнером, а перевезення 10 % товарів за обсягом та 38 % за вартістю між вказаними сторонами виконується саме автомобільним транспортом. Збільшення частки автомобільних перевезень в забезпеченні зовнішньої торгівлі з ЄС також підтверджується зростанням кількості перетинів вантажними автомобілями західної частини державного кордону України, особливо суміжною з Польщею ділянки. З використанням SWOT-аналізу визначені сильні і слабкі сторони, а також ризики і можливості при наданні послуг міжнародної доставки вантажів автомобільним транспортом. Наукова новизна. Встановлено, що наявність великої кількості учасників процесу перевезення та можливі їх некомпетентні дії призводять до зростання кількості випадкових факторів та спричинених цим ризиків. Авторами виконано ідентифікацію транспортних ризиків та причин їх виникнення при здійсненні автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в процесі ризик-менеджменту для підвищення ефективності управління міжнародними вантажними перевезеннями автомобільним транспортом.
RU: Работа выполнена в рамках проекта «Кризисы и риск-инжиниринг транспортных услуг» по программе Эразмус +. Цель. В современных условиях ключевая роль в обеспечении бизнес-процессов как внутри государства, так и при и осуществлении внешнеэкономической деятельности принадлежит транспортной отрасли. Перевозка грузов и пассажиров на относительно коротких расстояниях экономически привлекательна для автомобильного транспорта, который за последние годы демонстрирует значительный прирост объемов перевозок. В то же время при выполнении автомобильных перевозок в международном сообщении имеют место случайные факторы и вызванные этим риски, что не позволяет с достаточной точностью оценить стоимость и продолжительность такой доставки. Поэтому целью данной работы является анализ процесса международной доставки грузов автомобильным транспортом и идентификация рисков и причин их возникновения на каждом этапе перевозки. Методика. Для достижения поставленной в работе цели использованы методы статистического анализа для определения объемов и структуры внешнеэкономической деятельности в сфере предоставления транспортных услуг; методы системного анализа, в том числе SWOT-анализ, для определения характерных особенностей и идентификации рисков на этапах осуществления международной доставки грузов автомобильным транспортом. Результат. Выполненный авторами анализ объемов внешнеэкономической деятельности Украины позволил установить, что Европейский Союз является основным её внешнеэкономическим партнером, а перевозка 10% товаров по объему и 38% по стоимости между указанными сторонами выполняется именно автомобильным транспортом. Увеличение доли автомобильных перевозок в обеспечении внешней торговли с ЕС также подтверждается ростом количества пересечений грузовыми автомобилями западной части государственной границы Украины, особенно смежного с Польшей участка. С использованием SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны, а также риски и возможности при оказании услуг международной доставки грузов автомобильным транспортом. Научная новизна. Установлено, что наличие большого количества участников процесса перевозки и возможные их некомпетентные действия приводят к росту количества случайных факторов и вызванных этим рисков. Авторами выполнена идентификация транспортных рисков и причин их возникновения при осуществлении автомобильных перевозок грузов в международном сообщении. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы в процессе риск- менеджмента для повышения эффективности управления международными грузоперевозками автомобильным транспортом.
EN: The work was performed as part of the Crisis and Risks Engineering for Transport Services project of Erasmus+program. Purpose. Nowadays the key role in ensuring business processes both within the state and in the performing of foreign economic activity belongs to the transport industry. Carriage of goods and passengers over relatively short distances is economically attractive for road transport, which has shown a significant increase of traffic volumes in recent years. At the same time, there are random factors and the resulting risks during international road transportation, which does not allow us to estimate the cost and duration of such delivery with sufficient accuracy. Therefore, the purpose of this work is to analyze the process of international cargo delivery by road and identify risks and reasons for their occurrence at each stage of transportation. Methodology. To achieve the goal of the work, the methods of statistical analysis were used to determine the volume and structure of foreign economic activity in the provision of transport services; methods of system analysis, including SWOT analysis, to determine the characteristic features and identify risks at the stages of international cargo transportation by road. Results. The analysis of the volume of foreign economic activity of Ukraine made it possible to establish that the European Union (EU) is its main foreign economic partner, and the transportation of 10% of goods by volume and 38% by value between that countries is carried out by road. Increasing the road transport part in foreign trade providing with the EU is also confirmed by the increase in the trucks number that crossing the western part of the Ukraine state border, especially the section adjacent to Poland. Using SWOT-analysis, the strengths and weaknesses, as well as risks and opportunities of international transportation of goods by road, are identified. Scientific novelty. It was found that the presence of a large number of participants in the transportation process and their possible incompetent actions lead to an increase in the number of random factors and the resulting risks. The authors identified transport risks and the reasons for their occurrence in the international road transportation. Practical significance.The obtained results can be used in the process of risk management to increase the efficiency of management of international cargo transportation by road.
Description: А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; Р. Маркуль: ORCID 0000-0002-7630-8963
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12365
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217388/pdf_197
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217388
ISSN: 2222-419Х
2313-8688
Other Identifiers: doi: https://doi.org/10.15802/tstt2020/217388
Appears in Collections:Статті КККГ
Статті КТВ
Випуск 20 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorosh.pdf338,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.